مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

امروز با موضوع مشاوره حقوقی جرایم پزشکی همراه شما هستیم.

جرائم پزشکی به دو بخش تقسیم می‌شود:

جرائم خاص پزشکی عبارتند از:

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی

ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشک

قتل ترحم آمیز

سقط جنین

جرائم مربوط به پیوند اعضا

جرائم مغایر با شئون حرفه ای پزشکی

افشای اسرار بیماران موضوع ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات

عدم کمک به مصدومین موضوع قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوبه ۱۳۵۴

تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران موضوع ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوبه

۱۳۳۴

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی

سایر جرایم

ابتدا به جرائم خاص پزشکی خواهیم پرداخت

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی

عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی

چنانچه ورثه شخص فوت شده از پزشک معالج یا کادر درمانی شکایتی مطرح نمایند،

ابتدا شکایت آنها در یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک ثبت شده و به صورت الکترونیک به دادسرای محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.

در تهران به لحاظ وجود دادسرای تخصصی جرائم پزشکی و دارویی همه شکایت ها در این موضوع به دادسرای ویژه جرایم پزشکی ارسال خواهد شد.

در صورت احراز رابطه درمانی بین بیمار و پزشک و کادر پزشکی پرونده جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی به این مرکز ارسال می گردد.

کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی پس از تعیین نوبت و ملاحظه اسناد و مدارک بالینی بیمار و نیز مدارک بستری در بیمارستان با حضور پزشک مشتکی عنه و شاکی یا وکیل وی تشکیل جلسه داده اظهار نظر کارشناسی خواهد نمود.

پس از آن در صورتی که طرفین به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض داشته باشد و اعتراض آنها مواجه باشد موضوع به کمیسیون ۵ نفره پزشکی قانونی و در صورت اعتراض مجدد تا کمیسیون ۱۱ نفره امکان ارجاع دارد.

پس از قطعی شدن نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در صورت عدم احراز تقصیر یا قصور پزشکی قرار منع تعقیب صادر پس از ابلاغ به شاکی و عدم اعتراض به پرونده مختومه می‌شود.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل شکایت از دندان پزشک شمال تهران

 در صورت اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب

این اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت صالح بودن دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی این مراجع به اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی خواهند نمود.

در صورت اثبات تقصیر پزشک معالج و کادر درمانی تفهیم اتهام به پزشک و مقصرین صورت خواهد گرفت.

در این مرحله پس از تفهیم اتهام بازپرس یا دادیار قرار متناسب کیفری برای متهم صادر خواهد نمود.

در صورتی که متهم بیمه نامه مسئولیت پزشکی معتبر داشته باشد معمولا قرار تامین کیفری کفالت خواهد بود.

و در صورتی که بیمه نامه معتبر موجود نباشد پس از صدور قرار وثیقه پرونده جهت اخذ آخرین دفاع متهم آماده می‌شود.

بنابراین پس از احراز رابطه درمانی مابین بیمار و پزشک یا کادر پزشکی و اثبات تقصیر آنها بازپرس قرار جلب به دادرسی پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع صادر خواهد نمود.

نمونه تصمیم بازپرس

در این پرونده آقای ع پزشک متخصص متهم به قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی شده است.

نظر به اینکه ایشان در فرایند درمان هیچ نقشی نداشتند و رابطه درمانی مابین شخص فوت شده و پزشک مشتکی عنه وجود ندارد.

به لحاظ عدم توجه اتهام به او با استناد به ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌شود.

این قرار پس از موافقت دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران توسط شاکی می باشد.

بازپرس شعبه… دادسرای جرایم پزشکی تهران

نمونه رای دادگاه دادگاه درباره قتل غیر عمد ناشی از تقصیر پزشکی

رای دادگاه

درباره اتهام آقای ع خ فرزند ل اهل و ساکن تهران بدون سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از تقصیر در امر پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی.

با توجه به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادسرا که مستند است به نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی مستندات پرونده پزشکی و نسخه های تجویزی توسط پزشک که مصون از اعتراض موثر باقی مانده و حاکی از قصور پزشک به میزان ۳۰ درصد است.

حال دادگاه به لحاظ تاخیر در امر درمان و انطباق این نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه و اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق و دادگاه و تمام قرائن و امارات و نشانه های موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم می داند.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل تشخیص تاریخ نگارش سند

به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳۸ و ۳۷ و ۱۹ از همین قانون به لحاظ وضع خاص وی و با سه درجه تخفیف نامبرده را به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری بابت جنبه عمومی جرم و همچنین پرداخت بهای ریالی ۳۰ درصد از دیه کامل فرد مسلمان در حق وراث قانونی مرحوم محکوم می نماید.

مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم دو سال با رعایت مقررات ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی است.

اما در رابطه با مجازات حبس نظر به شخصیت فردی متهم و موقعیت اجتماعی وی در راستای ماده ۴۶ ناظر به ماده ۴۰ از قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط مندرج در آن به ویژه به دلیل برقراری ترتیب پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی از طریق بیمه، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس از نوع ساده و به مدت دو سال صادر و اعلام می شود.

بدیهی است در صورت ارتکاب مجدد جرائم موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات قرار فوق الغاء خواهد شد.

دستور دیگری جهت رعایت آن توسط متهم در طول مدت تعلیق را مد نظر دادگاه نیست.

رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه کیفری دو تهران

نمونه رای دادگاه در تقصیر پزشکی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

رای دادگاه

آقای ب پزشک متخصص پوست به اتهام تقصیر پزشکی منجر به صدمات از طریق دادسرای جرایم پزشکی تهران تحت تعقیب قرار گرفت.

مستندات پزشکی از قبیل نسخه و داروهای تجویزی نظریه تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر ۲۵ درصد تقصیر و پرداخت دیه به عنوان ارش ناشی از عوارض ایجاد شده در اثر تقصیر پزشکی ضمیمه پرونده گردید.

پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و در نهایت کیفرخواست در دادگاه کیفری دو تهران مطرح است شاکی نسبت به موضوع اعلام گذشت نموده است.

در مهر پارسیان بخوانید :  دادسرای ناحیه 36 تهران

حال دادگاه به شرح زیر رای صادر می نماید.

درباره اتهام آقای م ر فرزند ج اهل و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت موازین علمی و فنی یا تقصیر پزشکی.

با توجه به شکایت شاکی، نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی پنج نفره که ثابت کننده تقصیر متهم در عدم بستری نمودن بیمار به لحاظ ضرورت درمان که در نتیجه آن صدمات بدنی به میزان ۲۵ درصد در وی ایجاد شده است.

اقرار صریح متهم و انطباق آن با اوضاع و احوال موجود تا حد زیادی علم دادگاه را به وقوع بزه از جانب وی به یقین مبدل نموده است.

لذا با توجه به گذشت شاکی خصوصی بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌شود.

رای دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه… دادگاه کیفری دو تهران

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشکی جرم عمومی و در صورت گذشت شاکی قابل موقوفی تعقیب نیست.

اما جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشکی به شرط گذشت شاکی خصوصی قابل موقوفی تعقیب یا اجرا می باشد.

قبول وکالت در پرونده های جرایم پزشکی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *