بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی

امروز با موضوع بررسی شرایط بطلان رای داوری در قراردادهای ملکی همراه شما خواهیم بود. اخیرا در زمان تنظیم قراردادهای ملکی جهت دریافت کد رهگیری، شرط ارجاع دعوا به داوری را بدون آگاهی طرفین قرارداد می گنجانند. با توجه به اینکه مراجعین به دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل.