همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

امروز با موضوع همه چیز درباره دادرسی مالیاتی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

هیچ کس منکراصل مالیات و لزوم پرداخت آن از سوي شهروندان نیست.

در واقع، دریافت مالیات به صورت منظم و شفاف از شهروندان، یکی از ارکان توسعه پایدار هر کشوري به شمار می‌آید.

در عین حال، ممکن است میان مؤدي و سازمان امور مالیاتی در مورد اصل، میزان یا نحوه تشخیص، محاسبه و وصول مالیات اختلاف پیش آید.

اصل حاکمیت قانون اقتضاء می‌کند که چنین اختلافاتی در یک نظام دادرسی بی‌طرف و با رعایت حداقل اصول و استانداردهاي شکلی و ماهوي مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آنها تصمیم گیري شود.

در این مقاله سعی داریم تا پرده از روند دادرسی پیچیده مالیاتی مبتنی بر اصول خاص دادرسی مالیاتی و حق تجدیدنظرخواهی در نظام دادرسی مالیاتی ایران برداریم.

نکات مهم همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

کدام مراجع صالح به رسیدگی در دادرسی مالیاتی هستند؟

روند رسیدگی در دادرسی مالیاتی به چه نحو است؟

حق دفاع یا استماع در روند دادرسی مالیاتی چگونه مشخص می‌گردد؟

نخستین مرحله دادرسی مالیاتی، دادرسی اداري است که به موجب آن مؤدیان می‌توانند نزد مقاماتی تقاضاي تجدیدنظردر زمینه مالیات خود را بنمایند.

این مقامات عبارتند از رؤساي امور مالیاتی، معاونین و مدیران ادارات جزء مأموران تشخیص مالیات هستند که کل امور مالیاتی.

مقامات مزبور رسماً دادرس محسوب نمی‌شوند، به لحاظ اداري مافوق ماموران تشخیص مالیات اصلی هستند و اختیار جرح و تعدیل نظر آنان را به موجب ماده 241 قانون مالیات هاي مستقیم وتبصره ماده 43 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 212 آن دارند.

در مهر پارسیان بخوانید :  کلاهبرداری با قرارداد پیش فروش آپارتمان

در این مرحله، رسیدگی بر اساس اظهارنامه مؤدي و اسناد و مدارك مربوط (از جمله اطلاعات واصله به اداره مالیات) انجام می‌گیرد و اساساً رسیدگی جنبه مالی و حسابداري داشته و جنبه قضایی یا شبه قضایی ندارد.

اما در مواردي‌که تصمیم مالیاتی به هردلیل مورد اعتراض قرارگیرد، رسیدگی جنبه قضایی پیدا می‌کند.

در روند این دادرسی اداري یکی از اصول مهمی که بایدرعایت شود، حق دفاع به عنوان یکی از جلوه‌هاي اصل تناظر است.

حق دفاع یا استماع به مثابه روندي است که در آن ادعاهاي طرف مقابل باید استماع شود، در صورتی که طرف متأثر از تصمیم متخذه فرصت کافی براي ارایه ادله خود و پاسخگویی به طرف مقابل داده نشود، آن تصمیم باطل است.

حق اعتراض نسبت به آراي مراجع مالیاتی چگونه تبیین گشته است؟

حق اعتراض پس از پایان مرحله بدوي به معناي حق به چالش کشاندن دوباره دادرسی انجام شده است. در نتیجه اعتراض، نه تنها رأي صادره، بلکه خود رسیدگی انجام یافته، از آن جهت که اصول دادرسی در آن مراعات گردیده، تشریفات صحیح اجرا شده و ادله به درستی مورد توجه قرار گرفته اند، تحت بررسی دوباره قرار می‌گیرد.

حق اعتراض با تجدیدنظرخواهی در دعاوي مالیاتی چه تفاوتی دارد؟

حق اعتراض به مالیات را بایداز حق تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم مرجع مالیاتی تفکیک کرد. به موجب حق اعتراض،مؤدي مالیاتی حق داردتا نسبت به اقدام دستگاه مالیاتی درموردتشخیص وصول مالیات به مرجع مستقل قضایی یا اداري مراجعه و اعتراض نماید مرحله اي شدن رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نسبت به تصمیم مرجع مالیاتی است.

در مهر پارسیان بخوانید :  اقرار در امور کیفری

آیا رای هیات حل اختلاف بدوی مالیات قابل تجدید نظر است؟

به موجب «قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن» (مصوب 20/02/1388)هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر استقرار قانونی پیداکرده است مطابق با این ماده، آراي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی بدوي قطعی و لازم الاجراءاست.

مگراینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي براساس ماده (203 )این قانون وتبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظراحاله خواهد شد.

رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرقطعی و لازم الاجراء است.

آیا رای قطعی مالیاتی قابل اعتراض است؟

همچنین، به موجب ماده 251 قانون مالیات مستقیم، «مؤدي یا اداره امورمالیاتی می‌توانند ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقض رأي و تجدیدرسیدگی را درخواست کنند.

مطابق با ماده 256 همین قانون، هرگاه از طرف مؤدي یا اداره امورمالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتا یا تلویحا ادعاي نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعاي نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شوراي عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور مؤظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات وکامل بودن رسیدگی هاي قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأي مقتضی بر نقض آراي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل کلاهبرداری اینترنتی قائمشهر

در فرض نقض، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگري ارسال می‌گردد و آن مرجع با رعایت نظر شعبه شوراي عالی مالیاتی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم خواهدکرد،

همچنین درماده 251 مکررهمان قانون تصریح شده،

«درموردمالیات‌هاي قطعی موضوع این قانون ومالیات هاي غیرمستقیم که درمرجع دیگريقابل طرح نباشد و به ادعاي غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك ودلایل کافی از طرف مؤدي شکایت و تقاضاي تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادي و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید

وکیل متخصص دادرسی مالیاتی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *