Italy

  • تحصیل پزشکی در ایتالیا Text

    ایتالیامه 22@ 11:53 ق.ظدکتر محمدرضا مهری

    تحصیل پزشکی در ایتالیا کشور ایتالیا، یکی ازکشورهای عضو شنگن وعضو اتحادیه اروپا می باشد. یکی از مقاصدبسیاری از افرادی+