وکیل تجدید نظر شیراز

وکیل تجدید نظر شیراز

وکیل تجدید نظر شیراز


با معرفی وکیل تجدید نظر شیراز همراه شما هستیم.

اصل در رسیدگی دادگاههای بر قطعی بودن حکم صادر شده است. اما در بسیاری موارد نیز طرفین حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارند. بسته به نوع پرونده مرجع رسیدگی به اعتراض متضرر از رای دادگاه متفاوت است.

عالی ترین مرجع قضائی در ایران، دیوانعالی کشور است. این مرجع علاوه بر نظارت بر تمامی محاکم دادگستری، وظیفه رسیدگی به فرجام خواهی و اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی را دارد.

رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت و اخذ نظر قضات دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه به مدت ۵ سال منصوب می شود.

قضات دادگاه تجدیدنظر هر استان نیز از بین قضات با سابقه و با تجربه انتخاب و منصوب می شوند. تعداد قضات هر یک از شعب دادگاه تجدیدنظر استان حداقل دو نفر است.

در ادامه به بعضی از موارد مطرح در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر خواهیم پرداخت.

موارد تجدیدنظر خواهی حقوقی

جهات تجدیدنظر در قانون آیین دادرسی حقوقی

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی حقوقی

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه- – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

وکیل تجدید نظر شیراز
حدود صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

مرجع تجدیدنظر فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.

وکیل جرایم رایانه ای خیابان ولیعصر

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می کند. درغیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

نحوه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی در دادگاه تجدیدنظر

قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور اوتوسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.

مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

بهترین وکیل چک

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
وکیل تجدید نظر شیراز

ذینفع در رای دادگاههای تجدیدنظر استان

رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت.

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد کرد.
تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد.
وکیل تجدید نظر شیراز

آیا می توان در مرحله تجدیدنظر ادعای جدید مطرح نمود؟

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد.
۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.

چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.

در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است.

آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد.
وکیل تجدید نظر شیراز

رای دادگاه تجدیدنظر درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

وکیل وام های بانکی

چکیده:
با توجه به اینکه به مجرد عقد بیع، خریدار مالک مبیع می شود، در صورت عدم تعیین اجل برای تحویل مبیع، فروشنده مکلف به تحویل آن از لحظه عقد است؛ بنابراین چنانچه در قرارداد، خسارت عدم انجام تعهد پیش بینی شده باشد، خسارت مذکور از زمان عقد قابل مطالبه است.

شماره دادنامه قطعی: ۹۱۰۹۹۸۰۲۵۰۴۰۰۶۴۳

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای آقای م. ح.ق. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای س. ب.ق. محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان ناشی از تفویت منافع یک دستگاه بابکت از تاریخ … لغایت ۹۱/۱۰/۱۱ موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. ماحصل ادعای وکیل این است که به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ یک دستگاه بابکت … از خوانده خریداری مع‌الوصف نامبرده از تنظیم سند خودداری و نهایتاً حسب دادنامه شماره ۳۶۸- ۱۳۹۱/۵/۴ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری که حسب دادنامه ۸۶۳-۱۳۹۱/۷/۲۳ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است حکم به تنظیم سند صادر گردید.

با توجه به توقف دستگاه در ید خوانده تقاضای رسیدگی بر اساس خواسته را دارم.

دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، نظر به اینکه حسب دادنامه‌های مارالذکر صحت ادعای خواهان محرز می‌باشد، نظر به اینکه در ادامه رسیدگی، دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس حسب نظریه شماره ۵۴۴-۹۲۱-۱۳۹۲/۳/۲۱ اعلام نظر نموده است و نسبت به آن اعتراضی واصل نشده است.

فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۷/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

صدور اجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه می‌باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری – عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ب. با وکالت خانم و. الف. به طرفیت آقای م. ح.ق. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۷ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که براساس دادنامه یاد شده با اتکاء نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی بابت ضرر و زیان ناشی از تفویت منافع یک دستگاه بابکت از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ موضوع بیع نامه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌شود و چنانچه برای تحویل مبیع اجل معین نشده است، فروشنده مکلف به تحویل مبیع است.

کلاهبرداری خرید و فروش زمین چالوس

نظر به اینکه در قرارداد مستند دعوا برای تحویل مبیع اجل تعیین نشده است نظر به اینکه برابر بند ۷ قرارداد استنادی خسارت عدم انجام تعهد در موعد مقرر پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده است و برابر ماده ۲۳۰ قانون مدنی حاکم نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند، از این رو خواهان نخستین فقط استحقاق خسارت قراردادی را دارد.

بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال غیر وارد تشخیص داده می‌شود. به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به مراتب مذکور وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد مقررات مذکور ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد – سید صادق نبوی لاریمی

موارد تجدیدنظرخواهی در پرونده کیفری

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می کند.

تجدید نظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
تبصره- تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

موسسه بین‌المللی سفیر

هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند.

وکیل تخصصی دادگاه های تجدیدنظر استان فارس و وکیل تجدید نظر شیراز

گروه وکلای مهر با داشتن وکلای تخصصی دادگاه تجدیدنظر در استان فارس بهترین شرایط انتخاب وکیل را در اختیار شما خواهد گذارد. در صورت نیاز به وکیل تخصصی دادگاه تجدیدنظر استان فارس با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۱۵ امتیاز)

۲ دیدگاه

  • سلام،ما یه زمین داریم در اطراف شیراز که سازمان بهزیستی اونجا رو تصرف کرده یکی از برادرام دادخواست به نسبت سهم الارث خودش در دادگاه مطرح کرده، بعده چندسال دوندگی و کارشناسیهای مختلف رای دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر به نفع برادرم صادر شد. من هم قصد دارم با اظهار نامه حق خود را از سازمان بهزیستی بگیرم یعنی مطالبه کنم، من از طریق دادگاه اقدام کنم و اینکه بر اساس رای صادر شده قبلی رای صادر میشه ؟

    • سلام دوست عزیز
      مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به ‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که زمان مطالبه ‌رسیده باشد. قانون‌گذار در خصوص تملک زمین‌های اشخاص توسط دولت لایحه قانونی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ را تصویب کرده است، که شما با استناد به آن حق دارید با مراجعه به دستگاه دولتی یا از طریق اظهارنامه حق خود را مطالبه نمایید. در صورت توافق بهای زمین به نسبت سهم الارث شما پرداخت می‌گردد، در غیر اینصورت شما باید با مراجعه به محاکم حق خود را مطالبه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *