وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

وکیل الزام به تنظیم سند شهریار


با موضوع معرفی وکیل الزام به تنظیم سند شهریار همراه شما هستیم.

قانون مدنی ایران به عنوان قانون اصلی و مادر تعیین تکلیف در قراردادها و روابط را به عهده دارد.

هنگامی که اقدام به خرید و فروش مال اعم از منقول و غیر منقول می کنیم، تعهداتی برای طرفین متصور می شود.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.

۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

این ماده به روشنی آثار خرید و فروش قانونی و صحیح را بیان می کند.

حال سوال این است که اگر فروشنده حاضر به انجام تعهدات نشد و یا خریدار به تعهدات خود عمل ننمود تکلیف چیست؟

ماده ۳۶۷ قانون مدنی

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۷۶ قانون مدنی

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

در هر صورت در مواردی که شخصی از انجام تعهدات خود امتناع می ورزد چاره ای جز مراجعه به دادگاه و اجابر و الزام وی وجود ندارد.

مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی

اما قبل از مراجه به دادگاه و تقدیم دادخواست حتما توجه داشته باشید که در بعضی مواقع لازم است تا عدم انجام تعهدات مستنکف را به دادگاه اثبات نمایید.در این راستا تکلیف به ارسال اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست هستید.

حتما قبل از هر اقدامی با وکیل تخصصی ملک و قراردادهای مشاوره نمایید.

در این نوشتار دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل قراردادهای ملکی در ایران علاوه بر معرفی وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی محدوده شهرستان شهریار و غرب تهران، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع

خواهان: خانم سهیلا…………

خوانده ها:۱ آقای …..به نشانی: تهران

۲ شرکت …. به شماره ثبت ۴۳۳۱۵ به نشانی: تهران خیابان شریعتی- تقاطع طالقانی

۳ آقای ….. به نشانی: شهریار

خواسته: الزام به تهیه مقدمات و سپس انتقال قطعی سند رسمی ملک به شماره پلاک ثبتی ۲۱۳۱فرعی از ۶۷ اصلی قطعه ۴ شهریار موضوع سند مالکیت ۸۹۰۴۰۹-ب-۹۱ زمین طلق به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع  در یکی از دفاتر اسناد رسمی. مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال قیمت منطقه ای………

دوم: الزام به جانمایی و تسلیم مبیع با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی با مشخصات فوق مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ریال قیمت منطقه ای…….. و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و سایر هزینه ها

دلایل و منضمات:

قرارداد فروش زمین مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ شماره ۱۱۶ن۸

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهریار

با سلام و احترام در شرح دادخواست تقدیمی مطالب زیر به استحضار حضرتعالی می رسد:

وکیل باطل کردن قرارداد

اول: اینجانب در سال ۱۳۹۱ قطعه زمینی را از شرکت حامی پایدار مهر به شماره ثبت ۴۳۳۱۵۶ خریداری نمودم.

بر این مبنا مقرر شد قطعه شماره ۲۰ به متراژ۳۳۰ متر مربع از پلاک فوق به اینجانب تعلق گیرد.

طی قرارداد بعدی با همین شرکت و با امضای آقای ….به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت، مراتب خرید۳۳۰ متر مربع از زمین توسط بنده مجددا مورد توافق قرار گرفت.

با توافق بعدی که در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۲ صورت گرفت در نهایت مقرر شد که مبلغ مورد معامله تغییر یافته و بنده مبلغ یک میلیارد و دویست و نود میلیون ریال بابت ثمن بپردازم. این مبلغ توسط بنده پرداخت و تسویه شد.

دوم: با توجه به اینکه شرکت و شخص آقای… به تعهدات خود در تحویل قطعه مورد نظر عمل ننمودند و ضرر و زیان زیادی از این بابت به بنده وارد شد، قرارداد فروش، مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ۸ن۱۱۶ منعقد شد.

به استناد قرارداد اخیر که حاکم بر قراردادهای قبلی قرار داده شد، آقای ….۳۵۰۰ متر مربع زمین مشاع تحت پلاک ۲۱۳۱ فرعی از اصلی ۶۷ حوزه ثبتی شهریار را به بیع قطعی به اینجانب واگذار نموده و ثمن معامله نیز با اقاله قراردادهای قبلی به قرارداد جدید منتقل و تسویه گردید.

تعهدات فروشنده:

الف: تنظیم سند رسمی مشاعی در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به صورت توافقی

ب: تسلیم مبیع با تمامی توابع و منضمات در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ با پرداخت کلیه هزینه های ناشی از تسلیم و تحویل مبیع

توضیح اینکه قرارداد اخیر با جواز حاصل از وکالت فروش ملک به شماره ۲۹۳۹۹ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ دفتر اسناد رسمی ۵۴ شهریار، اعطایی از سوی مالک ملک آقای ….، خوانده ردیف سوم صورت گرفته است.

کلاهبرداری ثبتی

با تقدیم اظهارنامه شماره.۱۳۹۹۲۲۰۰۰۱۳۸۱۱۵۰ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ مراتب عدم ایفای تعهدات به فروشنده یادآوری شد که متاسفانه تاکنون اقدامی در این جهت انجام نشده است.

با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست و مطالبی که در محضر دادگاه به عرض خواهم رساند، تقاضای صدور حکم به الزام خوانده ها به جانمایی و تسلیم مبیع با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، تهیه مقدمات انتقال سند رسمی و سپس الزام به انتقال رسمی سند مالکیت به نام اینجانب و محکومیت به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات وارده را به استناد مواد ۲۱۹-۲۲۰-۳۶۲۳۶۷-۳۶۸-۳۷۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارم.

دفتر وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در شهریار به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

نکات مهم درخواست دستور موقت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی شهریار و غرب تهران

۵/۵ - (۷۰ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *