نظارت الکترونیکی محکومان

آزادی مشروط زندانیان

آزادی مشروط زندانیان نظام آزادی مشروط زندانیان، برای نخستین بار، در قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب23 اسفندماه 1337  مطرح شد. ماده واحده راجع ... مطالعه مقاله