نمونه رای قلع و قمع بنا و مستحدثات

نمونه رای قلع و قمع بنا و مستحدثات

قلع و قمع بنا و مستحدثات از فروعات پرونده‌های خلع ید و مربوط به املاک و مستغلات است. گاهی غاصب، پس از غصب اقدام به غرس اشجار و بنای ساختمان و ایجاد مستحدثات می‌نماید و وکیل ملکی، زمان تقدیم دادخواست باید دقت نماید که در صورت ایجاد بنا، خواسته قلع و قمع بنا و مستحدثات را نیز به موضوع خواسته اضافه نماید. مهم ترین مرحله پرونده حقوقی زمان تنظیم و تقدیم دادخواست است. نگارش و تنظیم صحیح دادخواست حقوقی، توسط بهترین وکیل ملکی در تهران، همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان، بهترین موسسه حقوقی ایران و دارای مجوزهای لازم از کانون وکلای دادگستری مرکز، با همکاری بهترین وکیل ملکی در سراسر ایران، افتخار قبول وکالت عزیزان را در کلیه پرونده‌های ملکی و حقوقی دارد. در مقاله پیش رو، یکی از آرایی که در مقام رسیدگی به پرونده قلع و قمع بنا و مستحدثات، صادر شده است برای آشنایی عزیزان خواهد آمد و مباحثی مانند نمونه دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات، نحوه اجرای حکم قلع و قمع بنا، بهترین وکیل پرونده قلع و قمع بنا، وکیل املاک در استان تهران، و قبول پرونده‌های ملکی در تهران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات رای قلع و قمع بنا و مستحدثات

  • دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات در چه مواقعی تقدیم دادگاه می‌شود؟
  • آیا می توان به همراه دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز به خواسته افزود؟
  • نمونه رای قلع و قمع بنا و مستحدثات در چه مواردی کاربرد دارد؟
  • بهترین وکیل ملکی تهران و بهترین وکیل دعوای قلع و قمع بنا و مستحدثات کیست؟
وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

نمونه رای دادگاه در قلع و قمع بنا و مستحدثات

آقای غ با وکالت رسمی آقای صدرالدین با تقدیم دادخواستی به طرفیت ۱- آقای ق با وکالت رسمی آقای ک۲- آقای ر تقاضای خلع ید و قلع مستحدثات به شرح متن مقوم به پنج میلیون ریال نموده و توضیح داده است یک قطعه زمین به مساحت ۳۲۱ متر مربع قطعه ۲۶- B اراضی چشمه های دهستان عباس آباد سنگ ۲۹ محزی شده از ملک شماره ۷ طبق کروکی پیوست از طرف خوانده ردیف اول به موجب وکالتنامه ای که بطلان و فساد ان بر اساس رای داوری و آرا صادره از دادگاه ها قطعیت یافته به خوانده ردیف دوم انتقال داده شده و علی رغم ابلاغ مراتب به خوانده ردیف ۲ طبق اظهارنامه رسمی شماره ۶۸۸۴ مورخ ۷/۸/۸۰ اقدامی در خصوص خلع ید و قلع مستحدثات ایجاد شده به عمل نیاورده و کماکان به تصرفات غیر قانونی خود ادامه می‌دهد. نظر به اینکه وکیل خواهان برای اثبات مالکیت وی یک فقره قرارداد عادی به تاریخ ۱۵/۶/۱۳۶۵ ارائه نموده که بر اساس ان آقای حاج اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف سید موسی فرزند سید مرتضی تمامی شش دانگ یک باب خانه مسکونی با ابعاد مشخص به عنوان بیع و ۴۵ هکتار از اراضی دیم دایر و دو حلقه چاه نیمه عمیق به عنوان صلح از پلاک ۷ فرعی از سنگ ۲۹ اصلی به صورت مشاع به خواهان و خوانده ردیف اول و آقای ب واگذار نموده و هر نفر به میزان دو دانگ مالک شده اند و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد رودهن حاکی است شش دانگ پلاک ثبتی ۷ فرعی از ۲۹ اصلی واقع در قریه عباس آباد به نام محمد و غیره ثبت و سند مالکیت صادر شده است و لکن بر اساس رای قاضی هیات ماده واحده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع پلاک مذکور ملی اعلام و به نام دولت جمهوری اسلامی سند صادر شده است. میزان مستثنیات مالکین ۵۲۰/۱۷۹ متر مربع اعلام شده است و خواهان تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۷۳۸ مورخ ۶/۷/۸۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را ارائه نموده که که بر مبنای ان آقای ن نسبت به دادنامه شماره ۱۴۳۱- ۱۴۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند تجدید نظر خواهی کرده اند و دادگاه محترم تجدید نظر پس از بررسی کامل رای شماره ۷۴/۱۴۰۳/ه/د قاضی ماده واحده را نقض و مقدار جمعا ۶۵۰۰/۱۳۰ هکتار از اراضی پلاک موصوف (۷ فرعی از ۲۹ اصلی عباس آباد) را به عنوان مستثنیات پلاک فوق تایید کرده و رای صادره قطعی اعلام شده است و بر اساس تقسیم‌نامه عادی مورخ ۱۵/۸/۷۲ که ملک مشاعی بین سه نفر شریک تقسیم شده و مورد انکار خوانده ردیف اول قرار نگرفته است قطعه B 26 در سهم خواهان قرار گرفته است. موارد مذکور حاکی از مالکیت شرعی و قانونی خواهان می باشد؛ زیرا اولا مالک رسمی که برای وی بیش از ۱۳۰ هکتار مستثنیات مورد تایید قرار گرفته در ضمن عقد بیع و صلح چهل و پنج هکتار زمین مشترکا به خریداران مذکور از جمله خواهان واگذار کرده است و ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب تملک را عقود و تعهدات دانسته و در بند یک ماده ۳۶۲ قانون مذکور تصریح شده است به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ثانیا در اولین جلسه دادگاه به تاریخ ۷/۷/۸۲ وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشته است موکل قبل از رسیدن خبر عزل به وی ملک مورد نزاع را با خوانده ردیف دوم معامله نموده که به صورت ضمنی مالکیت خواهان پذیرفته شده و وکیل محترم خوانده قرارداد کتبی فی ما بین موکل و خوانده ردیف دوم که مبین تاریخ معامله باشد ارائه نکرده و لکن خوانده ردیف دوم در همان جلسه دادگاه اظهار داشته است ملک مذکور را در سال ۷۴ از آقای سینا ب خریداری کرده و فعلا در تصرف وی و همسرش می‌باشد. ثالثا مطابق نظریه داوری که مورد استناد خواهان قرار گرفته و بر اساس دادنامه های ارائه شده مربوط به محاکم بدوی و تجدید نظر دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته و از طرف خوانده ها دفاعی نسبت به ان به عمل نیامده. خوانده ردیف اول از تاریخ ۱۵/۷/۷۲ از معزول بودن خود مطلع بوده و در نتیجه معاملات وکیل بعد از تاریخ مذکور بلا اثر بوده و ناقل قانونی محسوب نمی‌شود لذا دادگاه با عنایت به موارد یاد شده و ملاحظه اینکه در معاینه از محل ملک مورد نزاع مشاهده شد ساختمان احداث شده و درختکاری انجام شده و اطراف ان نیز مفصلا مورد ساخت و ساز قرار گرفته و با وصف استعلام از اداره منابع طبیعی هیچگونه کلاسه پرونده ای که حاکی از طرح اختلاف ملکی علیه اصحاب پرونده باشد ارائه نشده است. ضمن احراز مالکیت خواهان در زمین مورد اختلاف که توسط کارشناس منتخب دادگاه با تقسیم‌نامه عادی استنادی خواهان تطبیق شده و در سهم خواهان قرار دارد. دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به موارد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۷۵۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف دوم را به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات محکوم می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

وکیل املاک در تهران

محمد رضا مهری- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن

بهترین وکیل دادگستری در پرونده قلع و قمع بنا

گروه تخصصی وکلای املاک در استان تهران و سایر استآن‌های کشور، همکار تخصصی ترین گروه وکلای ایران، با همراهی بهترین وکیل ملکی در انگلستان و کانادا، تمامی مراحل پرونده قلع و قمع بنا و مستحدثات را برای طرفین دعوا می‌پذیرد. جهت تعیین داور در دعاوی ملکی و درخواست صلح و سازش از طرف پرونده، با تخصصی ترین تیم داوری بین‌المللی ایران و با حضور بهترین وکلای داوری در ایران، و سایر کشورها با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، تماس بگیرید. بهترین کیفیت خدمات مشاوره حقوقی و وکالت املاک را با ما تجربه کنید. در صورت حصول سازش بین طرفین، تخفیف پنجاه درصدی حق الوکاله را از ما بخواهید

 

۵/۵ - (۱۹ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *