مشاوره حقوقی مطالبه مهریه از ورثه

امروز با موضوع مشاوره حقوقی مطالبه مهریه از ورثه با شما هستیم. بدهی هایی که قبل از تقسیم ارث باید توسط ورثه پرداخت شوند گاهی مستند به سند رسمی هستند و گاهی نیز با اسناد عادی ادعای طلبی مطرح می شود. اما در بین همه دیون متوفی، مهریه به عنوان.