با مشاوره حقوقی تقسیم ترکه متوفی همراه شما هستیم.

در تقسیم ارث متوفی اگر اختلافی بین وراث وجود نداشته باشد، می توانند بنا بر توافق به هر صورتی که بخواهند نسبت به تقسیم ارث اقدام نمایند.

گاهی نیز ممکن است متوفی قبل از فوت وصیت نامه ای نیز داشته باشد.

انواع وصیت نامه نیز در مقاله ای با عنوان مشاوره حقوقی وصیت نامه در سایت رسمی موسسه حقوقی مهر پارسیان درج شده و قابل مطالعه می باشد.

در این نوشته که توسط دفتر وکالت و حقوقی محمد رضا مهری وکیل تخصصی پرونده ارث در تهران تهیه شده است به صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع تقسیم ارث خواهیم پرداخت.

با موضوع مشاوره حقوقی تقسیم ترکه همراه گروه وکلای مهر باشید.

سوالات مهم در  موضوع مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

امور راجع به ترکه در قانون امور حسبی چه مفهومی دارد؟

مهر و موم ترکه چیست و چگونه انجام می شود؟

برای جستجوی بهترین وکیل تقسیم ارث در تهران چه اقدامی لازم است؟

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده تقسیم ارث را دارد؟

ماده ‌ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌ و اداره ترکه و غیره.

‌ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده

و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی

هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده.

و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد‌ دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت.

اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌ که قبلاً شروع به اقدام کرده.

‌ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی

هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه‌ آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو‌ ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستند.

مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

نمونه رای دیوان در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تقسیم ارث

خلاصه جریان پرونده

بانو ت.الف. در تاریخ ۳۰/۲/۹۰ دادخواستی به طرفیت ۱- الف.۲- س. ۳- ط. ۴- ر. ۵- ر. ۶- ر. همگی الف.، به خواسته تقسیم ماترک مرحوم م.الف. (مورث طرفین پرونده) به دادگاه عمومی کوثر تقدیم و اعلام داشته:

مورث طرفین در تاریخ ۱۳/۳/۷۴ مرحوم شده و به موجب گواهی حصر وراثت پیوست از آن مرحوم ۵ فرزند دختر و ۲ پسر باقی مانده است.

آن مرحوم اموال غیرمنقولی داشته که خواندگان متصرف شده و حاضر به تقسیم اموال نمی¬باشند.

[و] به موجب دادخواستی تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد.

ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف گنجگاه ارجاع شده ولی طرفین به سازش نرسیده¬اند.

پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی کوثر اعاده گردیده است.

دادگاه مرجوع¬الیه با استناد به اینکه طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دعوی راجع به ترکه در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می¬شود

و طبق گواهی احضار آخرین اقامتگاه متوفی در کرج بوده

( البته مورث طرفین در تاریخ ۱۳/۳/۷۴ طبق گواهی انحصار وراثت – در کرج فوت کرده و بحثی از اقامتگاه نشده است)،

خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت دادگاه¬های عمومی کرج قرار عدم صلاحیت صادر کرده است

( دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۷۲-۳۱/۳/۹۱ )

پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و آن دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۲۸-۳۱/۴/۹۱ و با این استدلال که محل فوت، اقامتگاه محسوب نمی¬شود و علاوه بر اینکه همه خواندگان ( طبق دادخواست) در شهرستان کوثر اردبیل (روستای ابلی علیا) مقیم هستند و اموال متوفی نیز در آنجا قرار دارد، صلاحیت آن دادگاه [را] نپذیرفته و به شایستگی دادگاه عمومی کوثر قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به این مرجع ( دیوان عالی کشور) به منظور حل اختلاف ارسال داشته است.

پرونده پس از ثبت دبیرخانه به این شعبه محول گردیده، محتویات پرونده مطالعه و بررسی گردید.

گزارش حاضر تنظیم و قرارهای صادر شده به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردی.د

پس از قرائت گزارش آقای رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کوثر مبنی بر دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۷۲-۳۱/۳/۹۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی کرج مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

به موجب ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی

«امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بود …».

همچنین برابر ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت

«در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی¬نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، باید تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی… تقدیم کنند…» از آنجا که گواهی حصر وراثت شماره ۹۰۰۰۰۷۴-۳/۶/۹۰ در خصوص مرحوم م.الف. از شورای حل اختلاف شهرستان کوثر صادر گردیده، این امر قرینه و اماره قضائی بر وجود آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه قضائی شهرستان کوثر است.

و صرف تصریح به محل «فوت» در کرج نمی¬تواند مبنای قانونی بر تعیین اقامتگاه باشد.

به خصوص که موضوع تقسیم ترکه نیز اموال غیرمنقولی است که در حوزه دادگاه عمومی کوثر قرار دارد.

و آدرس طرفین دعوی هم، در همان حوزه اعلام گردیده است.

بنا به مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۲۸-۳۱/۴/۹۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی کرج از حیث نتیجه صحیح بوده و تأیید می¬شود. و با استناد به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی کوثر و نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۰۲۷۲-۳۱/۳/۹۱، پرونده را جهت رسیدگی مطابق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی به شعبه اول دادگاه عمومی کوثر ارجاع می¬شود.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور -مستشار شعبه

مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل جهت مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات تجاریمقالات ثبتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925