وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران

وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران

وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران


با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران همراهتان هستیم.

در بیشتر رای های صادر شده از دادگاه بدوی حق اعتراض وجود دارد. هر چند اصل بر قطعیت آراء دادگاههاست. مرجع تجدید نظر استان به پرونده های همه حوزه های قضائی استان تحت پوشش خود رسیدگی می کند. دادگاه تجدید نظر استان مازندارن در شهر ساری قرار دارد. تمامی پرونده های قابل اعتراض به تجدید نظر خواهی اصحاب دعوا به شهر ساری ارسال می شود.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان با در اختیار داشتن وکلای تخصصی دادگاههای تجدید نظر استان افتخار دارد برای اعتراض به رای دادگاههای بدوی استان مازندران با استفاده از زبده ترین وکلای دادگاه تجدید نظر استان مازندران شما عزیزان را همراهی کند.

در ادامه نکات حقوقی پاسخ داده شده توسط وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران را مطالعه خواهید فرمود.

تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه چیست؟

یعنی دوباره قضاوت کردن دوباره بازبینی کردن اعمال دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر.
احکام در دعاوی مالی هنگامی قابل تجدید نظر است که خواسته یا ارزش آن بیشتر از سه میلیون ریال باشد و احکام غیر مالی قابل تجدید نظر هستند خواه غیر مالی ذاتی باشند یا غیر مالی اعتباری.

حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشند.

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرارداده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
تجدید نظر ویژه آراء حضوری است در حالیکه واخواهی ویژه احکام غیابی  است.

قرارها هیچ گاه قابل واخواهی نیستند

تجدید نظر خواهی برای کسی است که در دعوا شکست میخورد. خواه این شکست خورده خواهان دعوا باشد خواه خوانده دعوا، در حالی که واخواهی فقط برای خوانده غائب شکست خورده می باشد.

فرجام خواهی چیست؟

وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران توضیح می دهد:

قرارهای قابل فرجام

برای فرجام خواهی از قرارهای قاطع همواره وجود دو شرط لازم است.

۱-شکایت از قرار توسط قانون گذار پیش بینی شده باشد.
۲-اصل دعوا قابل فرجام باشد.

نکته مهم این است که این دو شرط باهم باید وجود داشته باشند.
پس اگر در دعوی تصرف عدوانی قرار ابطال دادخواست صادر شود هرگز قابل فرجام نیست چون اصل دعوا (غیر مالی اعتباری) قابل فرجام نیست.

فرجام خواهی در امور کیفری

آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام نیست مگر در موارد زیر:
الف: احکامی که خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ،طلاق ،نسب،حجر ،وقف،ثلث،حبس، تولیت.
ب: قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

احکام قابل فرجام

احکام هنگامی قابل فرجام اند که:
۱-تجدید نظر خواهی نشده باشد.
۲-خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد.

احکام  ثلث، حبس، تولیت اگر تجدید نظر نشده باشند می توانند مورد فرجام قرار گیرند.
احکام غیر مالی اعتباری هیچ گاه  نمی توانند مورد فرجام قرار گیرند. چه از آنها تجدید نظر خواهی شده باشد چه نشده باشد.

احکام در دعاوی غیر مالی ذاتی علی الاصول غیر قابل فرجام اند. مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، این دعاوی قابل فرجام اند چه تجدید نظر شده باشند چه نشده باشد.

شرایط تجدیدنظرخواهی از احکام

وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران توضیح می دهد:
۱- حکم باید قابل تجدیدنظرخواهی باشد طبق ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م

البته اگر حکمی قابل تجدیدنظر نباشد لکن تجدیدنظرخواه، نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر تقدیم کند؛ دادگاه بدوی باید آن را ثبت و به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. در نهایت این دادگاه تجدیدنظر است که این دادخواست را رد می نماید.

فرجام خواهی در امور مدنی

۲- درخواست تجدیدنظر(یعنی همان دادخواست) تقدیم شده باشد مواد ۲ و ۳۴۹ ق.آ.د.م
۳- تجدیدنظرخواهی در مهلت باشد، ۲۰ روز یا ۲ ماه طبق ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م

اگر مهلت مذکور رعایت نشود، و تجدیدنظرخواه پس از سپری شدن مهلت، دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کند، دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. طبق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م

ماده ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

با توجه به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست تجدیدنظر، صرفا از طریق دفاتر خدمات قضائی پذیرفته می شود. وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران و سایر وکلا می توانند از طریق خودکاربری وکلا ثبت کنند.

تبصره۲- درصورتی که دادخواست خارج از مهلت (مهلت یاد شده در ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م) داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. (یعنی رد دادخواست) این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

نحوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ساری

ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. در غیر اینصورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.     

 ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی

صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. اجرائیه زمانی صادر می شود که حکم قطعی شده باشد.

ممکن است که دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر کند.

ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

هرچند که دادگاه تجدیدنظر در رابطه با احکام شأن ماهوی دارد اما حکمی که می خواهد در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی ماهیتی قرار گیرد باید از دادگاه بدوی صالح، صادر شده باشد.

پس می توان گفت اگر حکم بدوی از دادگاه غیرصالح، صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر فقط می تواند آن را نقض نماید بدون اینکه وارد ماهیت دعوا شود.

آیا فرجام خواهی مانع اجرای حکم می‌شود

ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی

هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.( چه ایراد بشود یا نشود و بدون اینکه بتواند وارد ماهیت دعوا شود)

تجدیدنظر خواهی از قرارها                                                               

شرایط عمومی تجدیدنظرخواهی از قرارها همان شرایطی است که در احکام خواندیم.

اما دادگاه تجدیدنظر در رابطه با قرارها و به خلاف احکام، شأن ماهوی ندارد و همچون دیوان عالی کشور می شود. پس دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به قرارها تنها می تواند یا آن قرار را استوار سازد و یا اینکه آن را نقض نماید. اگر دادگاه تجدیدنظر قراری را نقض نماید نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود بلکه باید پرونده را به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی ارسال نماید.

ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی

دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر اینصورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد.

تشخیص اینکه تصمیم دادگاه بدوی حکم است یا قرار با دادگاه تجدیدنظر است. پس اگر دادگاه بدوی تصمیم خود را حکم توصیف کند اما دادگاه تجدیدنظر آن را قرار بداند، در نهایت آن را قرار تلقی و استوار (تأیید) می سازد به شرط اینکه علیه خواهان باشد.

نحوه اجرای حکم خارجی و تشخیص آن در دادگاه تجدیدنظر چیست؟

وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران شرح می دهد:
اگر تقاضای اجرای حکم خارجی رد شود متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار تجدیدنظرخواهی کند.
اگر دادگاه تجدیدنظر این قرار را فسخ یا نقض کند، دستور اجرای حکم خارجی راصادر می نماید.

ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی 

قرار رد تقاضا(اجرای حکم خارجی) باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد(تجدیدنظر بخواهد).

ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی 

دادگاه مرجع پژوهش (یعنی تجدیدنظر) در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی  پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیراینصورت آن را تأیید می کند.رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

همیشه اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین یا بدوی است. همیشه اجرای احکام کیفری با دادسرا است. طبق ماده ۳ ق.تشکیل. ماده ۳ قانون تشکیل برای اجرای احکام کیفری، اجرائیه صادر نمی شود.

فرجام خواهی در پرونده پولی بانکی

دادگاه بجای قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا صادر کرده است. یا به جای قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر کرده است. حال اگر از این قرارهای صادره اشتباهی، در دادگاه تجدیدنظر شکایت بشود چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر در نهایت این قرارها را تأیید می کند.

ماده ۳۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد. (پس اگر دادگاه بدوی بجای ابطال دادخواست بگوید رد دعوا و یا به عکس، در نهایت دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را تأیید می نماید)

وکیل دادگاه تجدید نظر مازندران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۵ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *