دفتر وکالت هفت حوض

دفتر وکالت هفت حوض

دفتر وکالت هفت حوض


امروز با معرفی دفتر وکالت هفت حوض همراهتان هستیم.

معرفی بهترین وکیل دادگستری شرق تهران، پس از مشاوره با محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تهران و مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان امکان پذیر است.
در این نوشتار به موارد ارسال اجباری اظهارنامه که توسط دفتر وکالت هفت حوض و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری تهیه شده است می پردازیم.

موارد اجباری ارسال اظهارنامه چیست؟

✅در این نوع اظهارنامه اشخاص موظفند قبل از طرح دعوی در مراجع قضایی ابتدا برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال نمایند.

۱) ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی:

” در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اند ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خوذ اقدام و یا درتعیین داور ثالث تراضی (توافق) نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی (توافق) کند.”

اظهارنامه قانونی

۲) ماده ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی:

” در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند و یا نتوانند در انتخاب داور تراضی (توافق) نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را تعیین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد درخواست خود به وسیله اظهارنامه اقدام نماید.”

۳) ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶:

هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ (از بین بردن قرارداد) اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره حاضر شود.
دفتر وکالت هفت حوض

۴) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶بند ۹:

در صورتی ک مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (درمواردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.

۵) ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها:

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیریت یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.

۶) ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی:

چانچه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خورد از هزینه های مشترک امتناع کند، مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می کند.
دفتر وکالت هفت حوض

وکیل کیفری شرق تهران

۷) ماده ۱۲۹ قانون تجارت:

طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون (بدهکار) از منافع شرکت کافی برای تادیه (پرداخت) طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند مشروط بر اینکه لااقل ۶ ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

۸) ماده ۲۸۴ قانون تجارت:

دارنده براتی که به علت عدم تادیه (نپرداختن) اعتراض شده است باید در ظرف۱۰ روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه (نپرداختن) را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده ۲۸۵ قانون تجارت:

هر یک از ظهرنویس ها (پشت نویس‌ها) نیز باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله ( اظهارنامه) به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

۹) ماده ۳۷۲ قانون تجارت:

اگر فروش مال ممکن نشد و یا آمر (امر دهنده) از اجازه فروش رجوع کرد و مال التجاره (کالا) را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار (شخصی که به نام خود اما با حساب و سرمایه دیگری) بگذارد ، حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم (دادستان) بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر (امر دهنده) در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد، فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطار رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

وکیل خانواده شرق تهران

۱۰) ماده ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون تجارت:

هر طلبکاری که مطابق ماده ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خورد را کاملا دریافت نکرده باشد می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال (دادخواست) اعاده اعتبار اعتراض کند. اعتراض به وسیله اظهارنامه به ضمیمه اسناد مثبته که به دفتر محکمه بدایت داده می شود به عمل می آید.

۱۱)ماده ۲۴۶ و ۲۴۷لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت

در صورت ارتکاب جرائم ذکر شده در ماده ۲۴۶ توسط رئیس و اعضاء هیئت مدیره، اگر هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکالف قانونی برای سلب مسوولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند، عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد.

سلب مسوولیت جزایی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه مزبور، مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.

۱۲) ماده ۲۹۷ و ۲۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:

در تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری و رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۷ در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجهی نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسوولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت سلب مسوولیت جزایی و مدنی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی در جلسه هیئت مدیره مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام کند.
دفتر وکالت هفت حوض

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

۱۳) ماده ۱۳ قانون بیمه:

اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد (قصد و غرض) نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه اگر مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.

۱۴) ماده ۴۲ قانون ثبت:

هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال (درخواست) اعتراض داده شده است، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید.

۱۵) ماده ۴۳ قانون ثبت:

هر گاه انتقال دهنده معامله خود ر به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد، منقل الیه به وسیله اظهارنامه که توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به او اخطار خواهد کرد که انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند.

۱۶) در مورد املاک رهنی که به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.

۱۷) ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر:

کسی که مال غیر (دیگری) را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت به اداره ثبت اسنا د یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلینم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

۱۸) ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی (به زور یعنی بدون مجوز قانونی یا بدون رضایت مالک آن) محسوب می شود.

شماره های وکیل جهت مشاوره تلفنی محدوده هفت حوض و شرق تهران

معرفی دفتر وکالت هفت حوض

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل محدوده هفت حوض

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل دادگستری محدوده هفت حوض

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در شرق تهران

وکیل املاک شرق تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی در شرق تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در شرق تهران.
بهترین وکیل کیفری شرق تهران
بهترین وکیل ملکی تهرانپارس
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی شرق تهران
بهترین وکیل خانواده شرق تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر هفت حوض
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی شرق تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

۵/۵ - (۴۱ امتیاز)

۲ دیدگاه

  • سلام وقت بخیر من ملکی را به همراه یک باب مغازه در میدان هفت حوض خریداری کرده ام کاربری تجاری بوده است اما سال ها پیش مستاجری داشته که در ان محل جگرکی داشته و حالا از من به عنوان خریدار مطالباتی دارد ایا امکان دارد دادگاه ما را محکوم کند؟

    • سلام اگر اجاره نامه ی رسمی تنظیم شده باشد یا احکامی از دادگاه ها در مورد اجاره نامه ی رسمی گرفته باشد یا به هر شکل اسنادی در دست داشته باشد میتواند ایجاد مخاطراتی برای حقوق قانونی شما وجود داشته باشد و هر چه سریعتر مدارک و اسناد فرد مدعی را رویت نمایید و مطالب را به اطلاع وکیل ملکی برسانید تا تمامی جوانب بررسی شود.
      با دفتر بهترین گروه وکلای ملکی شرق تهران تماس بگیرید.
      ۰۲۱۸۸۶۶۳۹۲۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *