بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر


با موضوع بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اگر ترس از این دارید که نتیجه پرونده شما چه خواهد شد، اگر به دنبال پاسخ این پرسش هستید که دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی درباره پرونده شما اخذ خواهد کرد بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر محمدرضا مهری با سابقه قضاوت دادگستری بهترین گزینه برای پاسخ به سوالات شما خواهد بود.

دکتر محمدرضا مهری به عنوان قویترین وکیل تجدیدنظر با تسلطی مثال زدنی به قوانین حقوقی که محاصل سال ها تلاش بی وقفه در عرصه حقوقی است آماده ارایه خدمات مشاوره قبول پرونده شما در مقطع تجدیدنظر هستند.

برای اخذ اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم از بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

آیا باید در دادخواست تجدیدنظر جهات را ذکر کنیم ؟

قرار رد دادخواست تحت چه شرایطی توسط چه کسی صادر می‌شود؟

برای یافتن بهترین وکیل تجدیدنظر چه کنیم؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد:

ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

قانونگذار به طور صوری  اصل را  بر قطعیت آرا گذاشته است.

اما اکثر آراء قابل تجدیدنظرند، آراء صادره در دعاوی غیر مالی و آرائ صادره در دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهی عمومی  است.

در شورای حل اختلاف تمام آراء ولو یک ریال باشد ارزش خواسته قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی است.

استثنائاتی در دعاویی وجود دارد که دعاوی تا سیصد هزار تومان یا مبالغ دعوی زیر بیست میلیون تومان باشد اما قبل طرح در شورا نباشد و قابل طرح در دادگاه ها باشد.

۱-جایی که دعوی ناظر به اموال عمومی یا دولتی باشد

۲-جایی که طرف دعوی یک دستگاه دولتی باشد.

۳-دعاوی غیر منقول

در این موارد با اینکه ارزش خواسته کمتر از بیست میلیون تومان یا سیصد هزار تومان باشد در دادگاه عمومی صرفاً قابل طرح است.

اگر رای از شورا حل اختلاف صادر شده باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است که دوحالت برای آن مفروض است.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر بیان کرد:

۱-دادگاه عمومی رای شورا را تایید کند: رای دادگاه عمومی دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان نیست.

۲-اگر دادگاه عمومی رای را نقض کرد و خودش رای مجدد صادر کرد بازهم رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر نیست.

مگر دادگاه عمومی بعلت عدم صلاحیت شورا رای را نقض کند.

(یعنی دادگاه عمومی شورای حل اختلاف را صالح نداد و خود را صالح بداند در اینصورت رای مقتضی صادر که رایی نخستین محسوب می شود و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است)

عدم درج جهات قانونی یا عدم رعایت شرایط  شکلی قانونی در دادخواست تجدیدنظر چه اثری در پی دارد؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر شرح داد داد:

اگر دادخواست تجدیدنظر فاقد اسم، یا نشانی تجدیدنظرخواه باشد دادخواست تا انقضای مهلت تجدیدنظر متوقف می ماند.

اگر تکمیل نشد، دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند نه مدیر دفتر، این قرار به دیوار دادگاه الصاق می شود و ظرف ۱۰ روز  قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

اما اگر سایر شرایط دادخواست تجدیدنظر رعایت نشده باشد مدیر ظرف ۲ روز اخطار رفع نقص صادر  و به تجدیدنظر خواه ابلاغ می شود.

بعد از آن ۱۰ روز مهلت رفع نقص دارد، اگر رفع نقص نکرد رئیس شعبه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می کند این قرار ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

پس جاییکه دادخواست بعلت عدم درج نام تجدیدنظرخواه یا نشانی وی رد می شود ۱۰ روز مهلت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.

اما نسبت به سایر شرایط ظرف ۲۰ روز مهلت اعتراض دارد.

مدیر دفتر در چهار جا به علت نقایض شکلی برطرف نشده دادخواست؛ قرار رد دادخواست صادر می کند.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر به ما گفت:

۱-دادخواست بدوی

۲-دادخواست واخواهی

۳-دادخواست اعتراض ثالث

۴- دادخواست اعاده دادرسی

اما درخصوص دادخواست تجدیدنظر و فرجام رئیس شعبه بدوی(نه مدیر دفتر)  قرار رد دادخواست صادر می کند.

ما می توانیم دادخواست تجدیدنظر را به ۳ محل تقدیم کنیم :

۱- دفتر شعبه بدوی

۲-دفتر کل دادگاه تجدیدنظر

۳-دفتر زندان یا بازداشتگاه

دفتر کل تجدیدنظر و دفتر زندان یا بازداشتگاه، دادخواست را ولو ناقص ثبت و به دفتر شعبه بدوی ارسال می دارند و هیچ اقدامی غیر از این انجام نمی دهند.

پس اینکه قانون گذار گفته دادگاهی که دادخواست را گرفته قرار رد دادخواست صادر می کند منظور شعبه بدوی ای است که نهایتاً دادخواست در آنجا می نشیند.

نکات مهم در جهات تجدیدنظر

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر تاکید داشت:

‌ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

جهات ماده ۳۴۸ حصری نیستند، تمثیلی اند، نیاز به درج در دادخواست ندارند، و اگر در دادخواست درج کردیم قضات تجدیدنظر محدود به جهات مندرج نخواهند بود بلکه به سایر جهات هم رسیدگی خواهند کرد.

در فرجام خواهی هم به همین شکل است، حصری نیستند، تمثیلی اند، نیاز به درج در دادخواست ندارند، و اگر در دادخواست درج کردیم قضات دیوان عال کشور محدود به جهات مندرج نخواهند بود.

بلکه به سایر جهات هم رسیدگی خواهند کرد.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در خصوص موارد فرجام خواهی گفت:

‌ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱  – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌ آن ایراد شده باشد.

۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد:

اعاده دادرسی عکس این قضیه است، در اعاده دادرسی جهات حصری اند.

باید در دادخواست اعاده دادرسی درج شوند، و قاضی هم در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی صرفا  محدود  و محصور به همان جهات مندرجه است.

‌ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌ جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

در تجدیدنظر هم عدم رعایت صلاحیت ذاتی و هم عدم رعایت صلاحیت محلی از موجبات نقض رای است.

اما در فرجام خواهی عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موجبات نقض رای است و عدم رعایت صلاحیت محلی در صورتی موجب نقض رای می گردد که در مرحله بدوی بدان ایراد شده باشد.

مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ماده ۳۶۲ بیان کرده :

‌ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱ – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده باشد.

و سایر متفرعات از‌ قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأی رسیده باشد.

۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

اعمال موارد فوق در تجدیدنظر  بدین شکل است:

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد که اگر خواهان بدوی محکوم شده باشد در دادخواست تجدیدنظر این موارد را می گنجاند.

اما چنانچه خواهان بدوی پیروز شده باشد و طرف مقابل تجدیدنظر خواهی کرده باشد در پاسخ به تجدیدنظر خواهی طرف این اقدامات را انجام می دهد.

خاطر نشان می‌گردد  :در ماده ۳۶۳ اخرین مهلت برای استرداد دادخواست تجدیدنظر را تاقبل از ختم دادرسی بیان کرده است.

پیشتر گفتیم استرداد دادخواست بدوی تا جلسه اول است و اما استرداد دادخواست در سایر مراحل تا قبل از ختم دادرسی است.

در هر صورت نسبت به استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر می شود وفرقی ندارد در کدام مرحله باشد.

‌ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌ صادر می‌نماید.

نشانی دادگاه تجدیدنظر شهر تهران

دادگاهههای تجدیدنظر شهر تهران قبلا در خیابان خیام قرار داشت.

بعد از افتتاح مجتمع قضایی غدیر، دادگاههای تجدینظر تهران به نشانی زیر منتقل شد.

تهران- میدان هروی- خیابان وفا منش- مجتمع قضایی غدیر

البته تعدادی از شعب دادگاه تچجدیدنظر تهران در مجتمع های قضایی دیگر مسقر هستند.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر تهران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع تجدیدنظر خواهی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دادگاه تجدیدنظر هروی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل تخصصی تنظیم لایحه تجدیدنظر

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی تجدیدنظر

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

مقالات حقوقی

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظرنشانی دادگاه تجدیدنظر شهر تهران

۴ دیدگاه

 • سلام به گروه وکلای مهر
  خیلی از لطفتون سپاسگزارم که اطلاعات حقوقی رایگان رو در اختیار مردم میزارین
  واقعا مشاوره حقوقی رایگان با وکیل بهتر از این نمیشه
  یه سوال هم دارم خدمتتون
  من اگه بخوام تو مرحله دادگاه تجدیدنظر پرونده ملکی بدون حضور وکیل لایحه رو شما تنظیم کنین امکانش هست؟

 • سلام دوست عزیز
  از ابراز لطف و محبت شما بسیار سپاسگزاریم.
  در مرحله تجدیدنظر میتونین صرفا تنظیم لایحه رو به وکیل بسپارین و نیازی به شرکت وکیل نیست.
  رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر معمولا بدون حضور طرفین انجام خواهد شد.

 • درودبرشما
  دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی(حقوقی) به شعبه ای ارجاع می شود که به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، صلاحیت رسیدگی نداشته، با این حال دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید و لازم الاجرا اعلام می کند
  درصورت ثابت بودن جهت رد دادرس
  امکان فرجام خواهی وجود دارد؟
  فرض بر امکان، نسبت به کدام حکم باید فرجام خواهی کرد بدوی یا قطعی؟
  باتشکر

 • سلام دادگاه تجدید نظر معمولا سه قاضی داره اگه رای توسط دادرسی که باید رد می شده امضا شده باشه از موارد نقض خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *