وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری


وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری موضوع این نوشتار است.

موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری عموماً شکایت از دستگاه‌های دولتی است که در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد.

در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باید مستند خواسته نیز به صورت کامل ذکر شود.

در صورتی که شاکی مستند شکایت خود را نداند پرونده در دیوان عدالت اداری به نتیجه نخواهد رسید.

گاهی نیز نیازمند اخذ دستور موقت در دیوان عدالت اداری هستیم.

تشخیص نحوه طرح دعوا توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری از ضروریات محسوب می شود.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با استفاده از توان وکلای دادگستری و دارای سابقه قضایی دردیوان عدالت اداری، قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری و وکیل دادگستری و همچنین جمعی از اساتید دانشگاه در رشته حقوق عمومی و موارد قابل طرح در دیوان عدالت اداری را شرح خواهد داد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با تخصصی ترین گروه وکلای دیوان عدالت اداری، با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

نکات مهم در معرفی وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در زمین قولنامه ای

نحوه دریافت پروانه ساختمان در املاک موروثی

معرفی بهترین وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

شرایط تعیین وقت مشاوره با وکیل دیوان عدالت در ایام و روزهای تعطیل

ابطال سند مالکیت جعلی

سوالت قابل طرح در معرفی وکیل تخصصی و آنلاین دیوان عدالت اداری

موارد شکایات قابل طرح از شهرداری در دیوان عدالت اداری چیست؟

آیا امکان مطالبه خسارات ناشی از عملکرد مامورین دولتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

برای جستجوی وکیل تخصصی و آنلاین دیوان عدالت اداری چه اقدامی لازم است؟

مرجع تفکیک اراضی خارج از شهرها چه نهادی است؟

صدور پروانه ساختمانی پس از تنفیذ قولنامه عادی

با تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه عمومی و قطعیت آن در صورت تحقق سایر شرایط قانونی شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است.

شماره رای ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۶۲۷ تاریخ صدور ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

رای شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

شاکی آقای … بطرفیت شهرداری شهرستان ایلام به خواسته الزام به صدور جواز ساخت اعلام شکایت نموده است.
صرف نظر از ابلاغ دادخواست و ضمائم و عدم ارسال پاسخ از سوی خوانده، نظر به ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شاکی ملک مذکور را به صورت قولنامه ای از آقایان ن و ج خریده و قولنامه مذکور در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام طبق رای شماره… مورخ …تنفیذ شده است.

لذا با توجه به اینکه طبق رای شماره ۱۶/۱/۱۳۸۸/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ پس از تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه های دادگستری، در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوطه، مکلف به صدور پروانه ساختمانی بوده، حکم به ورود شکایت و الزام به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات جاری و طرح تفصیلی صادر می گردد.

رای مذکور طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

شرح رای توسط وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

دعوای تصرف عدوانی

استنکاف شهرداری از صدور پروانه ساختمان در ملک قولنامه ای در صورت صدور رای دادگاه خلاف قانون است.

رای دادگاه حقوقی که قطعیت یافته باشد در حکم سند رسمی است.

اما در عمل شهرداریها بدون سند رسمی جواز ساخت صادر نمی کنند.

این امر با قوانین در تعارض است و امکان طرح شکایت کیفری از شهردار نیز وجود دارد.

چرا که عدم توجه به مستندات و آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون لازم الاجراست می تواند تبعات کیفری، انتظامی و حقوقی در پی داشته باشد.

صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم الارث خواهان

در صورت تعدد وراث تا زمانی که ترکه متوفی تفکیک و سهم الارث خواهان مشخص نشده باشد، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مقدور نیست.

شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۵۸۵ تاریخ صدور ۱۳۹۱/۱۰/۱۳

رای شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

آقای ج ر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی یک قطعه باغ به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع را خواستار شده است.

با صرف نظر از ایرادات مطروحه در پاسخ شماره … شهرداری چون سند پلاک ثبتی به نام آقای م ر است و حسب گواهی انحصار وراثت شماره …شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر که تصدیق نیز نشده است، منحصر به شاکی نیست بلکه تفکیک نیز نشده تا حدود سهم الارث شاکی مشخص شود.

لذا امکان الزام به انجام خواسته در وضع فعلی مقدور نیست.

قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد قرار صادره قطعی است.

شرح رای توسط وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری.

قبل از هر گونه درخواست در ملک های موروثی، حتما وضعیت تقسیم ارث باید مشخص شده باشد.

تایید و اثبات رجوع

در صورت استنکاف یکی از ورثه جهت تقسیم و یا تفکیک ملک، می توانید حسب مورد از طریق محاکم عمومی و یا اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کنید.

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد شکایت مانع از شکایت مجدد در این مرجع نیست.

تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها

طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۰ تاریخ صدور ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

رای شعبه ۱دیوان عدالت اداری

درباره شکایت آقای … از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا، نظر به اینکه طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ متضمن تعیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالک این است تا آن مرجع عمل تفکیک و افراز و بر اساس نقشه هایی انجام دهد که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.

بنابراین شهرداری صلاحیت قانونی برای تفکیک اراضی را ندارد.

به همین علت دعوا متوجه این مرجع نیست.

درباره خواسته دیگر شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی هر چند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری حق برخورداری از پروانه ساختمان برای مالکین پس از انقضای موارد پیش بینی شده است، اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق‌الاشعار است.

رهن املاک در بانک ها

لذا چون این امر صورت نگرفته در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان پذیر نیست.

لذا الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد.

بنابراین دادنامه صادر شده از شعبه ۲۹ مبنی بر ورود شکایت مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض آن قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد و صادره قطعی است.

دفتر وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری در تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی و آنلاین دیوان عدالت اداری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص و آنلاین دیوان عدالت اداری

وکیل کیفری در شمیران

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین دیوان هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل آنلاین دیوان عدالت اداری

۵/۵ - (۲ امتیاز)

۲ دیدگاه

  • سلام وقت بخیر
    ما پرونده ای در دیوان عدالت داریم و موردمون بسیار مهم شکایت از یک نهاد دولتی و من وکیلی میخوام که کامل اشراف داشته باشه و از پرونده های دولتی فراری نباش بسیار گشتم و اسم اقای دکتر مهری رو دیدم ایا ایشون میپذیرن ؟

    • سلام دوست عزیز
      در خصوص این مورد می‌توانید با خود جناب آقای دکتر مهری مشاوره داشته باشید. ایشان وکالت پرونده‌های متعددی در زمینه ترافعات اشخاص با نهاد های دولتی را داشته‌اند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره باشماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *