Russia

  • تحصیل پزشکی در روسیه Text

    روسیهمه 22@ 11:50 ق.ظدکتر محمدرضا مهری

    تحصیل پزشکی در روسیه روسیه یکی از پهناورترین کشورهای جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. روسیه با 14+