نحوه اثبات عدم تمکین خاص

تمکین خاص

تمکین خاص تمکین خاص، یکی از حقوقی است که مرد به عهده زن دارد. یکی از وظایف خاص زن، تمکین عام و تمکین خاص نسبت ... مطالعه مقاله