وحدت قصد معاونت در جرم

معاونت در جرم

معاونت در جرم برای ارتکاب جرم، تهیه وسایل و مقدمات بسته به ماهیت جرم و موقعیت مجنی علیه لازم می‌باشد. برخی از جرایم بسته به ... مطالعه مقاله