نکات مهم حقوق بانکی برای مدیران

امروز با موضوع بررسی نکات مهم حقوق بانکی برای مدیران همراه شما هستیم. نگاه تخصصی وکیل محمدرضا مهری به دعاوی بین بانکها و اشخاص، موجب شده تا دپارتمان تخصصی حقوق بانکی در این موسسه بسیار فعال و پویا باشد. قبول بیش از صد پرونده جرایم اقتصادی و بانکی در یکسال.