تخریب اموال

تخریب اموال

تخریب اموال


امروز با موضوع تخریب اموال، جرم آن، احراز این جرم و ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب اموال با شما هستیم.

تعریف دقیق تخریب اموال و علل اهمیت آن چیست؟

یکی  از جرایم علیه اموال و مالکیت، تخریب اموال می‌باشد. جرایم علیه اموال و مالکیت به جرایمی گفته می‌شود که در آن به اموال و مالکیت اشخاص نسبت به اموالشان، جرم انجام می‌شود و موجب ضرر آن‌ها خواهد شد.

موضوع تخریب اموال به دلیل ارتباط نزدیکی که با نظم عمومی جامعه دارد و به منظور حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد و حقوق دولت، مورد توجه ویژه قانون‌گذار قرار گرفته است.

تخریب در لغت به معنای ویران کردن، خراب کردن، بر هم زدن، تباه کردن و یا ازقابلیت استفاده خارج شدن مال است. برای مثال شخصی به صورت عمدی و با قصد ضرر زدن به دوستش به ماشین دوستش ضربه می‌زند.

در اصطلاح حقوقی تخریب اموال عبارت است از لطمه زدن عمدی به اموال دیگران.

وکیل حقوق بانکی غرب تهران

تخریب اموال

انجام تخریب، عملی غیر قانونی و نامشروع است که بر مبنای قاعده مشهور «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بنا شده است.
تخریب اموال در دو حیطه روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابراین موضوع جرم تخریب اموال در یک تقسیم‌بندی، اموال دولتی است که شامل هر نوع مالی اعم از منقول (مالی که می‌توان آن را جابجا کرد مثل ماشین) یا غیرمنقول (مالی که نتوان آن را جابجا نمود، مثل زمین و خانه) می‌باشد که در تصرف دولت است.

از طرف دیگر اموال خصوصی است که شامل هر نوع مال منقول و غیر منقول است که در تصرف مالکانه اشخاص است در واقع مالک خاص و تعیین شده دارند.

مجازات جرم تخریب اموال براساس اموال تخریب شده، متفاوت می‌باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مجازات تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی

مطابق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، هر کس به تمام یا قسمتی از اماکن، محوطه‌ها، ابنیه، مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران قرار دارند و به ثبت رسیده‌اند، یا تزئینات و ملحقات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش اماکن مذکور خرابی وارد آورد به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

مجازات تخریب عمدی تاسیسات متعلق به دولت

هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی مانند برق، شبکه‌های آب و فاضلاب، نفت، گاز، تلفن و پست و تلگراف و مراکز فرکانس رادیو و تلویزیون و تمامی متعلقات آن‌ها و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که با هزینه یا سرمایه دولت و بخش غیر‌دولتی یا بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده است.

ابطال گواهی پایان کار ساختمان

کمیسیون ماده ۱۰۰

همچنین علائم راهنمایی و رانندگی که به منظور حفظ جان افراد یا تامین تاسیسات مذکور نصب شده است، منجر به تخریب یا ایجاد حریق (آتش‌سوزی) یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری شود، بدون قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

اگراقدامات انجام شده با قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب (شخصی که با نظام در حال جنگ است را محارب می‌گویند که دارای مجازات اعدام می‌باشد) را خواهد داشت.

مجازات تخریب نوشته‌ها و اسناد دولتی

تخریب نوشته‌ها و اسناد دولتی

منظور از تخریب نوشته‌ها و اسناد دولتی این است که، اسناد و نوشته‌هایی که در اماکن دولتی نگهداری می‌شوند از بین بروند یا تخریب شوند و آسیب ببینند، مثلا در آتش‌سوزی از بین بروند، مرتکب این جرم به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

تخریب و از بین بردن نوشته‌های دولتی

همچنین مرتکبین تخریب و از بین بردن نوشته‌های دولتی، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و اگر امانت‌دار باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

مجازات تخریب اموال خصوصی

تخریب اموال متعلق به دیگری

آتش زدن عمدی ساختمان یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعتی یا اشجار (درخت) یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری، مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

در سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

تخریب و قطع اشجار معلق به دیگری

مجازات جرم تخریب و قطع کردن درخت متعلق به دیگری، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

وکیل امور گمرکی

نهب و غارت

اتلاف اموال و هر نوع نهب (تاراج و غارت) و غارت اموال، اجناس، متاع یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهرو غلبه (با خشونت و زور) واقع شود، مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

رکن قانونی جرم تخریب اموال

برای اینکه رفتاری جرم محسوب شود، باید یکسری شرایط وجود داشته باشد که حقوق‌دانان به این شرایط ارکان تشکیل دهنده جرم می‌گویند و شامل رکن مادی و رکن قانونی و رکن معنوی گفته می‌شود.

رکن قانونی به این معنی است که قانون‌گذار این رفتار را در قانون جرم دانسته باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

به طور مثال قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم تخریب را مورد اصلاح قرار داد و در فصل بیست و پنجم جرم تخریب را تحت عنوان «احراق، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» از ماده ۶۷۵ الی ۶۸۹ پیش‌بینی نموده است.

رکن مادی جرم تخریب اموال

رکن مادی به این معنی است که برای انجام جرم رفتار یا عملی انجام شود. بنابراین جرم تخریب در حیطه‌ی جرائم علیه اموال است و عنصر مادی آن فعل مثبت (یعنی حتما باید رفتار یا عملی انجام شود) است. بنابراین ترک فعل (انجام ندادن عملی) نمی‌تواند موضوع جرم تخریب قرار گیرد.

لطمه زدن به مال ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. همچنین ممکن است به طور کلی موجب نابودی و خرابی مال گردد یا به طور جزئی.

در قانون تعزیرات مقرر شده است هرگاه تخریب منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب براساس جرم انجام شده، به قصاص و پرداخت دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

وکیل ملکی در فرشته | وکیل در فرشته

مجازات تخریب اموال عمومی

در اینجا قانون‌گذار برای کسی که عمدا محلی را آتش بزند یا تخریب کند و تصادفا باعث مرگ شخصی که در آن محل حضور داشته شود، به عنوان قاتل عمدی مجازات می‌نماید.

در نتیجه در جرم تخریب، وسیله، تاثیری در ارتکاب جرم ندارد اما در افزایش مجازات موثر است.
چنانچه در قانون مقرر شده است اگر تخریب به وسیله مواد منفجره باشد مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس است.

دعاوی کیفری ملکی

بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که آتش زدن و تخریب عمدی مال، اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول جرم است و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات است.

نکته مهم دیگر در جرم تخریب اموال این است که مال، باید متعلق به غیر باشد. بنابراین اگر کسی مال متعلق به خود را تخریب کند، جرمی واقع نمی‌شود.

رکن معنوی جرم تخریب اموال

رکن معنوی جرم به ابن معنی است که شخص مجرم از انجام آن عمل و رفتار مجرمانه، قصد ضرر رساندن داشته باشد یا آگاه باشد که در صورت انجام این رفتار، به دیگری آسیب می‌زند.

بنابر آنچه گفته شد، رکن معنوی جرم تخریب سوء نیت به معنای عام یعنی عمد و قصد در تخریب می‌باشد و با تحقق این شرط در کنار شرایط دیگر دادگاه می‌بایست بدون تحقیق در خصوص سوء نیت خاص، جرم تخریب را ثابت نماید.

مگر اینکه اعمال انجام گرفته به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد که در این مورد علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص مرتکب نیز به اثبات برسد.

تخریب اموال

موسسه حقوقی مهرپارسیان آمادگی با داشتن تیم وکلای مجرب، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت اعلام می‌دارد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۱۳۰ امتیاز)

۶ دیدگاه

 • سلام من میخواستم بدونم که همسایمون موقع تعمیر ساختمان خودشون دیوار ساختمان مارو هم ریخته ماباهاش صلح کردیم و شکایت نکردیم خودشون دیوار رو تعمیر کردن این دیوار باز خود به خود خراب شده ریخته پایین ماشینمون داغون شده حالا میتونیم ازش شکایت تحت عنوان تخریب کنیم و خسارتمون رو بگیریم یا نه ممنون از شما

  • سلام شکایت تخریب فقط در موارد عمدی بودن امر قابل پذیرش هست.
   شما میتونین از شورای حل اختلاف محل سکونت خودتون درخواست تامین دلیل با جلب نظریه کارشناس کنید.
   اگر کارشناس تشخیص داد که بابت تقصیر همسایه تون دیو.ار مجدد تخریب شده است، میتونین خسارت رو مطالبه کنید.

   در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی برای پرونده دعاوی ملک در تهران با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

 • سلام. وقت بخیر. چند روز پیش فردی با پدرم گلاویز شد در حد فحاشی و سر و صدا و من با یک چوب خشک به سمت آن فرد که در داخل ماشین نشسته بود رفتم و فقط یک ضربه به ماشین این آقا زدم که خسارتی به وجود نیامد. حالا این فرد از من شکایت کرده. میخواهم بدانم چه اقداماتی میتوانم انجام دهم؟

  • سلام. مستند به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
   و همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
   بنابراین، اگر دلیل بر ارتکاب جرم تخریب وجود داشته باشد، دادگاه شما را محکوم به تحمل مجازات می‌نماید و اگر تخریبی صورت نگرفته باشد و شروع جرم نباشد و در حد توهین و تهدید هم قابل پیگیری نباشد دادگاه شما را تبرئه خواهد کرد. لیکن، پیشنهاد می‌گردد دوستانه مشکل را حل کنید.
   جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر، می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

 • سلام. دیوار مشترک ملک ما و همسایه بغلی ریزش کرده است ولی متاسفانه همسایه ما بسیار بی‌منطق است و حاضر به تعمیر دیوار نمی‌باشد، می‌خواهم بدانم آیا خودم می‌توانم دیوار مشترک را تعمیر کنم؟

  • سلام. بله، مطابق ماده ۱۱۵قانون مدنی: در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
   جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *