وکیل پایه یک تجدیدنظر،وکیل اعاده دادرسی،وکیل فرجام خواهی

وکیل

وکیل


با موضوع وکیل پایه یک تجدیدنظر ، اعاده دادرسی ، فرجام خواهی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از بهترین وکلای حاضر کشور در خصوص مباحث تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی وکیل محمدرضا هستند.

ایشان با سابقه قضاوت در محاکم دادگستری با پشتوانه بیش از دو دهه ارایه مشاوره وقبول پرونده در مقاطع تجدیدنظر و فرجام خواهی و قبول اعاده دادرسی به عنوان مبرزترین وکیل دادگستری آماده ارایه خدمات مشاوره و قبول وکالت به شما عزیزان در موسسه حقوقی مهرپارسیان هستند.

با توجه به فوق العاده بودن طرق اعتراضی فوق که بدان اشاره کردیم نهایت دقت وکیل را می‌طلبد.

که نسبت به نکات خاص و حساس آیین دادرسی مدنی بیش از سایر وکلا دقت به خرج دهد.

از این رو در این مقاله برخی نکات در خصوص وکالت و ابلاغ دادنامه و تنظیم دادخواست توسط وکیل محمدرضا مهری بهترین وکیل پایه یک دادگستری توضیح داده شده است.

سوالات مهم از وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی ، فرجام خواهی

  • دادخواست ناقص چه وضعیتی را ایجاد می‌نماید؟

  • مدیر دفتر در خصوص دادخواست های ناقص چه وظیفه ای دارد؟

  • دادخواست تجدیدنظر و فرجام چگونه رفع نقص می‌شود؟

اگر وکیل به شکل همزمان به دو دادگاه دعوت شد تکلیف چیست؟

ماده ۴۲ آیین دادرسی مدنی

مشاوره حقوقی بطلان معامله

مقرر گردیده که ‌د صورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌ آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی می باشد حاضر شود.

به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی بیان می کند که اگر وکیل همزمان در ۲ یا چند دادگاه دعوت شده باشد.

وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی  تاکید می‌کند توجه داشته باشید:

دادگاهی که حضور وکیل طبق قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است.

در این حالت وکیل باید راساً در دادگاه کیفری حاضر شود.

اگر حق توکیل داشته باشد به سایر دادگاه وکیل می فرستد و اگر حق توکیل نداشته باشد در آن پرونده لایحه درج می نماید.

جایی که وکیل حق توکیل دارد در صورت تعارض اوقات بایستی به دادگاه دیگر وکیل بفرستد و اکتفا به لایحه کفایت نمی کند.

در  اینجا یک تفاوتی میان ماده ۴۱ و ۴۲ آئین دادرسی مدنی وجود دارد :

‌ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور چگونه عذر خود را بابد اعلام نماید

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌

دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.

دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی

‌ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

ماده ۴۱  گفته است که وکیل می تواند در صورت داشتن عذر موجه تقاضای تجدید جلسه کند.

اینجا این وکیل حتی اگر حق توکیل داشته باشد مکلف به وکیل فرستادن نیست.

اما در ماده ۴۲ یادمان باشد که اگر وکیل همزمان در دو  یا چند دادگاه دعوت شد و در یکی از این دادگاه ها حاضر شد می تواند به دادگاه دیگر در صورت داشتن توکیل وکیل بفرستد و در صورتی که حق توکیل نداشته باشد لایحه درج نماید.

ابلاغ دادنامه وکیل به چه نحو است :

وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی تاکید داشت:

توجه داشته باشید دادنامه در صورتی می بایست به وکیل ابلاغ شود که این وکیل حق اعتراض در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد یا برای تعیین وکیل در مرحله بالاتر اختیار داشته باشد.

در این صورت دادنامه باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل باطل و بلااثر است.

اما جایی که وکیل حق اعتراض در مرحله بالاتر را ندارد یعنی در حدود اختیاراتش حق تجدیدنظر خواهی فرجام خواهی و به هرترتیب اعتراض به رای درج نشده و برای تعیین وکیل در مرحله بالاتر هم اختیار نداشته باشد در این صورت ابلاغ به وکیل باطل است و رای باید به موکل ابلاغ شود .

در ماده ۴۵ توجه نمایید:

فرض خاصی را بیان می نماید:

‌ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد.

هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید.

در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است.

مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد.

آموزش ثبت شرکت توسط وکیل

درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود.

مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

مطلبی که در این خصوص داریم قانون گذار بیان کرده با وجود استعفای وکیل دادخواست تجدیدنظر و فرجام او را می پذیریم اما اگر دادخواست ناقص بود ادامه آن با موکل خواهد بود.

دادخواست چگونه تهیه و تنظیم و تقدیم می‌شود

دادخواست باید به دفتر کل دادگاه داده شود، در حال حاضر  طبق قانون  برنامه پنجم توسعه ؛ تقدیم دادخواست به دفاتر الکترونیک قضایی هم به منزلۀ طرح دعوی است.

تاریخ تقدیم دادخواست به دفاتر کل دادگاه ها یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تاریخ طرح دعوی است.

اگر دادخواست ناقص باشد تکلیف چیست؟

اگر دادخواست ناقص باشد همان تاریخ ثبت دادخواست، تاریخ طرح دعوی تلقی می شود نه تاریخ رفع نقص جزء در دو مورد

-جایی که دادخواست به زبان فارسی نباشد

-در حالتی که دادخواست روی برگه های چاپی مخصوص نباشد.

در این دو حالت فوق تاریخ اصلاح دادخواست تاریخ طرح دعوی محسوب می شود.

وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی ، فرجام خواهی  تاکید داشت.

منظور از برگه های چاپی خاص در حال حاضر برگه های خاصی نیست بلکه رعایت فرمت خاص مد نظر است.

توجه داشته باشید چنانچه دادخواستی اگر فاقد امضاء باشد هر زمان خواهان بیاید و آن را امضاء کند یا اصلا امضاء نکند به صرف حضور در دادگاه و امضاء صورتجلسۀ دادگاه یا لایحه ای تقدیم می کند که آن لایحه در بر دارندۀ امضاء آن شخص است همین به منزلۀ تایید اقدامات قبلی  و به منزله  تنفید و توشیح دادخواست است.

چنانچه دادخواستی فاقد امضاء باشد همین که امضایی الحاق می شود این دادخواست آثار خود را از روز تقدیم پیدا می کند.

اما در خصوص بره های چاپی مخصوص و دادخواست به زبان فارسی آثار دادخواست از روز تقدیم مترتب نیست بلکه از روز اصلاح آثار بار می شود.

بهترین وکیل زن ایران

شرایط دادخواست به چه شکل است؟

وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی  توضیح داد که مادۀ ۵۳ و ۵۱ شرایط دادخواست را بیان کرده

‌ماده ۵۱ – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱-نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وی نیز باید درج گردد.

۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴ – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود.

اگر دلیل، گواهیگواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.

۷ – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

‌تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.

‌تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

یکی از شرایطی که در این مواد بیان شده عدم درج نام یا اقامتگاه خواهان است

عنایت داشته باشید که طبق ماده ۵۶ عدم درج نام یا اقامتگاه خواهان این تاثیر را دارد که ، مدیر دفتر باید ظرف ۲ روز؛ قرار رد دادخواست صادر کند ، اصطلاحاً به این قرار رد دادخواست قرار رد فوری می گویند.

به این خاطر که مسبوق به اخطار رفع نقص نیست،توجه داشته باشید در خصوص این قرار قانون گذار قابلیت اعتراض پیش بینی نکرده است.

یعنی در فرضی که مدیر دفتر  بخاطر موارد فوق قرار رد دادخواست صادر می کند.

قانونگذار قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن قرار را در متن قانون پیش بینی نکرده و طبق برداشت از نص قطعی است ولی تصریح نشده است.

اعتراض به رای دادگاه

(نظر دکترین بر قابل اعتراض بودن قرار رد فوری است)

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

صراحتا ً داریم که اگر شاکی اسم یا آدرس خود را ننوشته باشد مدیر دفتر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری می آید و فوراً قرار رد دادخواست قطعی صادر می کند و این قرار قطعی است.

نکته دیگری که باید عنایت داشته باشید این است که اگر دادخواست ما فاقد سایر شرایط باشد.

در این صورت برای این دادخواست اخطار رفع نقص صادر و چنانچه ظرف مهلت ۱۰ روز رفع نقص نکرد قرار رد دادخواست صادر می شود و ابلاغ می شود و ظرف ۱۰ روز هم قابل اعتراض است.

بخاطر نواقص شکلی دادخواست مدیر دفتر در ۳ صورت می تواند اخطار رفع نقص صادر کند

۱-قرار رد دادخواست بدوی

۲-قرار رد دادخواست واخواهی

۳-قرار رد دادخواست اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث

اگر دادخواست تجدیدنظر یا فرجام نقص شکلی داشته باشد :

مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر نمی کند ؛ بلکه صدور قرار رد دادخواست بر عهدۀ رئیس شعبه بدوی ، یا قضات شعبه تجدیدنظر خواهد بود حسب مورد .

تمام مهلت‌های رفع نقص در آیین دادرسی مدنی ۱۰ روز است اما مهلت پرداخت هزینه نشر آگهی یک ماه است ، اگر خوانده ما مجهول المکان باشد ، ابلاغ از طریق نشر آگهی بعمل می آید.

وکیل پایه یک تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دیوان عالی کشور

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راههای ارتباطی با دفتر محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل پایه یک تجدیدنظر ، وکیل اعاده دادرسی ، وکیل فرجام خواهی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی تجدیدنظر

تهران- میدان ونک– گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکلای پایه یک دادگستری تهران

مشاوره حقوقی تلفنیمشاوره حقوقی حضوریمقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری