شکایت از کارفرما

شکایت از کارفرما

شکایت از کارفرما


آخرین به روز رسانی در ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

امروز با بررسی نحوه شکایت از کارفرما با شما هستیم.

یکی از قراردادهایی که روزانه منعقد می گردد و موضوع ان تابع عمل و تخصص شغلی شخص می باشد و در قبال کار یدی، اجرت و دستمزد دریافت می‌شود، اجاره ی شخص است.

در قراردادهای اجاره ی اشخاص، نوع و موضوع کار، نحوه ی انجام کار و میزان زمانی که توافق شده است، تعیین می گردد و شخص مستاجر متعهد به پرداخت اجرت به اجیر می‌شود.

با گسترش صنعت و نیاز به نیروی کار انسانی، قراردادهای خصوصی اجاره ی اشخاص، بسیار رایج گشت، از این جهت به خاطر کثرت نیروی انسانی و ارزان بودن ان، موقعیت طرفین در سطح نابرابری قرار گرفت و مستاجر می توانست هر قراردادی را با موضوع مطلوب خود، به شخص اجیر تحمیل نماید و ناچار مورد پذیرش او قرار می گرفت.

ولی دولتها به خاطر حمایت از کارگران، اختیارات کارفرمایان را با دخالت خود به صورت وضع قوانین کار و اجرای ان در قرارداد بین کارفرما و کارگر، محدود کردند.

وکیل تصادف رانندگی

در این مقاله به بررسی موارد شکایت از کارفرما و مرجع صالح برای استماع شکایت از کارفرما، شکایت از کارفرما بابت حقوق، شکایت کارگر اخراجی، مهلت شکایت از کارفرما، معرفی بهترین وکیل شکایت از کارفرما در تهران، موسسه داوری معتبر در ایران، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مشاوره محمد رضا مهری بهترین وکیل شکایت از کارفرما در تهران، منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با شکایت از کارفرما

  • – قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به چه نحو تنظیم می گردد؟
  • – موارد تخلف کارفرما که موجب شکایت از کارفرما می باشد چیست؟
  • – بهترین وکیل شکایت از کارفرما در تهران کیست؟
  • – طریقه ی شکایت و رسیدگی به شکایت از کارفرما به چه نحوی است؟
  • – مهلت شکایت کارگر اخراجی جهت شکایت از کارفرما چند روز است؟
  • – بهترین موسسه داوری در ایران جهت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما کدام موسسه است؟

نحوه ی تنظیم قانونی قرارداد کار

اگرچه قرارداد بین کارگر و کارفرما، یک قرارداد خصوصی محسوب می گردد؛ ولی دولت به جهت رعایت عدالت و انصاف در قرارداد کار و عدم تحمیل شرایط ناعادلانه ی کارفرما بر کارگر، تعریفی از قرارداد کار و شرایط ان ارائه داده است.

به موجب قوانین کار، قرارداد کار، قراردادی است که در ان به مدت معین خواه به صورت موقت یا دائمی، کارگر به جهت کاری که با توجه به تخصص خود برای کارفرما انجام می‌دهد، دستمزد دریافت می کند.

بنابراین باید در قرارداد، موضوع کار مشخص و مشروع باشد و همچنین محل کار، مبنا و لواحق دستمزد، ساعات کار و تعطیلات و تعداد ایام مرخصی، مدت قرارداد و مواردی که امکان اضافه کاری و پرداخت حقوق می باشد، مشخص گردد.

فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن

تخلفات موجب شکایت از کارفرما

با توجه به وجود قرارداد کار بین کارفرما و کارگر و از جهتی دیگر با توجه به اعمال قوانین دولتی در تعیین شرایط و نحوه ی کار، در صورتی که کارفرما از شرایط مطروحه در قرارداد کار تخلف نماید، شکایت از کارفرما توسط کارگر ممکن می گردد که این خود ناشی از عوامل ذیل می باشد:

– تخلف کارفرما از اجرای قرارداد خصوصی با کارگر

– تخلف کارفرما از اعمال قوانین تحمیلی قانون کار در قرارداد کار؛ در نتیجه این دو مورد می‌تواند موجب شکایت از کارفرما و در نتیجه موجب محکومیت کارفرما گردد. موارد تخلفات کارفرما که موجب شکایت از کارفرما است، به شرح ذیل می باشد:

– عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگر و یا تعویق ان در پرداخت و همچنین سایر حقوق مالی؛ از جمله سنوات خدمت، پاداش و مزایا

– عدم پرداخت حقوق کارگر به کمتر از میزان مقرر قانونی و طبق قانون کار

– عدم پرداخت حقوق تمام دوره ی آموزشی، در مدت کارآموزی کارگر توسط کارفرما

– عدم مطالبه و دریافت مطالبات کارگران از پیمانکاران توسط کارفرما

– ممانعت کارفرما از بازگشت کارگر به کار در صورتی که محکومیت یا منع قانونی برای بازگشت وی وجود نداشته باشد.

– در صورت حدوث اختلاف بین کارگر و کارفرما و تا مشخص شدن نتیجه ی دادرسی مرجع حل اختلاف،کارفرما متعهد به پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او به خانواده ی وی می باشد و از این تعهد خودداری نماید.

– در صورتی که تعلیق و توقف قرارداد کار کارگر، قانونی و بر اساس مجوز قانون کار بوده باشد و یا اینکه در اختلافات بین کارگر و کارفرما، کارگر محکوم نگردد، ممانعت کارفرما از بازگشت کارگر به کار بدون دلایل موجه، غیرقانونی و از مصادیق اخراج غیر قانونی کارگر می‌باشد.

وکیل تخصصی تهدید اینستاگرامی

عدم پرداخت پاداش پایان کار

– با خاتمه ی قرارداد کار در مدت معین، هرگاه کارفرما بـه کارگری کـه مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنـوان مزایـای پایـان کـار بـه وی پرداخت ننماید.

– در صورتی که کارفرما، قرارداد کار را با توجه به نظر مثبت شورای اسلامی کار فسخ نماید و مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کـارگر را به عنوان حق سنوات  به وی پرداخت نکند.

– در صورتی که خاتمه ی قرارداد کار به سبب کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد و کارفرما بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان سی روز مزد به وی پرداخت ننماید.

از طرفی هرگاه خاتمه ی قرارداد کار به جهت کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد و کارفرما، به نسبت هر سـال سـابقه خـدمت، معـادل دو مـاه آخرین حقوق به وی پرداخت ننماید.

– هرگاه کارفرما، میزان و مدت کار را بیش از میزان قانونی؛ یعنی بیش از هشت ساعت در شبانه روز قرار دهد و یا کارگر را به کار اجباری بگمارد.

– هرگاه در موارد ضروری و قانونی از اعطای مرخصی به کارگر، خودداری نماید.

– در صورتی که کارفرما با توجه به موضوع فعالیت، لو ازم و امکانات ایمنی را برای کارگران تامین نکند و یا در مورد استفاده از دستگاههای کار، آموزشهای لازم را ارائه ندهد و از این جهت موجب خسارت و حادثه برای کارگران شود.

بازداشت موقت چیست

-کارفرما طبق قانون کار و تامین اجتماعی موظف به بیمه کردن کارگر می باشد، استنکاف از بیمه کردن کارگر، از موارد تخلف و موجب شکایت از کارفرما می‌باشد.

همه ی موارد مذکور از عمده وظایف کارفرما در قرارداد کار با کارگر می باشد که قانون کار اجرای این تعهدات را بر کارفرما تحمیل می کند و در صورت استنکاف از اجرای تعهدات، کارگر با شکایت از کارفرما می‌تواند حقوق خود را مطالبه نماید.

نحوه شکایت از کارفرما

هرگاه کارفرما در جریان روابط کاری با کارگر، مرتکب هر یک از تخلفات مذکور گردد، برای شکایت از کارفرما که اختلافات بین آن‌ها به سبب قانون و قرارداد کار می باشد.

کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره ی کار و امور اجتماعی، دادخواست و شکواییه ی خود را به هیات تشخیص تسلیم نماید، با احراز و اثبات رابطه ی کاری بین کارگر و کارفرما (خواه به وسیله ی قرارداد کار یا حضور شاهدان مبنی بر وجود رابطه ی کاری و یا اقرار کارفرما) و با توجه به ادله ی کافی و احراز تخلف کارفرما اقدام به صدور رای می‌نماید.

رای هیاتهای تشخیص تا مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در هیاتهای حل اختلاف می باشد و بعد از رسیدگی، قطعی و لازم الاجرا می گردد.

کارگر در صورت محکومیت کارفرما به سبب تخلف او می‌تواند اجرای رای هییت تشخیص را از محاکم دادگستری تقاضا نماید.

در صورتی که کارگر به رای صادره، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند دادخواست شکایت از کارفرما را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید و در این مورد رای، نهایی خواهد بود.

وکیل دادسراهای عمومی تهران

بهترین وکیل شکایت از کارفرما در تهران

تیم وکلای تخصصی، در حقوق کارگر و کارفرما، موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه ی قضایی قضاوت، در زمینه ی امور و قوانین مربوط به شکایت از کارفرما، تنظیم شکایت از کارفرما، تهیه لایحه دفاعیه شکایت از کارفرما، مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما، اقدام به مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان می‌نماید.

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *