همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

همه چیز درباره دادرسی مالیاتی


امروز با موضوع همه چیز درباره دادرسی مالیاتی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

هیچ کس منکراصل مالیات و لزوم پرداخت آن از سوی شهروندان نیست.

در واقع، دریافت مالیات به صورت منظم و شفاف از شهروندان، یکی از ارکان توسعه پایدار هر کشوری به شمار می‌آید.

در عین حال، ممکن است میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصل، میزان یا نحوه تشخیص، محاسبه و وصول مالیات اختلاف پیش آید.

اصل حاکمیت قانون اقتضاء می‌کند که چنین اختلافاتی در یک نظام دادرسی بی‌طرف و با رعایت حداقل اصول و استانداردهای شکلی و ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آنها تصمیم گیری شود.

در این مقاله سعی داریم تا پرده از روند دادرسی پیچیده مالیاتی مبتنی بر اصول خاص دادرسی مالیاتی و حق تجدیدنظرخواهی در نظام دادرسی مالیاتی ایران برداریم.

نکات مهم همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

کدام مراجع صالح به رسیدگی در دادرسی مالیاتی هستند؟

روند رسیدگی در دادرسی مالیاتی به چه نحو است؟

حق دفاع یا استماع در روند دادرسی مالیاتی چگونه مشخص می‌گردد؟

نخستین مرحله دادرسی مالیاتی، دادرسی اداری است که به موجب آن مؤدیان می‌توانند نزد مقاماتی تقاضای تجدیدنظردر زمینه مالیات خود را بنمایند.

این مقامات عبارتند از رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران ادارات جزء مأموران تشخیص مالیات هستند که کل امور مالیاتی.

مقامات مزبور رسماً دادرس محسوب نمی‌شوند، به لحاظ اداری مافوق ماموران تشخیص مالیات اصلی هستند و اختیار جرح و تعدیل نظر آنان را به موجب ماده ۲۴۱ قانون مالیات های مستقیم وتبصره ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۲ آن دارند.

در این مرحله، رسیدگی بر اساس اظهارنامه مؤدی و اسناد و مدارک مربوط (از جمله اطلاعات واصله به اداره مالیات) انجام می‌گیرد و اساساً رسیدگی جنبه مالی و حسابداری داشته و جنبه قضایی یا شبه قضایی ندارد.

اما در مواردی‌که تصمیم مالیاتی به هردلیل مورد اعتراض قرارگیرد، رسیدگی جنبه قضایی پیدا می‌کند.

در روند این دادرسی اداری یکی از اصول مهمی که بایدرعایت شود، حق دفاع به عنوان یکی از جلوه‌های اصل تناظر است.

حق دفاع یا استماع به مثابه روندی است که در آن ادعاهای طرف مقابل باید استماع شود، در صورتی که طرف متأثر از تصمیم متخذه فرصت کافی برای ارایه ادله خود و پاسخگویی به طرف مقابل داده نشود، آن تصمیم باطل است.

حق اعتراض نسبت به آرای مراجع مالیاتی چگونه تبیین گشته است؟

حق اعتراض پس از پایان مرحله بدوی به معنای حق به چالش کشاندن دوباره دادرسی انجام شده است. در نتیجه اعتراض، نه تنها رأی صادره، بلکه خود رسیدگی انجام یافته، از آن جهت که اصول دادرسی در آن مراعات گردیده، تشریفات صحیح اجرا شده و ادله به درستی مورد توجه قرار گرفته اند، تحت بررسی دوباره قرار می‌گیرد.

حق اعتراض با تجدیدنظرخواهی در دعاوی مالیاتی چه تفاوتی دارد؟

حق اعتراض به مالیات را بایداز حق تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم مرجع مالیاتی تفکیک کرد. به موجب حق اعتراض،مؤدی مالیاتی حق داردتا نسبت به اقدام دستگاه مالیاتی درموردتشخیص وصول مالیات به مرجع مستقل قضایی یا اداری مراجعه و اعتراض نماید مرحله ای شدن رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نسبت به تصمیم مرجع مالیاتی است.

آیا رای هیات حل اختلاف بدوی مالیات قابل تجدید نظر است؟

به موجب «قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن» (مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۸)هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر استقرار قانونی پیداکرده است مطابق با این ماده، آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراءاست.

مگراینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده (۲۰۳ )این قانون وتبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظراحاله خواهد شد.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرقطعی و لازم الاجراء است.

آیا رای قطعی مالیاتی قابل اعتراض است؟

همچنین، به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیات مستقیم، «مؤدی یا اداره امورمالیاتی می‌توانند ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدیدرسیدگی را درخواست کنند.

مطابق با ماده ۲۵۶ همین قانون، هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امورمالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور مؤظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات وکامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.

در فرض نقض، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارسال می‌گردد و آن مرجع با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم خواهدکرد،

همچنین درماده ۲۵۱ مکررهمان قانون تصریح شده،

«درموردمالیات‌های قطعی موضوع این قانون ومالیات های غیرمستقیم که درمرجع دیگریقابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک ودلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید

وکیل متخصص دادرسی مالیاتی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره های همراه همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی بورس و اوراق بهادارمقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *