امروز با موضوع برگردوندن مهریه بخشیده شده با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

مهریه که تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویی بوده، امروزه به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی و وسیله‌ای برای استفاده ناصحیح عده‌ای برای رسیدن به مقاصد مالی و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج‌ها گردیده است. تأکید بر مهریه توسط برخی از آیات، روایات و موادی از قانون مدنی ایران گرچه بیان‌کننده اهمیت مهر و حمایت ویژه از زنان است.

اما به دلیل اجرای ناصحیح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است.

از این‌رو، برخی از زنان وخانواده‌ها یگانه راه وصول به مقاصد مادی را تن دادن به ازدواج با تعیین مهریه‌های سنگین پنداشته‌اند، با این استدلال که مهریه سنگین رمز بقای زندگی مشترک و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالی که این نگاه نادرست به مهریه، ضمن آنکه از قداست مهریه کاسته و تأسیس آن را زیر سؤال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج‌ها و تحقق یافتن طلاق‌های زودهنگام شده است.

اگر به دنبال بهترین وکیل خانواده در تهران هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم.

در نظام حقوقی اسلام، مهریه به‌عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است.

در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه‌ای از جانب مرد و نشانه‌ای از صداقت او یاد شده است.

بیمه مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود.

بیمه مهریه چیست

بیمه‌نامه مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعا برای کمک و ایجاد پس‌انداز مالی مناسب منعقد نماید.

دردسرهای عظیم بخشیدن مهریه

به مجرد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حق هر گونه تصرفی را در آن دارد؛

از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمۀ او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلی در انتقال نیمی از مهریه به مرد دانسته‌اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریه به مرد است.

برگردوندن مهریه بخشیده شده

وضعیت بخشش مهریه قبل از ازاله بکارت

با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می‌شود.

هم چنین هبۀ مهریه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است که با تخلف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمۀ او از مهر یا مالکیتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حق فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحق نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.

هم چنین هبه مهریه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده است.

بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است که با تخلف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمۀ او از مهر یا مالکیتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حق فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحق نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.

این دسته از فقها، به ادلۀ ذیل استناد نموده اند:

الف: زن که با عقد نکاح ، مالک تمام مهر شده و حق تصرف در آن را حتـی پـیش از قبض پیدا کرده است،

با هبۀ تمام آن به مرد و ابراء ذمۀ او مبادرت به اتـلاف مهریـه بـه زیان زوج کرده و درصورت طلاق پیش از مباشرت، مرد می توانـد بـه اقتضـای طبیعـت مسأله، معادل نیمی از مهریه را که در اثر طـلاق، اسـتحقاق آن را یافتـه، از زن مطالبـه کند.

درصورت پذیرش نظـر مشـهور در صـدق قـبض و اتلاف، و ابراء دانستن آن، هبۀ یاد شده، نوعا مطلق نبوده و معلق بر شرط ضمنی نهفتـه در آن، منعقد می گردد و در صورت عدم تحقق آن، إبراء یا هبه، مؤثر در برائت ذمۀ مـرد یا مالکیت او نبوده یا این که، اگر آن را عقدی به ضمیمۀ شرط فعل بـدانیم، بـه واسـطۀ تخلف مرد، زن، حق فسخ عمل حقوقی اصلی ( هبه یا ابراء ) را خواهد یافت.

هبه را به تملیک عین، بدون عوض، تعریف کرده انـد و طبعاً عقد هبه، ایجاب و قبولی دالّ بر این معنا است.

قبض عین موهوب توسط متّهب، شرط صحّت عقد است؛

امّا اگر واهب، آنچه را کـه در دست متّهب است، به او هبه کند، قبض دوباره ضروری نیست.

مادّه ٧٩٨ قانون مدنی مقرّر میدارد:

«هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متّهب، اعمّ از این که مباشرِ قبض، خود متّهب باشد یا وکیل او، و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

گفتنی است که هبه مگر در چند مورد، عقدی جایز است.  هبۀ طلب به مدیون در حکم ابراء و لازم دانسته شده است. بنابراین، هبۀ مهریّه به زوج، پیش از قبض، مسلّماً لازم بوده و مادّه ٨٠۶ قانون مـدنی، صـریح در ایـن معناست: هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حقّ رجوع ندارد.

برگردوندن مهریه بخشیده شده

نظر قانون مدنی در مورد بخشش مهریه

قانون مدنی ایران که در مادّه ٢۶۴ ،ابراء را از راه های سقوط تعهّد دانسـته،

در مـادّه ٢٨٩ در مقام تعریف آن میگوید:

«ابراء عبارت است از این کـه دائـن از حـقّ خـود، بـه اختیار، صرفنظر کند».

بدین ترتیب، با بخشش مهریّه به زوج، یا صرفنظرکردن زوجه از حقّ خویش، تعهّد زوج به پرداخت مهریّه ساقط شده و به هر روی، زوجـه، حـقّ رجـوع نخواهد داشت.

به دیگر سخن، گویی زوجه، مهر را قبض نموده و سپس آن را تلف کرده است.

اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد.

امّا پیش از آن نیز ـبه طور غیرمستقر ـ مالک بوده و مؤیّد آن نیز، حقّ تصرّف او در تمـامی مهـر اسـت.

(مـاده ١٠٨٢ قانون مدنی.)

امّا در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنها مستحقّ نیمی از مهریّه بوده

(البقره/٢٧٣ (و در صورتی که تمام آن را دریافت کرده باشد، باید نیمی از آن را به زوج باز گرداند.

امّا اگر مهر توسّط زن قبض نشده باشد، نتیجۀ طلاق، الزام مرد به پرداخت نیمی از مهریّۀ مقرّر خواهد بود؛

چرا که در اثر طلاق، استحقاق زن نسبت به نیم دیگر، از بین رفته است.

(اگر چه در صورت عدم ذکر مهر در عقد و وقوع طـلاق پـیش از مباشـرت و قبـل از تعیین مهر، زن، مستحقّ مهرالمتعه است.

مادّه ١٠٩٣ قانون مدنی)

بدین روی، درصورتی که زن در تمام مهریّه تصرّف ناقل کرده باشد (مثل هبۀ آن به زوج)، گویی مهریّه به قبض او رسیده است؛

بنابراین، علی الأصول باید او را ملزم به پرداخت معادل نیمی از آن، به مرد بدانیم؛ همانگونه که مشهور فقیهان بر این باورند.

از آنجا که طلاق پس از مباشرت، تأثیری در مالکیّت مرد بر مهریّه نداشته و مالکیّت زن مدخول بها بر تمام مهر تثبیت شده است، پرسش این مقال، در خصوص آن مطرح نیست؛

اگر چه در صورت اثبات شرط ضمنیِ مورد ادّعا، همان فرضیّه صادق است.

نکات مهم برگردوندن مهریه بخشیده شده

١ـ طلاق پیش از مباشرت، موجب از بین رفتن استحقاق زن نسبت به نیمی از مهـر است.

٢ـ هبۀ تمام مهر به مرد، پیش از قبض، که از آن به إبراء یاد میشود، عرفاً اتلاف بـه زیان زوج، به شمار نمیرود.

٣ـ هبۀ مهر به مرد، نوعاً به طور مطلق واقع نمیگردد؛

بلکه مقیّد بـه شـرط ضـمنیِ دوام زوجیّت و عدم اقدام مرد به طلاق است؛

که به دلیل بداهت، بینیاز از ذکر در عقـد بوده و عدم تصریح بدان، نوعاً به معنای عدم ابتناء عقد بر آن نیسـت و همـانطـور کـه گفته شد،

روایت سماعه، هم از نظر صدور، مورد تأمّل بوده و هم از حیـث دلالـت، قابـل تأویل است.

۴ـ با تخلّف مرد از این شرط (درصورت عدم استناد طـلاق بـه قصـور زن از وظـائف زوجیّت)، زن، حقّ استرداد مهریّۀ خود را داشته و مالکیّت بر تمام مهر را باز یافتـه، و در صورتی که طلاق پیش از مباشرت واقع شود، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر خواهد بود و در طلاق پس از واقع نیز استحقاق تمام آن را خواهد داشت.

وکیل تخصصی برگردوندن مهریه بخشیده شده

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

وکیل تخصصی برگردوندن مهریه بخشیده شده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

 

حقوق و وکالتمقالات حقوق خانواده

برگردوندن مهریه بخشیده شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *