وکیل ابطال سند رسمی

وکیل ابطال سند رسمی

وکیل ابطال سند رسمی


معرفی وکیل تخصصی ابطال سند رسمی موضوع بحث امروز است.

گاهی ممکن است به دلیل عدم رعایت حقوق سایر افراد که در انتقال رسمی سند دخیل هستند، تقاضای ابطال سند رسمی توسط ذینفع به دادگاه حقوقی داده شود.

هر چند اصل بر اعتبار اسناد رسمی می‌باشد اما استثنائا امکان باطل شدن سند رسمی وجود دارد.

ابطال سند رسمی، دادخواستی است که به موجب آن از دادگاه خواستار باطل و بی‌اثر سند رسمی می‌شوند.

سند رسمی نیز، سندی است که توسط مامور دولت و در حیطه اختیارات و وظایف او صادر شود یا در اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، به عنوان موسسه تخصصی وکالت در تهران، آمادگی پذیرش پرونده‌های درخواست ابطال سند رسمی را دارد.

با توجه به شرایط پیش آمده مشاوره حقوقی غیر حضوری و آنلاین در دستور کار موسسه حقوقی مهر پارسیان قرار دارد.

برای تعیین وقت مشاوره از راه دور با وکلای متخصص ابطال سند رسمی با ما تماس بگیرید.

نکات مهم در معرفی وکیل ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی ورثه‌ای در صورت عدم پرداخت بدهی متوفی (فرد فوت شده).

افرادی که پس از فوت ارث می‌برند.

نمونه رأی ابطال سند رسمی از دادگاه تجدیدنظر.

ابطال سند رسمی در صورت عدم پرداخت بدهی مورث

قبل از پرداخت دیون (بدهی) متوفی، مالکیت ورثه مستقر نمی‌شود.

تصرفات ورثه قبل از تأدیه (پرداخت) دیون در اموال موروثی غیر نافذ (صحیح نیست) است و صحت آن منوط به اجازه دیان یا ادای طلب آنهاست.

لذا چنانچه قبل از تأدیه (پرداخت) دیون (بدهی)، ملک موروثی به فروش رسد، در صورت اعتراض طلبکاران قرارداد مربوطه باطل بوده و اسناد رسمی مربوط ابطال می‌گردد.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷  🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۶۵

رأی بدوی (نخستین) ابطال سند رسمی

خواسته خواهان…. عبارت است از ابطال اسناد انتقال قطعی شماره….. و نیز ابطال اسناد مالکیت مربوط به اسناد انتقال قطعی…. که پس از ابطال اسناد رسمی انتقال، به طور طبیعی و قانونی باطل می‌شوند، با احتساب خسارات دادرسی.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه خواسته دوم منجز (قطعی) نمی‌باشد و مشخصات اسناد انتقال بعدی که به گفته خواهان به طور طبیعی و قانونی باطل می‌شوند، ذکر نشده است.

لذا صدور حکم راجع به آنها اساساً امکان ندارد، زیرا مجهولند.

نظر به اینکه به شرح دادنامه (حکم) شماره ۶۰__۴۴۰ مورخ ۴/۶/۸۸ کلاسه ۶۰__۵۲۰ صادره از ناحیه شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره….. صادر و از ناحیه شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است.

خواندگان ردیف یک و دو به پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه (حکم) مورد اشاره محکوم شده‌اند و نظر به اینکه خواندگان مورد اشاره به شرح دادنامه شماره….. که طی دادنامه شماره….. صادره از ناحیه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) نیز محکوم کرده‌اند.

با این اوصاف دیگر امکان ابطال اسناد انتقال مورد دعوی (خواسته) وجود ندارد زیرا ابطال اسناد مورد اشاره، در صورتی امکان صحت داشته که دادگاه خواندگان یک و دو را به پرداخت محکوم نمی‌کرد.

بدیهی است خواهان می‌تواند از طریق معرفی اموال محکوم‌علیهم (فردی که رأی دادگاه به ضرر او است) دادنامه‌های مورد اشاره، نسبت به استیفای (گرفتن حق) خود اقدام نماید.

لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح ندانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع (رسیدگی) دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر در ابطال سند رسمی

تجدیدنظرخواهی آقای……….موجه است زیرا:

به موجب دادنامه (حکم) شماره ۳۹۵ ـ ۱۴/۵/۸۸ شعبه ۱۰۷ و دادنامه تصحیحی ۴۴۰ ـ ۴/۶/۸۸ که به موجب دادنامه شماره ۱۵۶۸ ـ ۱۵۶۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده‌اند.

آقایان تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به همراه خانم پ.م. همگی ورثه مرحوم غ.م. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت حق‌الزحمه و حق‌الوکاله دوران وکالت (ده درصد ارزش پلاک ثبتی ۲/۱۲۷۱ بخش ۱۱ تهران) محکوم شده‌اند.

با وجود مراتب فوق و قبل از پرداخت دیون (بدهی) متوفی که به موجب دادنامه‌های فوق مستقر شده است سهم‌الارث خود از پلاک صدرالذکر را به تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم انتقال داده‌اند.

درحالی‌که مواد ۸۶۸، ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی تصریح دارند قبل از پرداخت دیون (بدهی) متوفی مالکیت ورثه مستقر نمی‌شود.

همچنین مواد ۸۷۱ قانون مدنی و ۲۲۹ قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه (اموال متوفی) از جمله فروش نافذ (صحیح) نمی‌داند، مگر بعد از اجاره بستانکاران یا ادای دیون. (پرداخت بدهی)

بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مذکور در صدر رأی نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت (بازگردانده) می‌شود.

رأی معترض‌ٌعنه (مورد اعتراض) در آن قسمت که دلالت بر صدور قرار عدم استماع (قابل رسیدگی و شنیده شدن نیست) دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد مالکیت، مربوط به اسناد انتقال قطعی در دفترخانه رسمی شماره ۱۰۴ تهران دارد، موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده و موجبی برای نقض آن نیست.

خواهان بدوی خواسته خود را در این خصوص به صورت منجز مطرح نموده، لذا با رد این قسمت از تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم (نوشته شده) دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید.

رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

موسسه حقوقی مهر پارسیان

وکیل ابطال سند رسمی در تهران

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

سند رسمی چیست؟

به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی مطابق با قوانین صادر شده است.

ابطال سند رسمی چیست؟

ابطال سند رسمی عنوان دادخواستی است که به موجب آن از دادگاه خواستار باطل و بی‌اثر سند رسمی می‌شوند.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل ابطال سند رسمی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل ابطال سند رسمی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری و همکاران

۴.۹/۵ - (۲۰ امتیاز)

۱۰ دیدگاه

 • سلام خسته نباشید
  ما سال ۹۸ به یک آقایی در پروسه معامله ۷۰۰ میلیون پول دادیم تا ایشون برای ما لوله پلیکا تولید کنن چون ما سازنده هستیم و ایشون همیشه طبق وعده عمل میکردن و تا سقف ۴۰۰ میلیون به ما لوله دادن مابقی قرار بود اسفند سال ۹۹ به ما داده بشه که متاسفانه ایشون بیمار شدن و تا سال ۱۴۰۰ بستری بودن و الان ۷ ماه فوت کردن. ورثه ایشون کارگاه رو به صورت قولنامه ای فروختن و دین ما رو نمیدن آیا امکان شکایت وجود دارد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. چنانچه قبل از تأدیه دیون، ملک موروثی به فروش رسد، در صورت اعتراض طلبکاران قرارداد مربوطه باطل بوده و اسناد رسمی مربوط ابطال میگردد. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام و عرض ادب. ممنون میشم راهنماییم کنید. اواخر سال ۸۲ ملکی خریده شد و سندش سال ۸۵ اماده شد که همون سال هم برای گرفتن وام در رهن وام رفت.. بخاطر پرداخت نکردن اقساطش بانک با همکاری ثبت و اسناد ملک مورد نظر را گرفت و سال ۱۳۹۵ سند مالکیت بنام بانک صادر شد.همان ملک توسط بانک به مزایده گذاشته شد که من با شرکت در مزایده برنده و قانونی سند مالکیت گرفتم الان شخص شکایت کرده و یه برگه فروش دستی نشون داده و میگه ملک رو سال ۸۲ خریده الان باید چیکار کرد تکلیف چیه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به فرض سوال شما در حال حاضر مالک رسمی و قانونی ملک هستید، مگر اینکه آن شخص بتواند در دادگاه ثابت نماید قبل از اینکه ملک در رهن قرار بگیرد، آن را از مالک خریده بوده است و با داشتن مستندات، پرداخت ثمن آن را ثابت نماید. در این حالت شما کلیه مبالغ پرداختی و خسارات خود را میتوانید مطالبه نمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   باید برای تنظیم دادخواست و ثبت شکایت خود، با داشتن دلایل و مدارک کافی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

 • سوال/
  آیا ثبت اسناد، سند تک برگی را که صادر کرده این حق را دارد که بعداز ده ها سال که از صدور سند دفترچه وسپس تبدیل به سند تک برگ میگذرد، به بهانه اینکه این ملک جزء اراضی ملی بوده سند را باطل کند؟ آیا بنده میتوانم نسبت به این موضوع شکایت کنم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   از مهم ترین شرایط ابطال سند رسمی ملک این است که بایستی دلیلی که جهت باطل کردن سند رسمی ملک ارائه میگردد معتبر باشد و محکمه را اقناع نماید که سند رسمی ملک را که به نام دیگری خورده است باطل نماید. از این رو ارائه دلیلی جهت باطل کردن ملک بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که ملک قبلا جز اراضی ملی نبوده باشد، این امکان وجود ندارد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص در امور ملکی با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام. بابام خونه ای که داخلش ساکن هستیم رو به نام داداشم زده. الان بی احترامی و دعواهاش با ما و بابام شروع شده. بابام پشیمون هست میتونه الان کاری کنه که سند رسمی رو باطل کنه؟

  • سلام روز به خیر
   باید نحوه انتقال سند و شرایطی که ملک به نام برادرتون شده رو بررسی کنیم.
   به نظر میرسه بهتره وقت مشاوره با دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی دعاوی ملکی بگیرین.
   در صورت تمایل به مشاوره با ایشون با شماره زیر تماس بگیرید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *