واخواهی و اعتراض به حکم غیابی

واخواهی و اعتراض به حکم غیابی

واخواهی و اعتراض به حکم غیابی


 امروز با بررسی شرایط واخواهی و اعتراض به حکم غیابی با شما هستیم.

در حقوق ایران و ادبیات حقوقی ایران، معنی لغوی واخواهی که عبارت است از اعتراض و واخواه، در ادبیات، معترض نامیده می‌شود، مورد نظر نیست.

بلکه واخواهی را اعتراضی خاص به احکام دادگاه کیفری و حقوقی معرفی نموده اند که فقط در صورت عدم حضور خوانده یا متهم و وکیل وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی، ظرف مهلت مقرر می‌تواند به رای غیابی اعتراض نماید.

این اعتراض که خلاف قاعده فراغ دادرس، در همان دادگاه صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار می گیرد، واخواهی و اعتراض به حکم غیابی خوانده می‌شود.

در بعضی از سایت های معتبر حقوقی، به استناد قانون قدیم آیین دادرسی کیفری، “هر چند مقالات در تاریخ 1395 نگاشته شده است”، مهلت واخواهی و اعتراض به حکم غیابی کیفری، ده روز قید شده که نادرست است.

از این رو دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران، با همراهی دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر، اقدام به تهیه مطلبی با عنوان واخواهی و اعتراض به حکم غیابی نموده است. در ادامه مطلب، واخواهی در مرحله اجرای حکم کیفری، اجرای حکم غیابی کیفری، مهلت واخواهی در محکومیت کیفری، نمونه لایحه و درخواست واخواهی کیفری، و معرفی بهترین وکیل کیفری در ایران و تهران، که در سایت تخصصی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان درج می‌شود، خواهد آمد.

مباحث قابل طرح در مقاله واخواهی و اعتراض به حکم غیابی

  • واخواهی و اعتراض به رای غیابی در چه پرونده‌های کیفری قابل طرح است؟
  • صدور رای غیابی در پرونده‌های کیفری و درخواست اجرای حکم غیابی کیفری چگونه انجام می‌شود؟
  • هزینه واخواهی از احکام کیفری چه میزان است و مرجع پذیرش درخواست واخواهی از رای غیابی کیفری کجاست؟
  • واخواهی و اعتراض به حکم غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری چگونه پذیرفته می‌شود؟
  • آیا واخواهی و اعتراض به حکم غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری، باعث توقف اجرای حکم می‌شود؟
  • تجدید نظر خواهی از حکم غیابی صادر شده پس از واخواهی و اعتراض به حکم غیابی قابل پذیرش است؟
  • بهترین وکیل کیفری تهران در پرونده اعتراض به حکم غیابی کیست و چه ویزگیهایی دارد؟

موارد واخواهی و اعتراض به حکم غیابی

عدم حضور متهم یا وکیل وی در جلسات دادگاه، یا عدم ارسال لایحه دفاعیه، در جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی نداشته باشند، به قاضی اختیار می‌دهد تا حکم به محکومیت غیابی متهم بدهد.

رای محکومیت متهم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کننده رای غیابی می‌باشد. پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض و یا فرجام خواهی بنا به مقتضیات رای می‌باشد.

حضور متهم و وکیل وی در جلسات رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی در جلسات دادگاه، موجب حضوری شدن رای نمی‌باشد. به این معنی که عدم حضور متهم و وکیل وی و یا ارسال لایحه دفاعیه در دادگاه، هر چند مسبوق به سابقه حضور در دادسرا باشد، باز هم موجب حضوری بودن رای نیست.

ترک جلسه رسیدگی در دادگاه یا هنگام تنفس دادگاه توسط متهم، موجب غیابی شدن رای نمی‌شود و رای دادگاه در این حالت حضوری است.

در پرونده‌هایی که اتهام صرفا جنبه حق الههی دارد، مانند شرب خمر، زنا، قوادی، قذف، لواط و سایر حدود، فقط در صورتی صدور رای غیابی جایز است که حکم دادگاه مبنی بر برائت متهم باشد و دادگاه در موارد حق اللهی صرف، حق صدور حکم به محکومیت متهم به صورت غیابی ندارد.

اجرای حکم غیابی کیفری

اگر ظرف مهلت مقرر در قانون از رای غیابی کیفری واخواهی نشود، حکم به اجرا گذاشته می‌شود. در صورت عدم ابلاغ واقعی حکم دادگاه، محکوم علیه یا وکیل وی می‌تواند بیست روز پس از اطلاع از حکم، واخواهی کند. در این صورت، اجرای حکم غیابی متوقف شده و پرونده به همراه متهم، تحت الحفظ به دادگاه اعزام می‌شود.

دادگاه با اخذ تامین از متهم یا تجدید نظر در تامین اقدام نموده و با تعیین وقت رسیدگی، واخواهی و اعتراض به حکم غیابی را در دستور کار قرار می‌دهد.

مهلت واخواهی و اعتراض به رای غیابی

مهلت واخواهی از احکام کیفری و حقوقی با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بیست روز پس از ابلاغ و یا بیست روز پس از اطلاع از رای دادگاه می باشد و پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان یا فرجام خواهی حسب مورد می‌باشد.

نمونه لایحه واخواهی و اعتراض به حکم غیابی

ریاست محترم شعبه 1086 دادگاه کیفری 2 تهران

موضوع: واخواهی از محکومیت در دادنامه غیابی

با سلام و احترام، درباره دادنامه غیابی شماره 96099000000521مورخ 02/12/1396که در تاریخ 5/12/1396 از طریق سامانه ثنا به موکل آقای ح ر ف ابلاغ شده است موارد زیر در اعتراض به رای صادر شده علیه موکل، به شرح ذیل معترضم و تقاضای رسیدگی به درخواست واخواهی را دارم:

دلایل واخواهی

اول: موکل با توجه به سمت مدیریت قبلی در شرکت چ و با توجه به نیاز مالی شرکت، اقدام به درخواست وام از بانک م نمود. با توجه به اینکه امکان تودیع وثیقه ملکی برای شرکت وجود نداشت، با اجاره وثیقه که در بازار عرف محسوب می‌شود، درخواست وثیقه نمود.

جهت دریافت وثیقه نیز مبلغی حدود دو میلیارد ریال به شخصی به نام آقای محمد ص پرداخت شد و مقرر گردید پس از اخذ موافقت شعبه با پرداخت وام به وی، سند مالکیت جهت وثیقه در رهن بانک قرار گیرد.

دوم: موکل در تنظیم سند وکالت که بنا به نظر کارشناس رسمی دادگستری که بنا به عدم اطلاع موکل، مصون از اعتراض مانده، جعلی تشخیص داده شده است، هیچ نقشی نداشته و همانطور که مطلع می باشید، هنگام اعطا وکالت در دفاتر اسناد رسمی، حضور وکیل و امضای وی ضرورتی ندارد، بنا به اعتماد به اسناد رسمی و اخذ استعلام توسط سردفتر محترم ش اقدام به تنظیم سند رهنی در دفتر اسناد رسمی ش نمود.

به فرض صحت جعلیت سند وکالت نامه مورد ترافع، موکل هیچ نقشی در تنظیم ان نداشته و اطلاعی هم از جعلیت ان نداشته است.

وظیفه دفاتر اسناد رسمی، اخذ استعلام درباره اصالت و اعتبار اسناد وکالت می باشد و کوتاهی سردفتر محترم اسناد رسمی ش در عدم اخذ استعلام، مسوولیتی متوجه موکل نمی‌نماید. تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین جاعل را دارم.

سوم: به فرض جعلیت سند وکالت، جهل موضوعی موکل که در هیچ یک از مراحل تنظیم سند وکالت نقش و حضور نداشته است، باعث رفع مسوولیت کیفری وی در این زمینه و نیز استفاده از سند مجعول می‌شود.

چهارم: همانگونه که مستحضر هستید و در پرونده امر مشاهده می‌شود، هنگام تنظیم سند رهنی که در دفتر اسناد رسمی ش صورت پذیرفته است، هیچ جعلی صورت نگرفته و بر اساس سند وکالت که قطعا اصالت ان در زمان تنظیم سند رهنی، توسط سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ش استعلام شده است، سند به صورت صحیح تنظیم و امضا شده است.

مضاف بر اینکه به همراه سند وکالت، اصل اسناد مالکیت در ید موکل قرار داده شده است و توسط وی به دفترخانه و بانک ارائه شده و مورد تصدیق رئیس بانک م ش و سردفتر اسناد رسمی قرار گرفته است.

پنجم: تنظیم سند رهنی در دفتر اسناد رسمی ش، هیچ گونه ضرری متوجه شاکی محترم ننموده است. چرا که در زمان تنظیم سند رهنی، ملک در رهن بانک پ قرار داشته و شرکت موکل نیز به موقع نسبت به تصفیه حساب وام اقدام نموده است. بنابراین شاکی محترم سمتی در طرح شکایت کلاهبرداری علیه موکل ندارد.

ششم: در تاریخ 10/02/1391 شرکت چ، برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی تمامی سهام موکل در شرکت، به آقای محمد رضا م واگذار گردید.

به تبع واگذاری سهام و عدم سمت موکل در شرکت کلیه مسئولیت‌های وی نیز به سهامداران و مدیران جدید منتقل گردید و سهامداران بعدی موظف به بازپرداخت مبلغ وام های دریافتی شدند.

عملا موکل هیچ نقشی در عدم استرداد احتمالی وجه وام نداشته، هر چند که مبلغ وام دریافتی به صورت کامل به بانک م مسترد گردید و وام دریافتی مجددا با امضای مدیران جدید تمدید شد.

این موضوع توسط بانک م ، تعمدا در هیچ جای پرونده منعکس نشده است.

هفتم: شاکی محترم و وکیل وی، و همچنین متهم اصلی پرونده، همواره بر نقش موکل در کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، پافشاری نموده اند. در کدام یک از نظریات کارشناس، موکل به عنوان جاعل تعیین شده است؟؟؟

مسوول بررسی اصالت و استعلام اعتبار سند وکالت، سرفتر اسناد رسمی و بانک بودند یا موکل؟؟؟

چه مالی از شاکی محترم برده شده و اصولا چه ضرری متوجه وی شده است؟؟؟ چه عملیات متقلبانه ای توسط موکل اجرا و باعث فریب مالباخته!!! شده است؟؟؟

بانک م به عنوان مالباخته احتمالی چرا شکایتی مطرح ننموده است؟؟؟

همه موارد و سوالهای بالا ابهامات موجود در پرونده است که موکل به دلیل نداشتن سمت در شرکت اخذ کننده وام هیچ گاه از آن‌ها مطلع نشده است.

ریاست محترم دادگاه

بنا به دلایل مذکور و نقص در تحقیقات پرونده و همچنین اعمال غرض سرپرستی و حراست بانک م به دلیل درگیر بودن مدیران ارشد این بانک در اهمال و سهل انگاری در اخذ وثیقه وام بانکی که کامل بازپرداخت شده است.

همچنین تخلف بانک م در مسدود کردن سپرده احد دیگر از افراد مطرح در پرونده و همچنین مشخص نبودن جاعل و اینکه سند مالکیت ملک چگونه در دفتر اسناد رسمی تهران منجر به صدور و تنظیم وکالت شده و مآلا در اختیار موکل جهت تنظیم سند رهنی قرار گرفته است.

با عرض پوزش، به رای غیابی صادر شده مبنی بر محکومیت موکل به تحمل حبس بابت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، معترضم و تقاضای رسیدگی و نقض رای پیش گفته و صدور رای به برائت موکل را دارم. با احترام مجدد محمد رضا مهری. به وکالت از واخواه

بهترین وکیل واخواهی در تهران

دفتر وکالت محمد رضا مهری در تهران با در اختیار داشتن متخصصین کیفری و حقوقی، نسبت به تنظیم هرگونه اعتراض و واخواهی نسبت به حکم غیابی، تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی، تنظیم دادخواست و شکواییه، ارائه مشاوره حقوقی و کیفری، ثبت شرکت و برند در تهران، ثبت لوگو و علامت تجاری در تهران، ثبت اختراع و انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی شرکت ها در سطح ایران اقدام می‌نماید. گروه وکلای مهر، آماده پاسخگویی به تمامی مشاوره های حقوقی و کیفری در ایران است.

معرفی وکیل متخصص سرمایه گذاری خارجی در ایران و سرمایه گذاری در خارج از کشور، یکی دیگر از خدمات گروه وکلای مهر می‌باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی 9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

امتیاز دهی به مقاله

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *