وظایف مدیر تصفیه

تعیین مدیر تصفیه

تعیین مدیر تصفیه

تعیین مدیر تصفیه دادخواست تعیین مدیر تصفیه، به دادگاه محل فعالیت شرکت تجاری که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، تقدیم می‌شود. اعلام انحلال یا ورشکستگی ... مطالعه مقاله