وکیل آنلاین کلاهبرداری شمال تهران

وکیل آنلاین کلاهبرداری شمال تهران


گروه وکلای مهربا بررسی نحوه تقسیط جزای نقدی بدل از حبس یا شلاق همراه شما هستیم.

محکومیت در پرونده کیفری با توجه به سیاست حبس زدایی، به پرداخت جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی تبدیل شده است. در جرائم غیر مهم و جرائمی که امکان اصلاح مرتکب در صورت محکومیت به جزای نقدی و بازگشت به جامعه میسر باشد، قاضی حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی می دهد.

گاهی ممکن است متهم توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد.

یا این که در بعضی از موارد با توجه به بالا بودن میزان جزای نقدی و حکم محکومیت مالی، تمایلی برای پرداخت نشان ندهد. در این گونه موارد، جهت جلوگیری از زندانی شدن افراد، در قانون آیین دادرسی کیفری تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده است.

با گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای دادگستری در ایران همراه باشید تا مواد قانونی مربوط به نحوه تقسیط جزای نقدی بدل از حبس یا شلاق به بررسی گذارده شود.

نکات مهم در بررسی نحوه تقسیط جزای نقدی بدل از حبس یا شلاق

شرایط پرداخت جزای نقدی

نحوه تقدیم دادخواست اعسار جزای نقدی

بررسی نظریه مشورتی اعسار از پرداخت جزای نقدی

قسط بندی جریمه دادگاه بدل از حبس

تشریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

سوالات مهم در بررسی نحوه تقسیط جزای نقدی

درخواست تقسیط جزای نقدی به کدام دادگاه تقدیم می شود؟

در صورت تقدیم درخواست تقسیط جزای نقدی، آیا می توان به حکم دادگاه اعتراض کرد؟

مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی رد اعسار از پرداخت جزای نقدی و تقسیط آن کجاست؟

برای جستجوی بهترین وکیل تقسیط جزای نقدی و کیفری در ایران چه اقدامی لازم است؟

در صورت عدم پرداخت اقساط تعیین شده جزای نقدی چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته خواهد شد؟

نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

آیا رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست دارد؟

یا بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی میشود؟

اتخاذ تصمیم در تقسیط جریمه دادگاه بدل از حبس در قالب حکم صورت می‌گیرد یا دستور قضایی؟

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.

در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

نحوه تقسیط جزای نقدی

توضیح وکیل تخصصی اجرای محکومیت های مالی

از بررسی مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری برداشت های مختلفی از عبارات قانون می توان قائل بود:

اول: درخواست تقسیط جزای نقدی باید در قالب تقاضا باشد و در نتیجه حکم صادر خواهد شد.

دوم: این درخواست باید در قالب تقاضا باشد و در نتیجه دستور صادر می شود.

سوم: باید در قالب دادخواست مطرح شود و حکم صادر می شود.

در تبصره ۲ همین ماده آمده است صدور حکم به تقسیط جزای نقدی.

در ماده ۵۳۰ از تقاضا یاد میکند.

در جای دیگر می‌گوید: درخواست مذکور به منزله انصراف از تجدید نظر خواهی نیست.

در جایی دیگر از حکم یاد می‌کند و می‌گوید دادگاه میتواند حکم خود را لغو کند.

حال این سوال مطرح می شود:

این چه حکمی است که خود دادگاه می‌تواند آن را لغو کند؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد.

در همه موارد مواد مربوطه از تقاضا و درخواست یاد شده است.

اما در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری از دادخواست نام برده شده است.

همه اینها می رساند که باید در قالب درخواست و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

در نتیجه نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی نیست.

در این موارد اگر قائل به تقدیم دادخواست هم باشیم، این دادخواست غیر مالی بوده و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی ندارد. اما پذیرفتن این که نیاز به تقدیم دادخواست باشد کمی مشکل است.

چرا که در این صورت، باید خواسته تقویم شده و نیز قابل اعتراض از طرف مقابل باشد.

ضمن اینکه دادخواست باید خوانده داشته باشد.

در این دعوا خوانده کیست؟ آیا باید دادستان را خوانده قرار داد؟

یا اینکه دولت طرف دعوا قرار گیرد؟

این خود بر ابهام موضوع می افزاید.

حال چون قانون مبهم است و تفسیر قانون کیفری باید به نفع متهم باشد پذیرش ارائه تقاضای عادی به دادگاه اولویت می‌یابد. در مورد این سوال که آیا تصمیم صادر شده قابل اعتراض است یا خیر؟ اعتقاد بر این است که باید در قالب رای، تصمیم نهایی دادگاه صادر و ابلاغ شود و بر اساس صراحت ذیل ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی در مرجع بالاتر است.

نحوه تقسیط جزای نقدی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد.

تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است.

تاکید قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرفنظر از آنکه کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم یعنی دادخواهی به کار رفته باشد چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم و تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

وکیل تخصصی پرونده تقسیط جزای نقدی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل نحوه تقسیط جزای نقدی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی کیفری بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی کیفری، مزاحمت و ممانعت از حق کیفری، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی کیفری ملکی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل نحوه تقسیط جزای نقدی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص نحوه تقسیط جزای نقدی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل نحوه تقسیط جزای نقدی

مشاوره حقوقیمقالات کیفری

تخصصی ترین گروه وکلای ایراننحوه تقسیط جزای نقدیوکیل محمد رضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *