وکیل متخصص دعاوی بانکی

معرفی وکیل متخصص دعاوی بانکی و بررسی بعضی از عقود بانکی موضوع بحث امروز است. قوانین حاکم بین مشتری و بانک به عنوان اعطا کننده انواع وام و تسهیلات در فعالیت های اقتصادی از جمله قوانین آمره محسوب می شوند. این به معنی واضح تر یعنی اینکه هیچ بانک یا.

رفع توقیف از اموال توقیفی

امروز با بررسی نمونه رای دادگاه درباره رفع توقیف از اموال توقیفی همراه شما هستیم. فرض بفرمایید ملکی را از شخصی خریداری نموده و برای تنظیم سند رسمی آن موعدی قرار داده اید. حال در هنگام انتقال سند رسمی مشخص میشود بانک نسبت به صدور اجراییه درباره سند ملک اقدام.

اعتراض ثالث اجرایی

بررسی شرایط دعوی اعتراض ثالث اجرایی ، موضوع بحث امروز است. دعوی صدور حکم به رفع بازداشت، دعوی صدور حکم به رفع توقیف از ملک در واحد اجرای ثبت، در اجرای احکام مدنی، با معرفی محکوم‌له مالی توقیف می گردد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی می کند..