اعاده دادرسی جرم فرار مالیاتی

امروز با موضوع بررسی جرم فرار مالیاتی و نحوه اعاده دادرسی در پرونده فرار مالیاتی همراه شما هستیم. یکی از جرایم مالی و اقتصادی جرم فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد است. لزوم پرداخت مالیات در هر فعالیت اقتصادی و درآمدهای کسب شده بر کسی پوشیده نیست. بعضی.