India

  • تحصیل پزشکی در هند Text

    هندمه 26@ 11:53 ق.ظدکتر محمدرضا مهری

    تحصیل پزشکی در هند کشور هندوستان در جنوب آسیا واقع شده است. پایتخت آن دهلی نو و از لحاظ پهناوری+