دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود


با موضوع دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم همراه شما هستیم.

سهامدار در شرکت سهامی برابر قانون تجارت و نیز اساسنامه شرکت دارای یک سری حقوق است.

از جمله حقوق سهامداران در شرکتهای سهامی حق دریافت سود قابل تقسیم می باشد.

اگر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و هیات مدیره شرکت سهامی به این حق سهامدار، توجه ننماید سهامدار می تواند با طرح دعوی، اقدام به مطالبه سود سهام خود از شرکت سهامی نماید.

این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح کوتاه و کاربردی درباره دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم به سهامداران.

چه قانونی شرکت سهامی را مکلف به پرداخت سود به سهامدار کرده است؟

تقسیم سود در شرکت سهامی که شناسایی و تصویب پرداخت آن از وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت و پرداخت آن از وظایف هیات مدیره شرکت سهامی است در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تاکید قرار گرفته است .

آیا شرکت سهامی لزوماً باید سود کند؟

هیچ شرکت بازرگانی و هیچ تجارتی برای زیان دهی، بنیان گذاشته نمی شود. سودآوری و کسب منفعت، جزء ذات و شرط حیات و دوام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی است.

برابر بند ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت و نیز ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی، بازرگان شناخته می شود و بازرگان، اساساً باید سود کند.

دولت ما از دیدگاه مالیاتی خود را در ۲۵ درصد درآمد فعالیت های تجاری هر شرکت سهامی، صاحب سهم می داند و بدین لحاظ در قوانین مالیاتی کشور به روش های مختلفی تاکید شده که شرکت سهامی اصولاً باید سودآور باشد.

سودآور نبودن شرکت سهامی را سازمان امور مالیاتی به راحتی می پذیرد .

زمان پرداخت سود در شرکت سهامی

برابر ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پرداخت سود به صاحبان سهام شرکت باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام مبنی بر تقسیم سود انجام شود.

بنابراین ابتدا باید مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام تشکیل جلسه بدهد و صورت های مالی و ترازنامه شرکت سهامی مبنی بر پرداخت سود را تصویب کند.

سپس باید سود قابل تقسیم و میزان و چگونگی پرداخت آن را مشخص نماید.

ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تاکید کرده است که پیش از تصویب مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام، تقسیم سود در شرکت سهامی جایز نیست.

برگزاری مجمع عمومی سالیانه

اگر هیات مدیره برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی جهت تصویب ترازنامه و…اقدام ننماید برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طریق بارزس قانونی شرکت سهامی، مجمع عمومی دعوت به تشکیل خواهد شد.

همچنین دارندگان یک پنجم سهام شرکت سهامی برابر ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توانند اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی نمایند.

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود

دعوی الزام به پرداخت سود قابل تقسیم علیه چه شخصی باید اقامه شود؟

دعوی الزام به پرداخت سود قابل تقسیم بایستی به طرفیت شخصیت حقوقی شرکت سهامی، اقامه شود نه علیه هیات مدیره یا مجمع عمومی صاحبان سهام

مهمترین سند احراز سودآوری یا زیان دهی شرکت سهامی چیست؟

صورت های مالی و ترازنامه شرکت سهامی که بیانگر وضعیت شرکت از جنبه درآمد و هزینه هستند مهمترین اسناد مرتبط با سودآوری یا زیان دهی شرکت می باشند.

پس از صورت های مالی و ترازنامه شرکت، اظهارنامه مالیاتی شرکت مهمترین سندی است که سهامداران می توانند در مورد سودآوری و میزان سود شرکت به آن استناد نمایند .

تکلیف هیأت مدیره به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهام‌داران

درتاریخ : 1391/12/08 به شماره : 9109970269400700

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم

این نمونه رای که در شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، تقسیم سود، شرکت تجاری، صلاحیت دادگاه، هیأت مدیرهشرکت تجاری، هیأت مدیره، تقسیم سود، صلاحیت دادگاه، اختیارات قاضی

چکیده رای

هیأت مدیره شرکت‌های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می‌توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

رای بدوی دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم

در خصوص دعوی ع.الف.، ن.، ن.، ز. همگی ص. به‌ وکالت ع.ر.، ح.ب. به طرفیت شرکت، م.ص. به‌ خواسته مطالبه درآمد و سود سالیانه شرکت (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت … از تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۷ تا زمان اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس، به‌انضمام خسارت دادرسی.

به‌استناد اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس شرکت … مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ و آگهی تصمیمات شرکت مذکور در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ و آگهی تغییرات مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۷ و وکالت‌نامه وکیل و گواهی حصر وراثت کلاسه ۸۸/۱۵۶ حوزه ۵۳ شورای حل اختلاف مجتمع ۲ تهران، با عنایت به‌اینکه اساساً شرکت‌های تجاری و ثبت‌شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل‌دهنده آن هستند و تصرفات مدیران و سهام‌داران در شرکت‌های تجاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، تصرفات علی‌حده محسوب نمی‌گردد.

سهامدار شریک در اموال شرکت نخواهد بود، بلکه با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آن‌را مالک اموالی می‌کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق‌رأی و حق‌حضور در جلسات مجامع مشارکت در سود و زیان و غیره بدست می‌آورند که به مجموع این حقوق سهم گفته می‌شود.

اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه و مواد ۹۰ و۲۴۰ قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جزو وظایف مجمع عمومی عادی می‌باشد.

با توجه نوع شرکت که سهامی خاص بوده، مطابق ماده ۲۳۲ قانون تجارت

هیأت مدیره پس از انقضای سال‌مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب‌عمل‌کرد و سود و زیان شرکت تنظیم و سود خالص مطابق ماده ۲۳۷ قانون تجارت عبارت از درآمد خالص درهمان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها، و با سود قابل تقسیم طبق ماده ۲۳۹ قانون مذکور،که عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و ‌اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر ‌اندوخته‌های اختیاری، به‌علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است، برطبق مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت، تقسیم سود بین صاحبان سهام، تنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز است و مجمع با حضور صاحبان، تشکیل و ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سال‌مالی، مورد تصویب مجمع قرار می‌گیرد و سود قابل تخصیص به سهام‌داران را تصویب می‌نماید.

چنانچه نحوه پرداخت سود را مجمع تعیین ننموده باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهند نمود؛

ولی در هرحال شرکت خوانده مکلف است ظرف مدت هشت ماه سود را به صاحبان سهام پرداخت نمایند و تابه‌حال اقدامی درجهت پرداخت سود ننموده است،

و خوانده صراحتاً به عدم پرداخت سود اقرار نموده است.

عدم موجود بودن سود، رافع مسئولیت خوانده نخواهد بود.

چنانچه طی چند سال گذشته مجمع عمومی عادی شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و هیچ‌یک از مسئولین شرکت به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومی برطبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت عمل می‌نمایند و هر ذی‌حقی می‌تواند براساس ماده ۲۷۰ قانون تجارت به دادگاه‌ها برای الزام ارکان شرکت به وظایف مراجعه نمایند،

فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق، دعوی خواهان را به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندانسته و مستنداً به‌ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم‌استماع صادر و اعلام ‌می‌دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

دفتر وکالت وکیل آنلاین تخصصی شرکتها در تهران

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی امور شرکتها تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص شرکتهای تجاری تهران

09120067664

09120067669

09121281014

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه شرکتهای سهامی تهران

5/5 - (36 امتیاز)

6 دیدگاه

 • با سلام خدمتتون من سی درصد سهاممو همون اول فروختم به بانک سپه شعبه اسکو گفتن ده روزه پولت توحسابه نفر 160202 نفر بودم الان سه ماهه زنگ میزنم نتنها جواب نمیدن رد میکنن میگن بهما مربوط نیست این چه کاریه ؟ فرضان پول شیشصد نفرو بریزند سه ماه پول هزار نفرو یکو نیم ملیونشو هی بگن فردا پس فردا تا سه ماه چقدر سود میمونه براشون؟ لطفان رسیدگی کنین اسکو در اذربایجان شرقی شعبه 441 اقا ما چیکار کنیم رییس بانکم منو میندازه بیرون پنج بار زنگ زدم هربار یهد حرف دیگه گفته داره بازی میده ترو به علی کاری کنین این شعبه اسکو خون مردمو کرده تو شیشه همین!

 • با سلام پدر اینجانب در سال ۷۳ پنج برگ سهام ک هر یک ب مبلغ ۱۰ هزار تومن هست رو خرید و الان موقع مطالبه تا میره میپیچونن و میگن کل سود شما ۶۰۰ هزارتومن هست .خواهشمندم راهنمایی بفرمایید .شرکت تعاونی مصرفی کارکنان صداوسیما هستش .

  • سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
   محاسبه سود سهام با شرکتی هست که ازش سهام خریداری کردین.
   در این مورد میتونین به بازرس رسمی و قانونی شرکت مراجعه کنید.

 • سلام خسته نباشید ممنون از وقتی که برای جواب دادن به سوالات حقوقی صرف میکنید در شرکت سهامی خاص که من سهامدارش هستم سالهاست که سود قابل تقسیم را در پایان سال مالی اختصاص میدهند ولی این سودها را پرداخت نمیکنند درصورتیکه پاداش هیئت مدیره را پرداخت میکنند و در حال حاضر اظهار میدارند سود انباشته در تجدید ارزیابی لحاظ گردیده و به سرمایه شرکت اضافه شده اولا صحت این موضوع برای سهامداران مشکوک میباشد و اگر هم قابل قبول باشد سود قابل تقسیم هم جزو سود انباشته است یا در زمان اختصاص سود قابل تقسیم از سود انباشته کسر شده و جز طلب سهامدارن به حساب میآید باتشکر

  • سلام اطلاعی از مواردی که شما مطرح کردید نداریم ولی سود هر سال باید به سهامداران پرداخت بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *