وکیل ملک شهرک ژاندارمری

وکیل ملک شهرک ژاندارمری


با بررسی رد ترکه بعد از قبول توسط ورثه همراه شما هستیم.

طبق قانون امور حسبی اصطلاحاتی چون قبول یا رد ترکه توضیح داده شده است.

‌ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید.

در این نوشتار وکلای تخصصی ارث و تقسیم ترکه همکار موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان موارد رد ترکه بعد از قبول را مورد بررسی قرار خواهند داد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تقسیم ارث در تهران و رد ترکه بعد از قبول با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

سوالات مهم در بررسی موضوع رد ترکه بعد از قبول

قبول ترکه توسط وراث چه آثار حقوقی دارد؟

در صورت رد ترکه تکلیف بدهی های متوفی چه می شود؟

آیا رد ترکه پس از قبول آن قابل پذیرش است؟

بهترین وکیل دعاوی ارث، قبول و رد ترکه در تهران کیست؟

آیا نیاز به مشاوره با بهترین تیم وکلای خانواده و ارث در تهران دارید؟

آثار حقوقی قبول ترکه توسط وراث

‌ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.

مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست.

در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

رد ترکه توسط وراث و پرداخت بدهی متوفی

‌ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی

هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌ دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود

مستند قانونی امکان رد ترکه پس از قبول آن

‌ماده ۲۵۵ قانون امور حسبی

در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد.

‌ماده ۲۵۷ قانون امور حسبی

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

نمونه رای بدوی در رد ترکه بعد از قبول

در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۷۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت¬ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱)¬ ریال،

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ ۹۰۳۲۱۴-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره ۴۰۸۶/ش -۳۷۸۹/الف تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ به درخواست بانک ( م.) و توسط اجرای ثبت شرکت¬ها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام می-شد و اقرارنامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸-۲۸/۶/۱۳۹۰ دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذکور است.

اما وفق ماده ۲۴۷ قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می¬تواند آن را رد نماید.

با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده ۲۲۵ و۲۲۶ قانون یاد شده:

دیون متوفی می¬بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.

بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۵۱۹، ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۷۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹-۱۲/۳/۱۳۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت¬ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۹۴۴/۲۷۴/۱۳) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله در حق خواهان صادر می¬نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می¬گردد.

رأی صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می¬باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امـان اللهی

رای دادگاه تجدید نظر رد ترکه بعد از قبول

تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۹۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران می¬باشد.

که به موجب آن، دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۱۱۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش/۴۰۸۶ اجرای ثبت شرکت¬ها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید.

بر طبق دادنامه معترضٌ¬عنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۷۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ مورخ ۱۲/۳/۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت¬ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (۹۴۴/۲۷۴/۱۳) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید.

از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره ۱۸۳ مورخ ۲۴/۲/۹۱ که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجرائیه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ مورخ ۱۲/۳/۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت¬ها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایۀ موارد مذکور اقدام نموده است.

دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۱۱۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباهاً در دادنامه معترضٌ عنه پلاک فرعی را ۲۱۷۹ درج نمودند.

و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی ۷۵۲۵ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ دفتر ۴۸۱ اعلام نموده است.

حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره ۷۵۲۵ ندانسته.

بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک(م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش.) تقاضای توقیف آن شده است.

با ملاحظه قرارداد ۵۴/۸۳ فی¬مابین بانک م. با آقای (ن. ش.) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی(ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی¬باشد.

با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف.) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت¬ها اعلام شده است به موجب نامه شماره ۴۰۸۶/ش – ۳۷۸۹/الف ۱۲/۳/۸۷ اجرای ثبت شرکت¬ها با حفظ حقوق (الف.) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸ تنظیمی در دفترخانه ۱۸۰  خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسماً و قانوناً رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند.

با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده ۲۴۷ قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است.

مادامی که تصرّف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق¬الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۱۱۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران می¬باشد، در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می-نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران –  مستشار دادگاه

دیو سالار – محمدی

وکیل قسیم ارث و رد ترکه بعد از قبول

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل رد ترکه بعد از قبول

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قبول یا رد ترکه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص تقسیم ارث

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده تقسیم ارث تهران

مقالات حقوق خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925