گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم


با موضوع گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم با شما هستیم.

در این مقاله قصد داریم استثنائات عدم نیاز به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم توضیح بدهیم، یعنی به غیر از مواردی که در این مقاله آوردیم برای سایر جرایم، بزه دیده متضرر از جرم می تواند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم کند.

همانگونه که مستحضرید رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، نیازمند تقدیم دادخواست است و رسیدگی به این دادخواست نیز طبق قواعد آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

رد مال و پرداخت خسارت در سرقت

اما در برخی از امور جزایی، رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، نیازمند تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان نیست؛ بلکه دادگاه کیفری در صدور حکم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز در رای خود مورد رسیدگی و صدور رای قرار می‌دهد.

البته که این امر مانع از آن نیست که شخص متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان را نیز تقدیم کند.

سوالات مهم گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

در چه مواردی می توان ضرر و زیان ناشی از جرم گرفت؟

وکیل برای گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه قابل دسترسی است؟

تنظیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟

کشف محکومیت کیفری پس از صدور حبس تعلیقی

استثنائات و موارد عدم نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

۱-سرقت که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود. ماده ۶۶۷ ق. م.ا

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

۲-احراق و تخریب که در رای کیفری حکم جبران خسارت نیز صادر می شود ماده ۶۸۹ ق. م.ا

در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

۳-تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود ماده ۶۹۲ ق.م .ا

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

۴-کلاهبرداری که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود. ماده ۱ ق. ت. م.م. ا.ا. ک

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

تبصره ۱-

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

وکیل کهنه کار ملکی در تهران

ضرر و زیان ناشی از جرم

تبصره ۲-

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 ۵- انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است و در رای حکم رد مال نیز صادر می شود. ماده ۱ ق.م.ر.ا.م.

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

۶-تحصیل مال از طریق نامشروع که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود ماده ۲.ق.ت.م.م.ا.ا.ک     

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

ضرر و زیان ناشی از جرم

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

در پس گرفتن مال رشوه داده شده نیازی به تقدیم دادخواست نیست

۷- ارتشا در فرضی که راشی قبل از کشف جرم مامورین را مطلع کند(که کل مال موضوع رشوه به او رد می شود یا اینکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم آورد(که نصف مال موضوع رشوه به او رد می شود ) تبصره ۵ ماده۳ ق ت م م ا ا ک در غیر اینصورت مال موضوع رشوه به عنوان جریمه گرفته می شود.

تبصره ۵-

در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگرد

۸- اختلاس که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود . ماده ۵.ق.ت.م.م.ا.ا.ک

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران

تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد.

نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری

مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

مجازات اختلاس توام با جعل سند

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس

تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است.

قرار بازداشت موقت اختلاس قابل تبدیل نیست

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

۹-جرایم مستوجب دیه

۱۰-جرم مندرج در ماده ۵۸۱ قانون ق م ا که مقرر داشته هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.

وکیل جرایم رایانه‌ای میرداماد

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاههای کیفری دو و یک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

وکیل آنلاین حقوقی شمال تهران

مقالات حقوقیمقالات کیفری

۲ دیدگاه

  • سلام و عرض ادب ، وکیل محترم می خواستم بدونم ما دو هفته دیگه دادگاه داریم ، ماشینمون را دزد برده بود و وسایل داخلش را کلا خالی کردن ، ماشینم باهاش کلی تصادف داشته حالا ما ضرر و زیانمون را چجوری بگیرم از دزد ماشین که الانم تو زندان هست.

  • با سلام شما باید دادخواست خود را با دلایل از جمله صورت اموال و نظر کارشناس با موضوع خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم با درج شماره پرونده و شعبه دادگاه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید. همچنین امکان ثبت دادخواست از طریق شعبه دادگاه رسیدگی کننده نیز وجود دارد.
    در صورت تمایل به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری به صورت آنلاین با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری