India

  • سرمایه گذاری در هند Text

    هندنوامبر 3@ 1:54 ب.ظدکتر محمدرضا مهری

    سرمایه گذاری در هند سرمایه گذاری در هند، با توجه به رشد مطلوب اقتصادی در ده سال گذشته که بزرگترین+

  • تحصیل پزشکی در هند Text

    هندمه 26@ 11:53 ق.ظدکتر محمدرضا مهری

    تحصیل پزشکی در هند کشور هندوستان در جنوب آسیا واقع شده است. پایتخت آن دهلی نو و از لحاظ پهناوری+