بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر


با موضوع بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اگر ترس از این دارید که نتیجه پرونده شما چه خواهد شد، اگر به دنبال پاسخ این پرسش هستید که دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی درباره پرونده شما اخذ خواهد کرد بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر محمدرضا مهری با سابقه قضاوت دادگستری بهترین گزینه برای پاسخ به سوالات شما خواهد بود.

دکتر محمدرضا مهری به عنوان قوی‌ترین وکیل تجدیدنظر با تسلطی مثال زدنی به قوانین حقوقی که نتیجه سال ها تلاش بی وقفه در عرصه حقوقی است آماده ارائه خدمات مشاوره قبول پرونده شما در مقطع تجدیدنظر هستند.
برای اخذ (دریافت) اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم از بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

 • آیا باید در دادخواست تجدیدنظر جهات (دلایل) را ذکر کنیم ؟
 • قرار رد دادخواست تحت چه شرایطی توسط چه کسی صادر می‌شود؟
 • برای یافتن بهترین وکیل تجدیدنظر چه کنیم؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد:

آرا و احکام دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌ باشند.

قانونگذار به طور صوری (غیر واقعی) اصل را بر قطعیت آرا گذاشته است.
اما اکثر آراء قابل تجدیدنظرند، آراء (حکم) صادر شده در دعاوی غیر مالی و آرائ صادره در دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهی عمومی  است.

در شورای حل اختلاف تمام آراء (ولو یک ریال باشد ارزش خواسته) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی است.

استثنائاتی در دعاوی وجود دارد که دعاوی تا سیصد هزار تومان یا مبالغ دعوی زیر بیست میلیون تومان باشد اما قابل طرح در شورا نباشد و قابل طرح در دادگاه‌ها باشد.

 1. جایی که دعوی ناظر به اموال عمومی یا دولتی باشد
 2. جایی که طرف دعوی یک دستگاه دولتی باشد.
 3. دعاوی غیر منقول (دعوای مربوط به اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین)

در این موارد با اینکه ارزش خواسته کمتر از بیست میلیون تومان یا سیصد هزار تومان باشد در دادگاه عمومی فقط قابل طرح است.
اگر رای از شورا حل اختلاف صادر شده باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است که دوحالت برای آن ممکن است پیش آید.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر بیان کرد:

 1. دادگاه عمومی رای شورا را تایید کند: رای دادگاه عمومی دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان نیست.
 2. اگر دادگاه عمومی رای را نقض کرد و خودش مجدد رأی صادر کرد باز هم رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر نیست.

مگر دادگاه عمومی به علت عدم صلاحیت شورا رای را نقض (از بین ببرد) کند.
یعنی دادگاه عمومی شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی نداند و خود را صالح بداند.
در اینصورت رای مقتضی (مناسب) صادر که رای نخستین محسوب می شود و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

عدم درج جهات قانونی یا عدم رعایت شرایط  شکلی قانونی در دادخواست تجدیدنظر چه اثری در پی دارد؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر شرح داد داد:
اگر دادخواست تجدیدنظر فاقد اسم، یا نشانی تجدیدنظرخواه (شخصی که تجدیدنظر کرده است) باشد، دادخواست تا انقضای مهلت تجدیدنظر متوقف می‌ماند.

چنانچه تکمیل نشود، دادگاه بدوی (نخستین) قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند نه مدیر دفتر، این قرار به دیوار دادگاه الصاق (چسبانده) می‌شود و ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

اما اگر سایر شرایط دادخواست تجدیدنظر رعایت نشده باشد مدیر دفتر ظرف 2 روز اخطار رفع نقص صادر و به تجدیدنظرخواه ابلاغ می‌شود.

بعد از آن 10 روز مهلت رفع نقص دارد، اگر رفع نقص نکرد رئیس شعبه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می کند این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

پس جاییکه دادخواست به علت عدم درج نام تجدیدنظرخواه یا نشانی وی رد می شود 10 روز مهلت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.
اما نسبت به سایر شرایط ظرف 20 روز مهلت اعتراض دارد.

مدیر دفتر در چهار جا به علت نقایض شکلی برطرف نشده دادخواست؛ قرار رد دادخواست صادر می کند.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر به ما گفت:

 1. دادخواست بدوی (نخستین)
 2. ادخواست واخواهی (اعتراض به رأی غیابی)
 3. ادخواست اعتراض ثالث (شخصی غیر از اصحاب دعوا)
 4. دادخواست اعاده دادرسی

درخصوص دادخواست تجدیدنظر و فرجام رئیس شعبه بدوی (نخستین) (نه مدیر دفتر)  قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

ما می‌توانیم دادخواست تجدیدنظر را به 3 محل تقدیم کنیم :

 1. شعبه بدوی (نخستین)
 2. دفتر کل دادگاه تجدیدنظر
 3. زندان یا بازداشتگاه

با توجه به تغییر رویه و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اکنون برای ثبت هر دادخواست چه در مرحله ابتدایی (بدوی) و چه در مرحله تجدیدنظر، باید به این دفاتر (دفتر خدمات الکترونیک قضائی) مراجعه نمایید.

دفتر کل تجدیدنظر و دفتر زندان یا بازداشتگاه، دادخواست را ولو ناقص ثبت و به دفتر شعبه بدوی ارسال می دارند و هیچ اقدامی غیر از این انجام نمی دهند.
پس اینکه قانون گذار گفته دادگاهی که دادخواست را گرفته قرار رد دادخواست صادر می کند منظور شعبه بدوی ای است که نهایتاً دادخواست در آنجا می‌نشیند.

نکات مهم در جهات تجدیدنظر

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر تاکید داشت:

جهات (دلایل) درخواست تجدیدنظر موارد زیر است:

 • ‌ادعای عدم اعتبار مستندات (اسناد و دلایلی که بر اساس آن رأی صادر شده است) دادگاه .
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی (دلایل ارائه شده به دادگاه).
 • ‌ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
 • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات (دلایل) مذکور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌ آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

جهات ماده 348 حصری (محدود به موارد گفته شده) نیستند، بلکه تمثیلی اند.
نیاز به درج در دادخواست ندارند و اگر در دادخواست درج کردیم قضات تجدیدنظر محدود به جهات (دلایل) مندرج نخواهند بود بلکه به سایر جهات هم رسیدگی خواهند کرد.

در فرجام خواهی هم به همین شکل است، حصری نیستند، تمثیلی اند، نیاز به درج در دادخواست ندارند و اگر در دادخواست درج کردیم قضات دیوان عال کشور محدود به جهات مندرج نخواهند بود.
بلکه به سایر جهات (دلایل) هم رسیدگی خواهند کرد.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در خصوص موارد فرجام خواهی گفت:

‌در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

 1. دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی (براساس قانون نمی‌توانست به این پرونده رسیدگی نماید) برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌ آن ایراد شده باشد.
 2. رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
 3. عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره (قوانینی که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق کرد) و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
 4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب (دلیل) قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد:

اعاده دادرسی عکس این قضیه است، در اعاده دادرسی جهات حصری اند (محدود و محصور).
باید در دادخواست اعاده دادرسی درج شوند و قاضی هم در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی صرفا  محدود  و محصور به همان جهات مندرج است.

‌ماده 426 – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به دلایل و جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

 • موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
 • حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
 • حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌ کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
 • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
 • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌ جریان دادرسی مکتوم  (پنهان) بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

در تجدیدنظر هم عدم رعایت صلاحیت ذاتی و هم عدم رعایت صلاحیت محلی از موجبات نقض رای است.

اما در فرجام‌خواهی عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موجبات نقض رای است و عدم رعایت صلاحیت محلی در صورتی موجب نقض رای می گردد که در مرحله بدوی (نخستین) بدان ایراد شده باشد.

مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ماده 362 بیان کرده :

‌ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع (قابل رسیدگی) نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

1 – مطالبه قیمت محکوم‌به (چیزی که به آن محکوم شده‌اند) که عین آن، موضوع رأی بدوی (نخستین) بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی (نخستین) مورد حکم قرار گرفته است.

2 – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی (نخستین)، رسیده باشد.

سایر متفرعات از‌ قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی (نخستین) به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأی رسیده باشد.

3 – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی (اجرت تعیین شده) به اجرت‌المثل (اجرتی که توسط کارشناس تعیین می‌شود) یا بالعکس.

اعمال موارد فوق در تجدیدنظر  بدین شکل است:

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد که اگر خواهان بدوی (نخستین) محکوم شده باشد در دادخواست تجدیدنظر این موارد را می‌گنجاند.
اما چنانچه خواهان بدوی پیروز شده باشد و طرف مقابل تجدیدنظر خواهی کرده باشد در پاسخ به تجدیدنظر خواهی طرف این اقدامات را انجام می‌دهد.

خاطر نشان می‌گردد: در ماده 363 اخرین مهلت برای استرداد (پس گرفتن) دادخواست تجدیدنظر را تا قبل از ختم دادرسی بیان کرده است.
پیشتر گفتیم استرداد دادخواست بدوی (نخستین) تا جلسه اول است و اما استرداد دادخواست در سایر مراحل تا قبل از ختم دادرسی است.
در هر صورت نسبت به استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر می شود و فرقی ندارد در کدام مرحله باشد.

‌ماده 363 – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند (پس بگیرد)، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌ صادر می‌نماید.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (36 امتیاز)

15 دیدگاه

 • سلام به گروه وکلای مهر
  خیلی از لطفتون سپاسگزارم که اطلاعات حقوقی رایگان رو در اختیار مردم میزارین
  واقعا مشاوره حقوقی رایگان با وکیل بهتر از این نمیشه
  یه سوال هم دارم خدمتتون
  من اگه بخوام تو مرحله دادگاه تجدیدنظر پرونده ملکی بدون حضور وکیل لایحه رو شما تنظیم کنین امکانش هست؟

  • سلام دوست عزیز
   از ابراز لطف و محبت شما بسیار سپاسگزاریم.
   در مرحله تجدیدنظر میتونین صرفا تنظیم لایحه رو به وکیل بسپارین و نیازی به شرکت وکیل نیست.
   رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر معمولا بدون حضور طرفین انجام خواهد شد.

 • درودبرشما
  دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی(حقوقی) به شعبه ای ارجاع می شود که به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، صلاحیت رسیدگی نداشته، با این حال دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید و لازم الاجرا اعلام می کند
  درصورت ثابت بودن جهت رد دادرس
  امکان فرجام خواهی وجود دارد؟
  فرض بر امکان، نسبت به کدام حکم باید فرجام خواهی کرد بدوی یا قطعی؟
  باتشکر

  • سلام دادگاه تجدید نظر معمولا سه قاضی داره اگه رای توسط دادرسی که باید رد می شده امضا شده باشه از موارد نقض خواهد بود

 • آیا میتوان بعد از صدور حکم دادگاه بدوی براساس نظر کارشناس دادگستری(کارشناس ثبت اسناد) ، در دادگاه تجدید نظر خواهی میتوان درخواست هیات کارشناسی (ثبتی، نقشه برداری، کشاورزی) نمود؟ یا اصلا قبول میکنه یا اینکه حکم بدوی رو تایید میکنه؟

  • سلام
   رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بدون حضور طرفین معمولا صورت خواهد گرفت.
   اما شما در لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر درخواست تعیین هیات کارشناسی رو ارائه بدین.
   در صورتی که تشخیص بدن باید کارشناس تعیین بشه حتما این امر انجام خواهد شد.

 • با سلام طرف دعوی بنده در دعوای کیفری به پرداخت ۶ میلیون تومن دیه محکوم شد. وی دادخواست اعسار داد و قاضی پرونده در رای بدوی پرداخت دیه را به ۱۸ ماه تقسیط کرده. یعنی هر ماه حدود ۳۰۰هزار تومن. در واقه یعنی هیچ!
  حالا به نظر شما در فرصت تجدیدنظر، با چه ادله ای اعتراض بدهم تا کل دیه یکجا پرداخت شود یا حداقل زمان تقسیط کم شود؟

  • با سلام. تغییر رای در دادگاه تجدید نظر و موفق شدن آن به میزان دلایل قانونی ارائه شده است و طرح لایحه تجدید نظرخواهی مرتبط که دلایل ارائه شده در دادگاه بدوی توجهی نشده و یا اصلا به آن اشاره نشده ،
   به طور کلی تغییر رای در دادگاه تجدید نظر به تجربه و توانمندی وکیلتون هم بستگی دارد.

 • سلام. به ما یک قطعه زمین رسیده و حالا توسط دانشگاه تصرف شده . من دادخواستی نسبت به سهم الارث خودم به دادگاه دادم، بعد از دو سال رسیدگی و کارشناسی های متعدد رای دادگاه بدوی و همچنین رای دادگاه تجدید نظر به نفع ام صادر شده. حالا خواهرم قصد داره با اظهار نامه حق خودش را از دانشگاه مطالبه کنه، از طریق دادگاه اقدام کنه بر اساس رای صادر شده قبلی رای صادر خواهد شد یا مجددا همان مراحل رسیدگی را طی خواهد کرد و از طرف دانشگاه ممکنه تمکین بشه یا ن؟

  • با سلام. وقت بخیر اول اینکه هرکسی می‌تونه قبل از ارسال دادخواست، حق خودش رو به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کنه، به شرط اینکه وقت مطالبه ‌رسیده باشه. به‌طور کلی هرکسی حق داره اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خودش با دیگری هست وبا ‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ کند. در صورت توافق بهای زمین به نسبت سهم الارث خواهرتون پرداخت میشه در غیر اینصورت خواهرتون بایستی با مراجعه به محاکم حق خود را مطالبه کند چون که دادگاه بر اساس انچه در دادخواست آمده وبه عنوان خواسته ذکر شده حکم صادر می نماید. تشریفات رسیدگی و حق اعتراض به آراء بر اساس قانون می باشد و محاکم ناچار به اجرای آن می باشند لذا مدت زمان آن در اختیار محاکم نمی باشد . با اوصافی که شما گفتین به احتمال زیاد در خصوص پرداخت بهای زمین با خواهرتون به توافق برسند .

 • در پرونده ای که شکایت شاکی رد شده و تقاضای تجدید نظر داده است ، در صورت تغییر رای به نفع شاکی ، هزینه های دادرسی که بر عهده متشاکی است به چه صورت محاسبه میشود؟ فقط هزینه دادرسی تجدید نظر را باید پرداخت کند یا هر دو مرحله شکایت اصلی و تجدید نظر ؟

 • باسلام. پرونده حقوقی مبنی بر تایید انفساخ قرارداد مشارکت داشتم. در مقام شاکی و مالک. دادگاه بدوی انفساخ رو تایید کردن. طرف اعتراض زدن. تجدید نظر جلسه حضوری گذاشتن واسه ۵ ماه بعد. چند روز پیش جلسه برگزار شد. و قاضی محترم فرمودن اگر میدونستن که سازه بدون مجوز ساخته شده حکم رو همون اول تایید میکردن و جلسه حضور نمیزدن. یعنی بطور قطع گفتن تایید میشه. اما در پرونده یک اعتراض ثالث هست که دو نفر بعنوان پیش خریدار اعتراض ثالث زدن. ولی قاضی گفت ما بریم درخواست ابطال بیع نامه اون پیش خریدارها هم آماده کنیم. چون این قرارداد فسخ میشه. حالا سوال بنده اینه که آیا الان بنده باید منتظر ابلاغ دادنامه تایید رای باشم؟ یا منتظر جلسه رسیدگی به اعتراض ثالث ؟و اینکه دادخواست ابطال اون بیع نامه های پیش خریداران رو همون شعبه بررسی میکنه یا خیر؟

  • باسلام و درود شما می توانید پس از صدور رای با استناد به آن،دادخواست ابطال مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *