بررسی تطبیقی جرم آدم ربایی در حقوق ایران و انگلستان


بررسی تطبیقی جرم آدم ربایی در حقوق ایران و انگلستان

وکیل متخصص در جرم آدم ربایی _مجازات آدم ربایی _ جرم آدم ربایی _نوزاد ربایی _ مخفی کردن دیگری

آدم ربایی در اصطلاح حقوقی چگونه تعریف می‌شود؟ آیا سوال شما در خصوص جرم آدم ربایی است؟ شما به وکیل متخصص در جرم آدم ربایی نیاز دارید؟ آیا مراتب حقوقی جرم آدم ربایی را می دانید؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد جرم آدم ربایی اطلاع دارید؟ آیا می دانید مجازات قانونی جرم آدم ربایی چیست؟ آیا می دانید جرم آدم ربایی در حقوق انگلستان و حقوق بین‌الملل چگونه تعریف می‌شود و مجازات ان چیست؟ مقاله ی حاضرکه توسط مشاورین موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است در خصوص وکیل متخصص در جرم آدم ربایی ، جرم آدم ربایی، ارکان تشکیل دهنده جرم آدم ربایی و غیره می‌باشد.

تعریف آدم ربایی:

آدم ربایی  در لغت به معنای سلب آزادی تن است و در اصطلاح حقوقی به انتقال یک شخص از مکانی به مکان دیگر، بدون رضایت وی و با زور و تهدید یا فریفتن، آدم ربایی گفته می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم آدم ربایی:

  • رکن قانونی جرم آدم ربایی:

آدم ربایی در ماده قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، جرم انگاری شده است و در واقع عنصر قانونی جرم آدم ربایی ماده ۶۲۱ این قانون است که بیان می دارد اگر کسی به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر،  به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحوی شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. اگر سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات ان جرم نیز محکوم می‌شود.

  • رکن مادی جرم آدم ربایی:
چه مجازاتی در انتظار مجری توهین کننده به تیم استقلال خواهد بود؟

واژه “ربودن” که در ماده فوق دو بار مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به معنای ان ملازمه با جا به جایی دارد و صرف بازداشت یا سلب آزادی تن را نمی توان آدم ربایی دانست. با این حال، جا به جایی باید به گونه ای باشد که مفهوم عرفی ربودن را متبادر کند.

نکته مهم انکه آزاد بودن شخص، شرط تحقق جرم آدم ربایی نیست. بنابراین ربودن شخصی که آزادانه در حال تردد است، ربودن کسی که در بازداشت به سر می برد و انتقال او از ان محل به محل دیگر، هر دو آدم ربایی محسوب می‌شود.

در جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل ۱۵ سال سن داشته باشد در غیر این صورت مشمول آدم ربایی مشدد خواهد بود. جنسیت، دین، ملیت و امثال ان در تحقق جرم آدم ربایی موثر نخواهند بود.

لازمه جرم آدم ربایی و اخفا، عدم رضایت طرف است. بنابراین رضایت وی مانع از تحقق جرم آدم ربایی خواهد بود. زیرا قانون گذار به تصریح عنوان عنف یا تهدید یا حیله را آورده است. عنف ممکن است به صورت مادی مانند بستن دست و پا، مضروب و مجروح کردن، دست و پای کسی را گرفتن و غیره باشد. گاهی ممکن است به صورت عنف معنوی مانند تهدید و اکراه باشد.

تفاوت آدم ربایی و گروگان گیری:

شروع به آدم ربایی و تحقق ان موکول به پنهان کاری یا اخفای ربوده شده نیست و تمامی این اقدامات ممکن است به صورت علنی انجام گیرد و حتی شخص ربوده شده در معرض دید باشد. اصطلاح گروگان گیری یک عنوان عامیانه است. گاهی منظور از گروگان گیری موردی است که مرتکب، شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی ان ها خواهان امتیازی است. در این موارد، صرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی به ترتیبی که بیان شد محقق شود. به طور کلی قانون مجازات اسلامی ما تفاوتی بین آدم ربایی و گروگان گیری قائل نشده است.

خرید حکم زندان

گروگانگیری در حقوق انگلستان :

گروگانگیری در کشور انگلستان، به عنوان جرم مستقلی وضع شده است و توقیف غیر قانونی را در کشور انگلیس، گروگانگیری می نامند. یعنی توقیف اشخاص به قصد تحت فشار قرار دادن شخص، دولت یا سازمانی دولتی برای انجام یا عدم انجام کاری و تهدید به قتل و ضرب و جرح و غیره، مشمول جرم گروگانگیری خواهد بود.

  • رکن معنوی جرم آدم ربایی:

آدم ربایی و اخفاء، جرائم عمدی هستند که مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفا، عمد داشته باشد. جهل به اینکه انچه می رباید انسان زنده است و یا اینکه ان را با انسان دیگری اشتباه بگیرد، حسب مورد عنوان مجرمانه دیگری خواهد داشت. همچنین علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست. جرم آدم ربایی مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد.

مجازات جرم آدم ربایی:

مجازات آدم ربایی ساده ، مطابق قانون مجازات اسلامی حبس از ۵ تا ۱۵ سال است. اجرای مجازات جرم آدم ربایی اعم از ساده یا مشدد قابل تعلیق نیست و تعقیب مرتکب نیز مستلزم شکایت بزه دیده نخواهد بود ولی گذشت او می‌تواند به عنوان یکی از جهات مخففه موجبی برای تخفیف باشد.

مجازات جرم آدم ربایی در حقوق انگلستان :

مجازات آدم ربایی در حقوق کشور انگلستان ، حبس یا جزای نقدی است که با توجه به نوع و اهمیت ان، در حدود اختیارات دادگاه می باشد و دادگاه میزان ان را تعیین می کند. مطابق حقوق انگلستان اگر جرم کم اهمیت و سبک باشد حداکثر مجازات ۶ ماه حبس و مبلغ ۲۰۰ پوند جزای نقدی است. اگر جرم شخص به نظر دادگاه شدید باشد آدم ربا به حداکثر حبس محکوم و مجازات خواهد شد.

وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر

بیشترین میزان جرم آدم ربایی در حوزه بین‌المللی، در آمریکای لاتین، مکزیک و کلمبیا رخ می‌دهد. به گونه ای که در کلمبیا به طور متوسط ۴ نفر در روز، ربوده می‌شوند.  از بعد بین المللی نیز کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۹۷۳ که  مورد حمایت بین المللی قرار گرفته است، به آدم ربایی و ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹) به ربودن اطفال، اشاره کرده است.

نوزاد ربایی:

مطابق قانون مجازات اسلامی هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جرائم دزدیدن و یا اخفای طفل تازه متولد شده از ناحیه هرکسی حتی پرستاری که اطفال در اختیار ان ها است امکان‌پذیر است مگر والدین، اما قلمداد کردن طفل به جای طفل دیگر نیز متصور است. عناوین مجرمانه دزدیدن و یا اخفا در مورد طفل مرده نیز امکان‌پذیر است اما مجازات مرتکب بسیار کم تر است.

نکته مهم انکه موضوع جرم نوزاد ربایی ،طفل تازه متولد شده است که سلب آزادی تن یا عدم رضایت مجنی علیه به لحاظ شرایط سنی وی، منتفی است.

بررسی جرم اخفای اشخاص و آدم ربایی :

در توضیح این عنوان مجرمانه نکات ذیل قابل ذکر است:

  1. اخفا و آدم ربایی از نظر ساختار عمل مرتکب متفاوتند. در جرم اخفا جابه جایی بزه دیده شرط نیست و صرف سلب آزادی تن و نگهداری در محلی که مفهوم عرفی اختفا متبادر شود کافی است.
  2. اخفا و آدم ربایی توامان قبل تحقق اند و تقدم و تاخر ان ها تفاوتی ندارد. بنابراین اگر مرتکب، شخصی را ابتدا در انبار مغازه اش مخفی نماید و پس از چند روز او را به منطقه دیگری منتقل نماید و یا بر عکس، می توان به وقوع دو جرم آدم ربایی و اخفا قائل شد هرچند مرتکب به بیش از یک مجازات ( ۵ تا ۱۵ سال حبس) محکوم نخواهد شد.
  3. جرم اخفا با جرم آدم ربایی از سایر جهات مانند عدم رضایت، مطلق و مستمر بودن، رکن مادی و مجازات تفاوتی ندارند.
شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از ۱۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می‌باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۵ سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست. لذا شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان  در خصوص جرم آدم ربایی و ارکان تشکیل دهنده ان مشورت نمایید واطلاعات لازمه رااز ما دریافت نمایید.

نگارنده: الناز رحیمی _ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری