شرایط جدید دریافت اقامت بلندمدت امارات اعلام شد.

امروز با موضوع شرایط جدید دریافت اقامت بلندمدت امارات اعلام شد. با شما خواهیم بود. احیای اقتصاد و بازار ساخت و ساز در امارات، این […]