norway

  • تحصیل پزشکی در نروژ Text

    نروژژوئن 2@ 4:32 ب.ظدکتر محمدرضا مهری

    تحصیل پزشکی در نروژ کشورنروژ ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد که از نظام یکپارچه آموزشی پیروی می کند.+