وکیل مختصص صدور اجراییه چک

با ارائه و بررسی شکواییه صدور چک بلا محل همراه شما خواهیم بود.

سالهاست صدور چک بلامحل از نظر کیفری قابل تعقیب است.

مجازات تعیین شده در قانون صدور چک برای چک بی محل، زندان تعیین شده است.

اما در طول سال ها تغییراتی در نحوه احراز کیفری بودن چک بلامحل در قوانین داده شده است.

با توجه به سیاست حبس زدایی که از سوی قوه قضاییه و مقننه پیگیری می شود موارد قابل مجازات بودن صدور چک های بلامحل محدود شده است.

قبل از طرح شکایت کیفری باید از صحیح بودن طرح آن و کفایت مدارک و مستندات مطمئن شویم.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم شکواییه صدور چک بلامحل می توانید با دفتر حقوقی دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید. در ادامه نمونه شکواییه چک بلامحل به همراه نمونه رای و تجدید نظر خواهی برای اطلاع بیشتر منتشر خواهد شد.

چک بلا محل چه زمانی جنبه کیفری دارد؟

بر اساس قانون، اگر یکی از موارد زیر ثابت شود، دارنده چک امکان تعقیب کیفری آن را از دست خواهد داد.

فقط می‌تواند برای وصول وجه آن اقامه دعوای حقوقی نماید:

۱. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد.

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و به دیگری ارائه کرده باشد.

در صورت اثبات این مورد دارنده حق شکایت کیفری و اعمال مجازات قانونی برای صدور چک بلا محل را نخواهد داشت.

۲. در صورتی که چک دارای وعده باشد.

چکی مورد حمایت قانون گذار برای تعقیب کیفری است که بدون وعده و به روز صادر شده باشد. بدین معنا که اگر تاریخ تادیه چک برای تاریخی بعد از تاریخ صدور آن مثل هفته و ماه آینده باشد، فقط قابلیت پیگیری حقوقی خواهد داشت.

۳. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع (مثل معاملات مربوط به قاچاق و یا مواد مخدر) یا ربا (بهره) صادر شده است.

۴. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

بر اساس قانون اگر دارنده تمایل به شکایت و تعقیب کیفری برای صادر کننده چک را دارد، می‌بایست مواعد مندرج در قانون را رعایت کند و ظرف مدتی که مشخص شده است، تکالیف قانونی خود را انجام دهد.

در غیر این صورت مزیت تعقیب کیفری علیه صادرکننده را از دست خواهد داد.

۵. هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

یا هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

علی رغم اینکه بانک‌ها به شروطی که در متن چک نوشه شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند.

حتی در صورتی که شرط مندرج محقق نشده باشد می‌بایست مبلغ مندرج در چک را از حساب صادرکننده پرداخت نماید،

اما به لحاظ تعقیب کیفری وجود هر نوع شرطی برای وصول وجه چک موثر در مقام خواهد بود و امکان تعقیب کیفری را از دارنده سلب می‌نماید.

۶. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

به طور مثال الف. با ب. قرارداد تولید کفش یا لباس منعقد می‌کند.

الف. به عنوان متعهد تحویل کالا به عنوان تضمین سلامت کالا‌ها، چکی در وجه ب. صادر می‌کند تا در صورتی که کیفیت کالا‌های تحویل داده شده منطبق بر توافقات صورت گرفته نباشد،

ب. (به عنوان متعهد له یا تحویل گیرنده کالا) بتواند از طریق وصول وجه چک، خسارات خود را دریافت دارد.

۷. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

در غیر از موارد فوق، تمامی چک‌های صادر شده قابلیت پیگیری کیفری را خواهند داشت و مجازات قانونی برای صادر کننده آن اعمال می‌شود.

نمونه متن شکواییه صدور چک بلا محل

شاکی: …………………………………………

مشتکی عنه: ……………………………………

نوع شکایت: صدور چک بلامحل، تاریخ وقوع جرم ۱۴/۰۸/۱۳۹۳، محل وقوع جرم: …… میزان خسارت وارده: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دلایل و منضمات:

۱- چک به شماره ………….. مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

۲- وکالت نامه به شماره ……… مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال باطل شد.

شرح شکوائیه چک بلامحل:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

احتراما به وکالت از موکل مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

مشتکی عنه یک فقره چک به شماره ……… مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۳ از حساب جاری شماره …………. عهده بانک تجارت به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دویست و سی میلیون تومان) در وجه موکل صادر نموده است.

پس از مراجعه به بانک محال علیه چک فوق در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ به جهت فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت پردیده است.

با تقدیم کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت:

اولا: مستندا به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال مشتکی عنه به میزان دویست و سی میلیون تومان معادل وجه چک مستدعی است.

ثانیا: تعقیب کیفری مشتکی عنه و صدور حکم بر محکومیت و مجازات نامبرده مستندا به ماده ۳ قانون صدور چک مستدعی است.

نمونه رای دادگاه چک کیفری و چک بلامحل

پرونده کلاسه ……………….. شعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران (شعبه ۱۱۷۲ جزایی سابق) دادنامه شماره …………….

شاکی : آقای ……… فرزند ……………

متهم :   آقای …………. فرزند …………

اتهام : صدور چک بلامحل

رای دادگاه :

در خصوص اتهام متهم دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ……….. به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال عهده بانک تجارت شعبه چهاراه طالقانی حسب شکایت شاکی با وکالت وکیل دادگستری و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۵ تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲۲ نامبرده را به تحمل چهارده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری

نمونه شکواییه صدور چک بلا محل

لایحه تجدید نظر خواهی چک‌

ریاست و مستشاران والامقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ..

( استیناف خواهی از طریق شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …. )

سلام علیکم با احترام  اینجانب و در جایگاه وکیل تجدید نظر خواه و در مخالفت با استدلالات نمایان در رأی مکتوب شده در دادنامه شماره …. مورخ .. حایز:  

رد دعوی مطالبه تضامنی وجه چک با صدور حکم بر بی حقی، طبع سریع الخاطر عالی جنابان را، به آگاهی میرساند رأی ،استیناف خواسته بر پایه وجهات تعدیدی دامنه ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. بشرح الف / ج / ه شایگان اقاله و سزاوار انهزام است:

زیرا اولاً: صدور چک از ناحیه تجدید نظر خوانده ردیف … و امضاء‌پشت چک از ناحیه تجدید نظر خوانده ردیف دوم محرز است.

چراکه هیچ ادعای تکذیبی از ناحیه آنها با وصف ابلاغ واصل نشده است.

ثانیاً: استدلال و علت عدم اجابت دعوی از سوی محکمه نخستین، تغایر امضاء صادر کننده بوده است که در مانحن فیه

صرف عدم مطابقت ظاهری در مندرجات چک به طور مطلق دلالت بر صادر نشدن آن ندارد.

بعبارت دیگر عدم مطابقت امضاء دلالت تام بر صادر نشدن چک و عدم انتقال آن به طلبکار نداشته و نخواهد داشت.

از سوی دیگر مطابق مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ عدم تطابق امضاء، جرم انگاری شده است.

این در حالی است که محکمه نخستین با وصف دارنده ثالث بودن اینجانب، تغایر امضایی که مقنن آن را جرم انگاری نموده، از موجبات بری الذمه بودن بدهکار دانسته است.

ثالثاً: امضاء ها پشت چک ، دلالت بر ضمانت دارد،

با این وصف چگونگی احراز عدم انطباق امضاء ضامن در پشت چک با فقدان حضور تعمدی تجدید نظر خواندگان و عدم طرح هر گونه ایراد، محل تامل است.

رابعاً: عملکرد محکمه نخستین، خروج قاضی از بی طرفی و نقض قاعده منع تحصیل به نفع طرف مقابل بوده و قابل دفاع نخواهد بود.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

رای مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته شایگان اقاله و درهم شکستن بوده، محکومیت تجدید نظر خواندگان به شرح ستون خواسته دادخواست نخستین ذیل استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه شکواییه صدور چک بلا محل

وکیل پرونده صدور چک بلا محل کیفری تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

برترین وکلای تخصصی چک در شمال تهران 

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دعاوی چک

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

نمونه شکواییه صدور چک بلا محل

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل شکواییه صدور چک بلا محل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل نمونه شکواییه صدور چک بلا محل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات تجاری

نمونه شکواییه صدور چک بلا محلوکیل تخصصی دعاوی چک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925