وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور

وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور


با بررسی وضعیت حقوقی خانواده ایرانیان خارج از کشور و معرفی وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور همراهتان هستیم.

بسیاری از هم وطنان مقیم خارج از کشور برای پیگیری پرونده های حقوقی خود نیاز به وکیل پایه یک دادگستری در ایران دارند.

اختلافات بر سر موضوعات ملکی که قبلا به یکی از اعضای خانواده یا دوستان وکالت رسمی داده اند.

وضعیت ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور.

تقسیم ارث و دریافت گواهی انحصار وراثت پس از فوت والدین یا مورثین دیگر.

رسیدگی به اموال و داریی های ایرانیان مقیم خارج از کشور.

از عمده دلایل مراجعه ایرانیان خارج از کشور به وکلای دادگستری است.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان خدمات حقوقی زیر را به ایرانیان خارج از کشور ارائه می کند.

معرفی وکیل جهت مشکل ملکی هم وطنان مقیم خارج از کشور.

معرفی وکیل ویژه انحصار وراثت و ارث به هم وطنان مقیم خارج.

معرفی وکیل ویژه خانواده، ازدواج، طلاق؛ مهریه، اثبان نسب و زوجیت.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت و فارسی زبان در خارج از کشور.

  • سوالات مهم در معرفی وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور
  • آیا رای طلاق صادر شده در دادگاه خارج از ایران در ایران اعتبار دارد؟
  • برای پیگیری مطالبه مهریه و اجرت المثل ایرانیان خارج از کشور چه اقدامی لازم است؟
  • برای پیگیری پرونده های ملکی و ارثی ایرانیان خارج از کشور چه راهکاری وجود دارد؟
  • بهترین وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور در تهران کیست؟
  • آیا امکان ارسال وکالت به صورت پست الکترونیک برای وکیل رسمی دادگستری از خارج از کشور وجود دارد؟

نمونه پرونده طلاق ایرانیان خارج از کشور

📌 اگر رای طلاق راجع به اتباع ایرانی در دیگر کشورها صادر شده باشد، باید نوع طلاق و دیگر مقررات موضوعه و شرعی رعایت شده باشد تا طلاق مذکور در ایران تنفیذ شود.

🔹تاریخ رای نهایی:١٣٩٣/۴/١۶

🔹شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠۵٠٠۶٣٣

❇️ رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به ‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفرنیا تحت شماره ۵۵۸۷۴۶ ب د به تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ در شهر لوس آنجلس.

به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر انحلال نکاح زوجین موصوف و در راستای ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد.

در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجام ‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست.

و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد.

خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت.

رای طلاق دادگاه در آمریکا

مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌ عنوان قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان در خارج از کشور موضوع ماده ۶ قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است.

از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به ‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌ شده وجود ندارد.

از طرفی ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده با هدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند.

به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد.

لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید.

لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است.

لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۴۰ دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده ۱ تهران

❇️ رأی دادگاه تجدیدنظر طلاق ایرانیان خارج از کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به ‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۰۰۰۱ مورخه ۱۶/۰۱/۹۳ صادره از شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است.

با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد.

لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود.

این رأی پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حساب دوران وکالت

نمونه رای درباره اداره اموال ایرانیان خارج از کشور

✅چکیده:

هرچند وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد،

اما درهرحال وکیل موظف به ارائه و ایصال ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

✅رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت آقایان ۱- م.م. ۲- ر.الف. ۳- ف.ع. ۴- م.ذ. ۵- الف.ق. ۶- ع.الف. ۷- ی.م. ۸- ع.ک. ۹- الف.خ. ۱۰- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی ۶۶۳ فرعی از ۱۶۳۹ اصلی فعلاً مقوم به مبلغ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی،

با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه – ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره ۳۴۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ ۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال دارد.

حساب ایام وکالت مطلق و نامحدود هم باید به موکل داده شود.

هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد.

لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد.

بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص می دهد.

با مستفاد از مقررات ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۸ و۶۶۷ قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت ورود ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید.

رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم – سوم – و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

🔹رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی

دفتر وکیل تخصصی خانواده ایرانیان خارج از کشور

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل خانواده ایرانیان خارج از کشور

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل ایرانیان خارج از کشور

حقوق بین المللیحقوق مهاجرتیحقوق و وکالتمقالات حقوق خانواده

بهترین وکیل ایرانیان مقیم خارجوکیل ارث ایرانیان خارج از کشوروکیل خانواده ایرانیان خارج از کشوروکیل ملک ایرانیان مقیم خارج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *