مطالبه وجه چک از سوی بانک

بررسی موضوع مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری علیه اشخاص، موضوع بحث امروز است. بانک یا موسسه اعتباری، راه‌های مختلفی در وصول و مطالبه وجه ناشی از عقود بانکی دارند. راه های پیش روی بانک جهت وصول مطالبات اول: مطالبه وجه بابت تسهیلات اعطایی عقود.

دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت

بررسی نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکها بحث امروز ماست. با دفتر وکالت محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری همراه باشید. بر اساس ماده 549 قانون مدنی، هنگام انعقاد عقد مضاربه، لازم است تا سهم هر کدام از عامل و مضارب.