وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت


با معرفی وکیل قرارداد مشارکت در ساخت همراه شما هستیم.

این روزها شاهد افزایش ساخت‌ و ساز هستیم، یکی از انواع قراردادهای مرتبط با ساخت‌ و ساز قرارداد مشارکت در ساخت است.

این قرارداد  که با عناوینی همچون قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد سرمایه‌گذاری در ساخت نیز شناخته می‌شود از توافق بر سر نوسازی یک خانه قدیمی یا کلنگی تا به‌طور کلی توافق بر سر ساخت یک ساختمان را در برمی‌گیرد.

بنا بر ماهیت فعالیت‌های ساخت‌وساز و به‌طور خاص مشارکت در ساخت، این نوع فعالیت‌ها معمولا به‌صورت پروژه‌ای صورت می‌گیرند.

روابط همکاری که در قالب پروژه هستند، عموماً از طریق قراردادهای پیمانکاری تنظیم می‌گردند.

بنابراین قرارداد مشارکت در ساخت یک نوع قرارداد پیمانکاری محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر مطابق با این قرارداد شخصی که مالک یک زمین یا ساختمان قدیمی است از خدمات سازنده استفاده می‌کند تا پروژه‌های خود را اجرا نماید.

اولین فایده این قرارداد را بازسازی بناهای فرسوده، نوسازی و مدرن نمودن آنها دانست. همچنین بدیهی است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، نگهداری از بناهای قدیمی و فرسوده برای مالک هزینه‌بر خواهد بود و درنتیجه نوسازی آن می‌تواند برای شخص مفید باشد.

از دیگر مزایای این قرارداد بالا رفتن کیفیت ساخت با توجه به سپردن امر به شخص یا اشخاص ماهر و متخصص در این زمینه است.

از طرفی اگر شما قصد فروش ملک جدید خود را داشته باشید واضح است که یک ساختمان نوساز بسیار راحت‌تر و سریع‌تر به فروش خواهد رسید، علاوه بر اینکه قیمت سازه نیز بالاتر خواهد رفت و این به نفع هر دو طرف قرارداد خواهد بود.

شاید بتوان مهم‌ترین مزیت تنظیم یک قرارداد مشارکت در ساخت را صرفه‌جویی در زمان، انرژی و هزینه مالی صاحب‌ملک دانست.

بهترین وکیل نظارت قرارداد مشارکت در ساخت

چنانچه برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، مشاوره قرارداد مشارکت در ساخت، محکم کردن قرارداد مشارکت در ساخت، نظارت حقوقی بر اجرای قرارداد مشارکت در ساخت هستید، ما به شما محمدرضا مهری وکیل مشارکت در ساخت با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

نکات مهم نمونه جامع قرارداد مشارکت در ساخت

دفتر وکیل تنظیم قرداد مشارکت در ساخت کجاست؟

بهترین وکیل برای مشارکت در ساخت ؟

قرارداد مشارکت در ساخت چیست و چه جزییاتی دارد؟

نمونه جامع قرارداد مشارکت در ساخت

یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود

قرارداد مشارکت در ساخت شماره

………………

تاریخ……………………………………

ماده ۱) طرفین مشارکت در ساخت:

طرف اول –  مالک

آقا / خانم ………………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… صادره از ………………………………… تابعیت ……………………… متولد……………… نسبت به ……………………… دانگ مورد مشارکت در ساخت

اقامتگاه: شهر ……………………….. خیابان / کوچه / بن بست……………………….. / پلاک ……………………………… / کد پستی ………………………… تلفن: ………………. تلفن همراه: ………………..

طرف دوم – سازنده

آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. با کد ملی ………………………………………. صادره از ……………………………….. متولد …………………… اقامتگاه: شهر ……………………….. خیابان / کوچه / بن بست……………………… / پلاک ……………………………… / کد پستی ………………………… تلفن: ……………… تلفن همراه: ………………..

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۲) مشخصات مورد مشارکت در ساخت:

تمامی ……………. سهم / دانگ مشاع (مشترک) از — سهم / —دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت به شماره چاپی ………………………. به پلاک ثبتی ……………… / ………………………… مفروز (جداشده) از …………………… / …………………………… اصل بخش …………… به متراژ …………. واقع در ………………………………………… دارای …………. عدد کنتور برق و ………………….. واحد آب و ………………. کنتور گاز می‌باشد که مبلغ ……………… توسط کارشناس رسمی / خبره محلی قیمت‌گذاری شده است و موردقبول طرفین می‌باشد.

توسط مالک به رؤیت سازنده رسیده و از کم و کیف آن کاملاً اطلاع حاصل نموده و موردقبول و تأیید سازنده می‌باشد.

ماده ۳)  موضوع قرارداد:

عبارت است از مشارکت در ساخت — سهم / — دانگ مورد مشارکت در ساخت (به شرح ماده ۲) که سازنده متعهد است در قبال ثمن (مبلغ قرارداد) مشارکت در ساخت، ملک فوق را طبق ضوابط با حداکثر بنای مجاز با متراژ پروانه صادره از شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیت آماده نماید و بابت مابه التفاوت هزینه ساخت  ……… سهم / دانگ سهم مالک و قیمت ………سهم / دانگ مورد مشارکت در ساخت مبلغ ……………………….. ریال معادل ……………………. تومان به‌صورت بلاعوض پرداخت نماید، که به شرح ذیل پرداخت می گردد:

حین‌العقد (هنگام تنظیم قرارداد) مبلغ ………………………….. ریال معادل ………………… تومان طی ……. فقره چک بانک …………………… شعبه ……………… به شماره ………………………. تاریخ ………………. مبلغ …………. ریال معادل ………………………. تومان به آقا / خانم ……………………………..

مابقی مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان هم‌زمان با …………………. ، نقدأ طی رسید که ضمیمه قرارداد می گردد، از طرف سازنده به مالک پرداخت می‌گردد.

ماده ۴) مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس

تعداد ……….. طبقه بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری که شامل:

……………. طبقه با کاربری مسکونی / اداری در تعداد ………….. واحد به متراژ حدود ……… متر

همکف با کاربری ……… باب پارکینگ / و ……….. باب تجاری حدود …………. متر

………… طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ به تعداد …………. باب ………… باب انباری به متراژ ………… دیگر فضاهای مورد توافق (فضاهای ویژه) می‌باشد که حدود مشخصات فنی و عمومی و مصالح مصرفی آن پیوست قرارداد می‌گردد.

ماده ۴)تابعیت قرارداد

تابعیت قرارداد حاضر، ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۵) محل انجام قرارداد

این قرارداد در محل                                                                         تنظیم گردیده است.

ماده ۷) مدت قرارداد

این قرارداد در تاریخ ………………………. / …………………………. به حروف ……………………….. انجام گردیده و مدت این قرارداد …………………….. / ……………………………. به حروف …………………………… . ماه شمسی از تاریخ تنظیم قرارداد تا تاریخ ……………………… / ……………………………… به حروف …………………………… می‌باشد.

ماده ۸) قدرالسهم (میزان سهم) طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی:

طبق توافق انجام‌شده سهم مالکیت هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و هم‌چنین حقوق مربوط به فضاها (اعم از تجاری،انباری،پارکینگ و مسکونی) بر اساس آورده‌ها و تعهدات ساختمان جدید به شرح ذیل تعیین می گردد:

سهم‌الشراکه طرف اول ……………  درصد.

سهم‌الشراکه طرف دوم ……………… درصد.

شرح کامل تقسیم‌نامه عادی به پیوست میباشد و جزلاینکف آن می باشد.

ماده ۹) کیفیت و زمان پیش‌فروش

پیش‌فروش ………………………… درصد از سهم هریک از طرفین پس از اجرای …………… و ………………درصد از سهم هریک از طرفین پس از ………………………………………… ، بین طرفین و یا به شخص ثالث بر اساس کد رهگیری و فقط در محل آژانس مسکن ……………. ……………… و با حضور الزامی طرفین امکان‌پذیر می باشد.

تبصره ۱: هرگونه قرارداد فروش که بدون رعایت شرایط قید شده در بند بالا تنظیم شود، از درجه اعتبار ساقط بوده و برای انتقال گیرنده آن، هیچگونه حقی ایجاد نمی نماید.

تبصره ۲: طرفین متعهد بر رعایت منافع و مصلحت یکدیگر در فروش واحدها و به قیمت روز و عادلانه می‌باشند.

تبصره ۳: واحدهای پیش‌فروش شده هیچ تعهدی غیر از این قرارداد برای سازنده به وجود نمی‌آورد.

تبصره ۴: فروش مابقی سهم هر یک از طرفین در آستانه تحویل بدون حضور طرف مقابل بلامانع می‌باشد.

ماده ۱۰) برنامه زمان‌بندی پروژه

۱۰-۱) …………….. روز پس از تنظیم قرارداد مشارکت، تنظیم وکالت‌نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری و دریافت جواز

۱۰-۲) …………….. روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و مجوزهای لازم توسط سازنده

۱۰-۳) …………….. روز پس از دریافت جواز تخلیه و تحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازنده

۱۰-۴) ………………. روز پس از تحویل ملک خاتمه عملیات ساختمانی و تحویل ملک نوساز توسط سازنده به مالک

۱۰-۵) ……………… روز پس از تحویل ملک نوساز دریافت پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و سند تک‌برگ توسط سازنده

ماده ۱۱) نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده

طبق توافق طرفین در سه مرحله، مالکین اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد می‌نمایند:

پس از پرداخت فیش جواز ساخت و اخذ جواز و تخریب ملک، …………………………….. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد

اتمام سفت‌کاری و قبل از شروع گچ کاری مطابق عرف زمانی مهندسی، ………………………… دانگ از باقی‌مانده‌ی سهم سازنده از عرصه ملک موضوع قرارداد

پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین، ……………………………………دانگ از باقی‌مانده‌ی سهم سازنده (که با قدر السهم های فوق مجموعاً …. دانگ می‌باشد) از عرصه ملک موضوع قرارداد

استقرار مالکیت سازنده و استیفای (استفاده) وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای (انجام) تعهدات کامل وی در مواعد مقرره موضوع این ماده می باشد.

ماده ۱۲) تعهدات مالک (فروشنده)

مالک متعهد گردید مبلغ …………………………………… ریال معادل …………………………………………. تومان طی سه فقره چک به شرح زیر معادل ارزش مورد مشارکت در ساخت (به شرح ماده ۲) جهت انجام کار، تحویل  ————داده که هر یک هم‌زمان با مواعد مقرر در ماده ۱۱ عودت می‌گردد.

چنانچه مالک به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید، سازنده حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق‌الذکر را بر اساس رأی داور / مرجع قضایی را دارا می­باشد.

چک شماره …………………… بانک ………………………………… شعبه …………………………… مبلغ ………………………………………. .

چک شماره …………………… بانک ………………………………… شعبه …………………………… مبلغ ………………………………………. .

چک شماره …………………… بانک ………………………………… شعبه …………………………… مبلغ ……………………………………….

مالک اقرار می نماید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نیست.

مورد مشارکت در ساخت فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی می‌باشد

مالک متعهد گردید بر اساس ماده ۱۰-۱ پس از امضای قرارداد با حضور در دفترخانه ……………………….. به نشانی ………… ……………………………………………………………….. نسبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سازنده تنظیم نمایند، وکالت فوق می‌بایست به مدت ……………………. ماه تنظیم گردد.

در صورت فوت یا حجر (زوال عقل) هریک از افراد طرفین اول در مدت وکالت، ورثه ایشان موظف‌اند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اعطای عقد وکالت جدید به نام سازنده با شرایط حاضر اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول………………………….. می­گردند. وکالت فوق می‌بایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در مواعد و تعهدات سازنده ایجاد ننماید.

مالک متعهد گردیده ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده ۱۰-۳ این قرارداد تخلیه و تحویل سازنده نماید. ملاک محاسبه شروع زمان این بند اعلام زمان اعلام کتبی سازنده به‌طرف اول مبنی بر دریافت جواز ساخت می‌باشد.

مالک اقرار می نماید از افراد ممنوع المعامله نیست.

اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضایی دارد و مورد مشارکت در ساخت و در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست و یا در طرح­های کلی سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و ……. نمی­باشد.

بنابر اظهار مالک مورد مشارکت در ساخت رهن و وثیقه شخصی / بانک ………………………………… بابت ……………… می‌باشد / نمی‌باشد (در صورت در رهن بودن) و مکلف می‌باشد قبل از انتقال سند بر اساس ماده ۱۱ این قرارداد به نام سازنده از پلاک ثبتی فوق الذکر فک (آزادسازی) رهن به عمل آورد.

تعیین تکلیف بدهی های قبلی ملک

مالک تعهد می‌نماید کلیه بدهی‌های ملک ازجمله هزینه‌های دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهی­‌های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نماید.

مالک متعهد گردید نسبت به پرداخت حق‌وحقوق و کسب رضایت مستاجرین (صاحب سرقفلی) و خلع ید (پس گرفتن) واحد تجاری اقدام نموده و مورد مشارکت به‌صورت بلااشکال و بلامعارض در تاریخ مقرر به سازنده تحویل نماید. شرح توافق‌نامه با صاحب سرقفلی به پیوست می­باشد.

مالک متعهد گردید نسبت مورد مشارکت (کلاً، جزیأ و منفعتأ) به غیر واگذار نگردیده و در صورت هرگونه ادعا از سوی معارضین و بروز عارضه احتمالی در آینده نیز ، شخصأ آن را مرتفع و مسئولیت و خسارت ناشی از آن را به عهده خواهد گرفت.

مالک متعهد گردید کلیه اسناد ملک (بنچاق و سایر مدارک موردنیاز) را هم‌زمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه، پس از دریافت رسید به‌صورت امانت در اختیار سازنده قرار دهد.

مالک متعهد گردید به پرداخت هزینه انتقال سند قدرالسهم مالک به سازنده به‌صورت بالمناصفه از سوی طرفین

مالک متعهد به انتقال عرصه به نام سازنده بر اساس ماده ۱۱ این قرارداد می باشد.

مالک مکلف می‌باشد —ساعت قبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتقال قطعی پلاک ثبتی مذکور را تهیه و به دفتر اسناد رسمی شماره …………… تحویل دهد. ملاک عدم حضور طرفین گواهی دفترخانه مزبور می­باشد.

تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک و به‌نوعی که با این قرارداد مرتبط نباشد بر عهده مالک می‌باشد.

مالک متعهد گردید هنگام پرداخت فیش خلافی و عوارض ذکرشده در ماده ۱۴ قرارداد را هزینه به میزان سهم خود را پرداخت نماید.

مالک متعهد گردید کلیه مبلغ دریافتی قرض الحسنه بابت اسکان را هنگام تحویل واحدهای نوساز به‌صورت تمام و کمال و بدون قید و شرط پرداخت نماید مگر در مواردی که در همین قرارداد ذکر گردیده.

مالک در خصوص سازنده تحقیقات لازم را نموده است و اطلاع کامل از کم و کیف او کسب نموده و با امضاء این قرارداد اقرار به آن دارد.

در طول مدت قرارداد، مالکین حق فروش کامل یا بخشی از عرصه ملک را نخواهند داشت.

مالکین حق واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی به غیر را نخواهند داشت.

ماده ۱۳) تعهدات سازنده (خریدار)

سازنده متعهد گردید مبلغ …………………………………… ریال معادل ……………………………………. تومان …… …………… چک‌بانک ………………. شعبه …………………………………… به شماره ……………………… معادل ارزش مورد مشارکت (به شرح ماده ۲) جهت حسن انجام کار تحویل دفتر فنی مهندسی تکا داده که هم‌زمان با تحویل سند تک‌برگ به سازنده عودت (بازگردانده) می‌گردد.

چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید، مالک حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق‌الذکر را بر اساس رأی داور / مرجع قضایی را دارا می باشد.

سازنده متعهد گردید پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه‌های معماری و محاسباتی توسط آرشیتکت (معمار) مورد توافق / دارای صلاحیت در حداکثر بنای مفید طبق مجوز ساخت و ضوابط شهرداری منطقه، بر اساس توافقات انجام گرفته اقدام نماید.

سازنده متعهد گردید مبلغ ………………………………. ریال معادل ………………………………. تومان در آستانه تحویل ملک و بر اساس عرف به‌صورت قرض الحسنه جهت اسکان مالک در طول مدت ساخت نقداً، طی صورت‌جلسه پرداخت قرض­الحسنه اسکان به مالک پرداخت نماید.

سازنده متعهد است بر اساس ماده ۱۰-۲ این قرارداد پروانه ساخت (جواز) و سایر مجوزهای موردنیاز را اخذ نماید.

سازنده متعهد گردید کلیه اسناد ملک مورد مشارکت در ساخت (بنچاق و سایر مدارک موردنیاز) را پس از انجام مراحل اخذ جواز تحویل ——————- نموده و در صورت نیاز مجدد دریافت نماید.

سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌های جواز ساخت می‌باشد مگر در مورد ذکرشده در ماده ۱۴ قرارداد.

سازنده متعهد گردید در زمان مقرر در ماده ۱۰-۴ تمامی آپارتمان ها را کامل و بدون هیچ‌گونه کم و کسری تکمیل و قابل سکونت و تحویل نماید. چنانچه در قسمتی از بنا یا کل آن ایراد و مشکلی مشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقص به هزینه خود می باشد. .

سازنده متعهد است در زمان مقرر در ماده ۱۰-۵ سند تفکیک‌شده واحد‌های احداث‌شده را دریافت و تحویل نماید.

هزینه و مسئولیت انجام امور مربوط به تفکیک ساختمان و صورت‌جلسه تفکیکی و تنظیم سند به‌ منظور صدور سند مالکیت اختصاصی از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه برای هر یک از واحدهای احداثی بر عهده سازنده است و متعهد به پرداخت و انجام آن می باشد.

سازنده متعهد به پرداخت هزینه‌های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمانها می باشد.

سازنده حق دریافت وام از هر نوع را روی این پلاک ثبتی ندارد مگر با اطلاع و رضایت مالکین که شرح توافقات متمم قرارداد می‌گردد.

سازنده متعهد گردیده که مورد مشارکت را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی شرکت بیمه ……………………………… درآورده و مدارک آن را متمم قرارداد نماید.

سازنده متعهد بر تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی (ایمنی و حفاظت در حین عملیات ساختمانی) می‌باشد.

تعهد و مسئولیت حقوقی و کیفری و مالی و غیرمالی و مادی و معنوی و جانی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی برای کارکنان و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور و یا اشخاص ثالث و یا رهگذرها و عابرین پیاده و یا وسایل نقلیه بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و می باییست کلیه خسارات وارده در موارد ذکرشده را شخصاً جبران نماید.

در خصوص موارد ذکرشده در این بند طرف اول هیچگونه مسئولیتی اعم از مالی و یا غیرمالی و یا کیفری ، مادی و معنوی ندارد.

سازنده متعهد است کلیه هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده اداری یا اجرایی دیگر در ارتباط با قرارداد که در عرف ساختمان‌سازی و به عهده پیمانکار بوده و احیاناً در این قرارداد فراموش‌شده است را به عهده بگیرد.

سازنده متعهد است با نماینده معرفی‌شده از طرف مالک بر اساس ماده ۱۶ این قرارداد همکاری نماید.

سازنده متعهد به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی ازجمله مقررات ملی ساختمان خصوصاً مبحث ۱۹ می‌باشد.

سازنده متعهد به رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله می‌باشد.

سازنده متعهد به رعایت مقررات شهرداری شهرسازی می‌باشد.

تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک بعد از تحویل ملک جهت تخریب به سازنده بر عهده سازنده می باشد.

سازنده متعهد به اجرای نقشه‌های مصوب می باشد مگر موارد مستثنا شده در ماده ۱۴ این قرارداد.

سازنده اقرار به توانایی مالی و اطلاعات فنی و قانونی لازم جهت انجام پروژه را دارد.

سازنده متعهد است کلیه هزینه‌های ساخت‌وساز از ابتدای تقاضای پروانه ساخت تا دریافت پایان کار صورت‌مجلس تفکیکی، تقسیم‌نامه و اخذ سند تک‌برگ را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی بپردازد.

سازنده متعهد گردید نسبت به خرید و نصب انشعاب و پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به خدمات شهری شامل: آب کنتور آب تفکیکی / غیر تصاعدی، برق هر واحد مستقل و یک انشعاب برق مصارف عمومی تک فاز / سه فازه (در صورت آسانسور)، گاز هر واحد با کنتور مجزا، انشعاب فاضلاب شهری، تلفن قبل از تحویل اقدام نماید.

مورد مشارکت در ساخت به همراه کلیه اسناد مربوطه به آن را به رؤیت کامل سازنده رسیده است و از کم و کیف آن اطلاع کامل کسب نموده است با امضاء این قرارداد اقرار به آن دارد.

سازنده مکلف به تهیه دفترچه مشخصات فنی ساختمان برای هر واحد شامل نقشه‌های تأسیساتی همراه با مستندات و تائیدیه‌ها عکس‌ها و جزئیات اجرایی پروژه می‌باشد.

سازنده مجاز به انتقال تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی به غیر را ندارد و در غیر این صورت به‌محض انتقال تعهدات و حقوق به شخص دیگر قرارداد منفسخ خواهد شد (از بین می‌رود)، ولی طرف دوم برای اجرای بخشهای مختلف قرارداد می‌تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادهای پیمانکاری لازم را منقعد نمایند. کلیه مسئولیت های حقوق کیفری، مدنی و غیره ناشی از این قراردادها صرفا برعهده سازنده است.

ماده ۱۴) تخلفات ساخت

مسئولیت قانونی و جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعمل‌های صادره از مراجع ذیصلاح (دارای صلاحیت) بر عهده سازنده می‌باشد غیر از موارد قید شده در ماده ۲۶ این قرارداد.

ماده ۱۵) آثار قرارداد

ارزش ملک تحت احداث با کل هزینه‌های ساخت‌وساز و …به انضمام مبلغ بلاعوض ذکرشده در ماده ۳ در تاریخ عقد قرارداد حاضر محاسبه و با یکدیگر پایاپای تلقی گردیده.

نوسانات قیمت ملک و هزینه‌های ساخت شامل: مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده (از زمان قرارداد تا تحویل نهایی) هیچ‌گونه تأثیری در مفاد توافق‌های انجام‌شده در این قرارداد نخواهد داشت.

طرفین با امضاء این قرارداد کلیه خیارات (اختیار بر هم زدن قرارداد) ازجمله خیار غبن فاحش (ضرر و زیان) را از خود سلب نمودند.

مالک در رابطه با کلیه هزینه‌ها و عملیات اجرایی و اداری هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و به عهده سازنده می باشد.

تلفن شماره ………………………………… موجود متعلق به ………………………….. بوده و سازنده تنها در زمان عملیات ساخت‌وساز حق استفاده و بهره‌برداری از آن را خواهد داشت کلیه هزینه‌ها و مسئولیت قانونی در زمان استفاده از آن بر عهده سازنده است و هیچ‌گونه دخل و تصرفی نسبت به آن نخواهد داشت.

مالکین هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان به سازنده پرداخت نخواهد کرد مگر موارد قیدشده در قرارداد.

چنانچه پلاک­های هم‌جوار شرایط و رضایت بر تجمیع با ملک مورد مشارکت را دارند سازنده با در نظر گرفتن مصالح و منافع طرفین و به‌عنوان نماینده مالکین، مجاز به اتخاذ تصمیمات لازم است.

توافق با مالکین هم‌جوار به همراه رضایت مالکین نسبت به شرایط تجمیع و توافقات حاصله همان زمان متمم قرارداد می­گردد.

کلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی، پس از تخریب متعلق به سازنده خواهد بود. لذا مالکین حق تخلیه­ ی ملک را به هر نحوی که تمایل داشته باشند دارند ولی نمی‌توانند پس از تحویل ملک نسبت به مصالح و اجناس باقیمانده هیچ ادعایی داشته باشند.

ملک مورد مشارکت دارای ……………………سری کابینت آشپزخانه، …………… عدد کولرآبی، ……………. دستگاه آبگرمکن گازی شیرآلات کامل و ………………. پره رادیاتور شوفاژ و … می‌باشد که بعد از تخریب متعلق به سازنده می­باشد.

طرفین حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت هیچ عنوان، از قبیل وکالت، نمایندگی، صلح، رهن، بیع (خرید و فروش)، مشارکت و …. را کلاً و جزئا به غیر ندارند و با امضاء این قرارداد از طرفین سلب اختیار می‌گردد.

طرفین متعهد می‌گردند در همه حال اساس کار را بر صداقت قرار داده و خداوند متعال را مدنظر قرار داده.

طرفین متعهد می‌گردند منافع و مصلحت یکدیگر درفروش واحدها و به قیمت روز و عادلانه را رعایت کنند.

مبلغ قرض الحسنه اسکان با رای داور به‌عنوان ضمانت اجرایی سازنده و تأمین ماده ۱۸ و ۱۹ قرارداد قابل‌استفاده است.

طرفین موظف می‌باشند هرگونه تغییر آدرس و شماره تلفن را کتباً به ————— اعلام نمایند.

مالکین متعهد می‌باشند تا مدارک مربوط به ملک ازجمله : سند، پروانه و …. را هر موقع که سازنده بخواهد در اختیار ایشان قرار دهند و سازنده متعهد می‌باشد که در صورت بروز اختلاف تمامی مدارک را به مالکین تحویل نماید.

اگر به هر علتی سازنده از تحویل مدارک خودداری نماید از مصادیق خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

طرفین متعهد به پرداخت جریمه‌های منجر به‌اضافه بنا به میزان قدرالسهم خود می‌باشند.

ماده ۱۶) نماینده مالکین

مالک بدین‌وسیله آقای ……………………………. را به‌عنوان عامل هماهنگ‌کننده / عامل نظارت خود انتخاب می‌کند و نامبرده می‌پذیرد که به‌عنوان نماینده مالک عمل نماید.

کلیه صورت‌جلسات و توافقات بعدی و موضوع ماده ۹ این قرارداد با حضور ……………نفر از مالکین به همراه نماینده قابل انجام و لازم‌الاجرا می‌باشد و حکم حضور همه مالکین را دارد و مورد تائید مالکین می‌باشد.

مالکین یا نماینده قانونی آن‌ها حق نظارت بر پیشرفت پروژه را دارد ولی حق مداخله در مشخصات فنی و جزئیات اجرایی تائید شده را نخواهد داشت.

هر نوع وظیفه‌ای که مقرر است نماینده انجام دهد کاملاً شفاف درج گردد.

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۱۷) حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا

در صورت تعطیلی و تأخیر غیرموجه یا غیبت شریک سازنده در حین انجام پروژه بیش از …………… روز، مالک می‌تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورت‌جلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا شخص ثالث دارای صلاحیت و با تنظیم گزارشات دقیق به همراه مستندات کامل مداخله نماید و با استناد به ماده ۲۲۲ قانون مدنی در صورت لزوم برای تأمین مخارج نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی (بنا ساخته شده) سهم سازنده با رای داور / مرجع قضایی اقدام نماید.

در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه تأخیر، خسارت وارده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده می‌باشد.

تبصره: فوت یا حجر سازنده نیز موجب ایجاد این حق برای مالک می‌گردد.

ماده ۱۸) جرائم تأخیر یا عدم اجرای تعهدات

مستندا به مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۰ قانون مدنی، در صورت استکاف (خودداری) هر یک از طرفین در ابتدای قرارداد (بند ۱ و ۲ ماده ۱۰) بیشتر از ……………………………. ماه، حق فسخ ایجاد می‌گردد و طرفین بابت انجام تعهد، علاوه بر الزام به پرداخت وجوه هزینه شده، ملزم به پرداخت ۳۰ درصد از ارزش ملک به‌عنوان خسارت به‌طرف مقابل می‌باشد.

در صورت تأخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش مواعد مقرر در بند ۳ و ۴ و ۵ ماده ۱۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۱ ، به میزان هر روز تأخیر مبلغ …………………………………… معادل ………………………………….. می­بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به‌استثنای آنچه که به‌موجب عرف یا قانون انجامش غیرمقدور یا غیرممکن باشد.

اگر پرداخت این جریمه از طرف مالکین باشد کل هزینه‌بر عهده ی مالکی است که به تعهدات خویش عمل‌نکرده است.

طرفین متعهد هستند علاوه بر جریمه تأخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به‌ طرف مقابل را پرداخت نمایند.

در بند ۱و ۲ ماده ۱۸ درصورتی‌که تأخیر به وجود آمده بیش از — روز باشد حق فسخ قرارداد به‌صورت یک‌طرفه برای طرفی که متضرر شده است ایجاد خواهد شد، تصمیم‌گیری جهت دریافت یا عدم دریافت خسارت به عهده‌ی متضرر می‌باشد.

در صورت عدم وصول هریک از چک‌های سازنده در بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۳ در تاریخ مقررشده در متن چک، حق فسخ برای مالکین ایجاد می گردد و مالکین می‌توانند ۵% از مبلغ هریک از چک های وصول نشده را بابت خسارت از سازنده دریافت نمایند.

در هریک از موارد فوق در صورت بروز اختلاف‌نظر طبق ماده‌ی ۲۵ این قرارداد نظر داور مرضی‌الطرفین (مورد توافق دو طرف) انتخاب‌شده از سوی طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد

ماده ۱۹) دوره تضمین – خدمات پس از فروش

سازنده ملزم و متعهد شد که در طول مدت — ماه پس از تکمیل و تحویل آپارتمان­ها به مالکین، در صورت بروز هر نوع خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالکین در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائید گردد و کلیه خسارات ناشی از استفاده از لوازم غیراستاندارد و یا محول کردن امور اجرایی به افراد ناوارد یا مبتدی و … را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهی از مالک تعویض یا تعمیر و خرابی‌ها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل‌ استفاده به مالکین تحویل دهد.

پرداخت خسارت خرابی هایی اعم از خرابی در سیستم حرارتی و برودتی، برق و لوله‌کشی آب سرد و گرم شوفاژ و سیستم فاضلاب و سیستم عایق‌کاری سرویس‌ها و پشت‌بام و … و آسانسور، سیم‌کشی‌های تلفن، آیفون تصویری و آنتن مرکزی و آنتن جداگانه و کلید و پریزها و خرابی شیرآلات و … و به‌طورکلی منصوبات و لوازم و منصوبات ساختمانی مصرفی پروژه بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و تا ۳ ماه پس از تحویل واحد­ها قابل دریافت است.

ماده ۲۰) شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد غیر از ماده ۱۸، تحت هیچ شرط و با هیچ عنوانی قابل‌فسخ نبوده مگر به تراضی (توافق) طرفین (اقاله (توافق برای پایان دادن به قرارداد)) و اگر استنباط و یا تفسیری به اجازه فسخ برای طرفین است بدین‌ وسیله اصلاح می گردد و بر قطعی و لازم­الاجرا و غیرقابل عدول (بازگشت) بودن آن تأکید می گردد.

ماده ۲۱) حق‌ الزحمه مشاور

مستندا به ماده ۳۳۵ قانون تجارت، طرفین قرارداد متعهد و ملزم شدند، پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت حق‌الزحمه مشاورین املاک به میزان یک درصد از ارزش کل ملک به‌عنوان حق‌الزحمه اقدام نمایند.

فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه و دریافت آن نخواهد داشت و چنانچه یکی از طرفین قرارداد تفاضای فسخ آن را بنماید ملزم به پرداخت کمیسیون طرفین می باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ دریافتی فوق فقط بابت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت می باشد و حق‌الزحمه هرگونه توافقات بعدی و متمم های قرارداد به‌صورت جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده ۲۲) حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی

حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی به پیوست می باشد.

چنانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی آن با توافق طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

دیگر موارد ذکر نشده، بنابر خواست مالک، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور و توافقات طرفین قابل‌بررسی و ملاحظه می باشد.

تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می‌باشد.

چنانچه طرف اول خواهان مصالح غیر از مصالح مندرج در لیست نازک‌کاری در این قرارداد برای واحد خود باشند با احتساب مابه‌التفاوت در زمان کار قابل انجام می­باشد. حدود تغییرات از طرف مالک به شرح ……………………………… می باشد.

ماده ۲۳) حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)

طرفین در مورد حوادث قهری مانند: زلزله سیل و سایر بلایای طبیعی و … مسئولیتی نخواهند داشت و قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۲۴) هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری

ادامه عملیات اجرایی حداکثر یک ماه از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور و پس از تنظیم صورت‌جلسه کتبی انجام می‌گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می‌شود.

در صورت بروز بیماری صعب ‌العلاج و ….. برای سازنده ………………………

ماده ۲۵)مرجع حل اختلاف ارجاع به داوری

طبق مواد ۴۴۵ و۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در جهت حل اختلاف بین طرفین قرارداد به شرح زیر اقدام خواهد شد.

شرط داوری – داور تعیینی از سوی مدیر وقت موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به شماره ثبت ۳۴–۵۳/ یا آقای محمد رضا مهری (داور / داوران منتخب از سوی آنکه موردقبول طرفین است) به نشانی ……………………………………………………………………………………… به‌عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شد که در صورت بروز اختلاف، هریک از طرفین حق‌دارند حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تخلف طرف دیگر نسبت به هریک از شرایط قرارداد، درخواست رسیدگی به اختلاف را در محل …………………………………….. کتباً اعلام و ثبت نماید.

رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم الاجرا است ابلاغ اوراق و کلیه مراسلات داوری به طرفین با پست سفارشی / اظهارنامه به نشانی قراردادی، معتبر است؛ بدیهی است عدم ثبت به‌موقع درخواست موضوع این ماده، موجب اسقاط حق رجوع به داوری است مگر به تراضی (توافق) کتبی مجدد طرفین.

تبصره: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم یکن گردیده حق مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین محفوظ می‌باشد.

ماده ۲۶) اضافه بنا

درصورتی‌که سازنده اقدام به احداث بنای مسکونی یا تجاری، مازاد بر گواهی پروانه ساختمان نمود هزینه احداث بنا به عهده سازنده می­باشد لیکن پرداخت هزینه خلاف و عوارض تراکم مازاد شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آن به عهده طرفین به نسبت سهم تعیین‌شده می­باشد در این خصوص قبل از انجام هرگونه اقدامی توافق‌نامه کتبی طرفین الزامی و باید متمم قرارداد گردد.

در صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر ماده ۴، کلیه هزینه‌ها، ازجمله هزینه تراکم، عوارض، صدور  پروانه، و هزینه‌های ساخت و دیگر هزینه‌ها بر عهده سازنده می‌باشد و سهم هریک از طرفین از طبقه / طبقات حاصله به نسبت ……… % مالک و ……………….. % سازنده می‌باشد.

ماده ۲۷) اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد

حدود مشخصات فنی عمومی و مصالح مصرفی پیوست می‌باشد.

شرح کامل تقسیم‌نامه عادی پیوست می‌باشد.

شرح موارد قانونی مورداشاره در قرارداد پیوست می‌باشد.

کلیه توافقات بعدی متمم این قرارداد می‌گردد.

رونوشت مدارک بعدی و مرتبط با این قرارداد ضمیمه (همراه) قرارداد می‌گردد.

کلیه مدارک و اسناد ناظر بر قرارداد به تائید طرفین می‌رسد.

این قرارداد در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط کافه (کلیه) خیارات (اختیارات بر هم زدن قرارداد) حتی خیار غبن (اختیار بر هم زدن قرارداد به دلیل ضرر و زیان)  فاحش (زیاد) از متعاملین به‌عمل‌آمده و متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده‌اند.

این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم‌مقام قانونی و ورثه ایشان مؤثر می‌باشد و بر لازم‌الاجرا و غیرقابل عدول بودن آن تأکید می‌گردد.

چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بهعده متخلف می باشد.

این قرارداد به اسناد مواد ۱۰و ۳۲ و ۱۸۵ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۴۵۷ و ۶۷۴ قانون مدنی، مشتمل بر ……………………. ماده و ………………………… بند ……………….. و تبصره در …………. ………………………. نسخه در ……………………….. صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاریخ……………………………………………… بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که ……………….. نسخه نزد طرف اول قرارداد و یک نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه در ————– نگهداری شود.

اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت شامل ………………………… در ……….. نگهداری می‌گردد و در صورت نیاز هریک از طرفین طی صورت‌جلسه ارائه و ایشان مکلف به عودت پس از رفع نیاز می­باشند.

با احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک اسناد، تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی می­رسد.

کلیه صفحات قرارداد و پیوستها به تائید، گواهی و امضا و اثرانگشت طرفین برسد.

کلیه صفحات قرارداد و پیوست­ها به تائید، گواهی و امضا                      برسد.

کلیه صفحات قرارداد و پیوست ها به تائید، گواهی و امضا شهود طرفین برسد.

کلیه صفحات قرارداد و پیوست ها به تائید، گواهی و امضا امضای داور و نماینده مالک برسد.

نمونه جامع قرارداد مشارکت در ساخت

دفتر بهترین وکیل قرارداد مشارکت در ساخت تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین قرارداد مشارکت در ساخت در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین قرارداد مشارکت در ساخت خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه نظارت بر قرارداد مشارکت در ساخت

۵/۵ - (۱۰۹ امتیاز)

۴ دیدگاه

  • سلام وقت به خیر
   در فقه مصادیقی وجود دارد که شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک الافهام، این فرض را قبول کرده است، مثال های از غبن طرفینی در پژوهش های حقوقی نقد شده است، اما اگر نظر پرسش کننده گرامی درخصوص رویه دادگاه ها می باشد ، رویه اشتیاقی به قبول غبن طرفینی ندارد.

   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری

 • سلام وقتتون بخیر، می‌خواستم بدونم اگر یکی از سازندگان قرارداد مشارکت در ساخت به تعهدات خود عمل نکند آیا سازنده دیگر باید کلیه تعهدات قراردادی را انجام دهد یا خیر و اینکه اگر سازنده دیگر تعهدات سازنده متخلف را انجام دهد آیا می‌تواند قدرالسهم سازنده متخلف را به میزان هزینه هایی که از طرف اون پرداخت شده است تملک کند؟

  • سلام، در صورتی که در مورد نوع مسولیت سازندگان متعدد در مقابل مالک در قرارداد مشارکت در ساخت پیش بینی خاصی نباشد در اینجا اگر یکی از سازندگان به تعهدات خود عمل نکند سازنده دیگر قانونا ملزم به ایفای تعهدات طرف متخلف نمی‌باشد و در صورتی که تعهدات طرف متخلف را انجام دهد رابطه سازندگان تابع قرارداد فی‌مابین خودشان است و اگر قراردادی فی‌مابین سازندگان وجود نداشته باشد فقط هزینه‌های انجام شده قابل مطالبه می‌باشد و قدر السهم آپارتمان سازنده متخلف قابل مطالبه نمی‌باشد.
   جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *