راههای طلاق از طرف زوجه

راههای طلاق از طرف زوجه


امروز با موضوع راههای طلاق از طرف زوجه با شما هستیم.

علیرغم اینکه به موجب قوانین موضوعه که منبعث از شرع می باشد، اصل بر اختیار مرد در طلاق دادن زوجه می باشد، لیکن با توجه به مقتضیات زمان و مکان و رعایت مصلحت و جلوگیری از تضییع حقوق زوجه، قانونگذار در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی موجباتی را که زن به موجب آنها می تواند درخواست طلاق نماید را پیش بینی نموده است.

آشنایی اجمالی با راههای طلاق از طرف زوجه که به موجب قوانین موضوعه در نظام حقوقی ایران مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است، برای خانم هایی که به دلایلی موجه و مدلل امکان زندگی با شوهر خود را ندارند، در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن ها موثر می باشد.

فقهای اسلامی با استناد به برخی آیات قرآن و روایات وارده از طرف معصومین، درخواست طلاق از طرف زوجه را امکان پذیر دانسته اند، لذا قانون مدنی نیز با پیروی از نظرات فقهای امامیه، راههایی را که زوجه می تواند درخواست طلاق نماید به شرح ذیل مورد پیش بینی قرار داده است، لذا در این نوشتار که توسط گروه وکلای مهر برای آشنایی شما مخاطبان محترم با راههای طلاق از طرف زوجه به نگارش درآمده است، به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.

نکات مهم راههای طلاق از طرف زوجه

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

موارد طلاق از طرف زوجه قابل پذیرش دادگاه خانواده کدامند؟

وکیل متخصص دادخواست طلاق از طرف زوجه کیست؟

آیا با داشتن وکالت طلاق از سوی زوجه نیازی به اثبات تخلف شوهر برای درخواست طلاق است؟

[/stextbox]

راههای مهم طلاق به درخواست زوجه

۱-استنکاف یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه

هر چند به موجب قانون مدنی، نفقه شامل خوراک، پوشاک و مسکن می باشد، لیکن به موجب نظرات حقوقدانان و رویه دادگاه های خانواده، نفقه شامل هزینه های درمان و دارو و حتی هزینه های آرایش و شستشو به نحو متعارف نیز می باشد. در عقد ازدواجی که به صورت دائم منعقد گردیده است، نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد.

علی هذا چنانچه زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف برای نفقه هایی که میزان آن تا مبلغ دویست میلیون ریال باشد و یا با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه بخش در حوزه هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده و پس از محکومیت شوهر به دادن نفقه و علی رغم صدور و ابلاغ اجراییه، شوهر از دادن نفقه خودداری نماید و یا توانایی پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد، در این صورت زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید.

در خصوص اینکه زوجه نسبت به نفقه گذشته نیز می تواند درخواست طلاق نماید و یا اینکه امتناع و عجز زوجه از دادن نفقه آینده صرفاً از راههای درخواست طلاق از طرف زوجه است، دو نظر وجود دارد، لیکن با توجه به اینکه اسنکاف شوهر از دادن نفقه، موجب عدم امکان ادامه زندگی برای زن می گردد، لذا دادگاه های خانواده، در موارد عجز و خودداری شوهر از دادن نفقه آینده، درخواست طلاق از طرف زوجه را می پذیرند.

۲-عسر و حرج

هرگاه ادامه ی زندگی زن با شوهر، موجب مشقت و سختی شدیدی برای وی باشد، به نحوی که هر شخص دیگری نیز نتواند با آن شرایط سخت و با مشقت شدید زندگی نماید، زن می تواند درخواست طلاق نماید.

قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج یکی از قواعد فقهی ثانویه می باشد که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم می باشد.

به موجب این قاعده ی فقهیه، چنانچه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهرش وی را طلاق ندهد، هر چند مطابق با قاعده ی اولیه که اختیار طلاق در اختیار شوهر می باشد، لیکن بر اساس این قاعده، زن می تواند از حاکم که در حال حاضر دادگاه های خانواده می باشند، تقاضای طلاق بنماید.

بدیهی است که تشخیص این امر که ادامه ی زندگی مشترک برای زوجه غیرقابل تحمل بوده و با مشقت شدید همراه خواهد بود، با قاضی می باشد، لذا زوجه می بایست با ارائه دلایل و مستندات موجه و مدلل و با بهره گیری از خدمات حقوقی وکلای دادگستری، عسر و حرج خود را اثبات نماید.

با قطع نظر از اینکه قاضی می تواند با توجه به هر پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن، نسبت به تشخیص عسر و حرج اقدام و متعاقب آن مبادرت به صدور رأی نماید، لیکن با توجه به صدور آرای مختلف و گاهاً متعارض از دادگاه های خانواده در خصوص تشخیص عسر و حرج، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ به موجب ماده واحده ای، برخی از مصادیق عسر و حرج را در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، بر شمرده است.

موارد عسر و حرج زوجه

از جمله مواردی که پس از احراز از سوی دادگاه، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردند، عبارتند از:

-چنانچه شوهر زندگی مشترک زناشویی را به مدت ۶ ماه متوالی و بدون داشتن عذر موجه ترک نماید. البته در صورتی که زوج در نه ماه از یک سال را متناوباً و بدون عذر موجه، زندگی مشترک را ترک نماید، این امر نیز مشمول مصادیق عسر و حرج می باشد.

-در صورتی که شوهر به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد و یا دائم الخمر باشد و اعتیاد وی به مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی، اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید و امکان الزام شوهر به ترک نمودن آنها نباشد، این موضوع می تواند یکی از راههای طلاق از طرف زوجه محسوب گردد، البته مدتی برای ترک اعتیاد به شوهر داده می شود که با توجه به مدت اعتیاد و نوع مواد مخدری که شوهر استعمال می نموده، این مدت با نظر پزشک می باشد.

بدیهی است چنانچه شوهر پس از ترک نمودن، دوباره به مصرف مواد مخدر روی آورد، زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید.

-چنانچه به موجب ارتکاب یکی از عناوین مجرمانه، شوهر به صورت قطعی به ۵ سال حبس یا بیشتر از آن محکوم گردد، از جمله مصادیق عسر و حرج زن محسوب و یکی از راههای طلاق از طرف زوجه می باشد.

-سوء رفتار مستمر از طرف شوهر مانند ضرب و شتم زوجه نیز یکی از مواردی است که چنانچه عرفاً قابل تحمل نباشد و یا اینکه با توجه به وضعیت زن مانند داشتن بیماری، سن بالا و…. برای زن قابل تحمل نباشد، یکی از راه های در خواست طلاق از طرف زوجه می باشد.

بیماری صعب العلاج روانی

-چنانچه شوهر به بیماری صعب العلاج روانی و یا مسری و واگیرداری مبتلا شود و با تشخیص دادگاه، این امر، ادامه زندگی زناشویی را مختل نماید، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

همانگونه که اشاره گردید، موارد فوق الاشاره حصری نبوده و قانونگذار آن ها را به عنوان مصادیقی برای جلوگیری از تستّت آرای محاکم و جلوگیری از تضییع حقوق زن پیش بینی و وضع نموده است، لذا ممکن است مواردی وجود داشته باشد که با هیچ یک از مصادیق مزبور منطبق نباشد، لیکن پس از رسیدگی، دادگاه آن را از مصادیق عسر و حرج دانسته و تقاضای زوجه برای صدور حکم طلاق را بپذیرد.

۳-غیبت شوهر بیش از چهار سال

مقررات قانون مدنی در ماده ۱۰۲۹، مبتنی بر نظرات فقهای امامیه در امکان طلاق زوجه ای است که شوهرش غائب مفقودالاثر گردیده است. غائب مفقودالاثر کسی است که مدت بالنسبه مدیدی از غیبت او گذشته و خبری از وی نباشد.

بنابر ماده قانونی صدرالذکر، چنانچه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، در این صورت زوجه ی وی می تواند درخواست طلاق نماید. البته رعایت تشریفات مربوط به انتشار آگهی در یکی از جراید محلی و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه نوبت متوالی، هر یک به فاصله یک ماه و مآلاً سپرس شدن یک سال تمام از تاریخ نشر اولین آگهی، لازم می باشد.

۴-وکالت زن در طلاق

مطابق با قانون مدنی و مشهور فقها، ممکن است ضمن عقد نکاح دائم و یا هر عقد لازم دیگری، شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد، در این صورت با توجه به نوع وکالت در طلاق اعم از اینکه به نحو مطلق یا مشروط داده شده است، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه وجود دارد.

لهذا چنانچه شوهر به زن وکالت مطلق در طلاق داده باشد، زن بدون هیچ شرطی می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق نماید. لیکن در صورتی که شوهر وکالت مشروط به تحقق شرط یا شروطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد، برای طلاق داده باشد، مانند اینکه شرط شود که هرگاه شوهر زن دیگری اختیار نماید، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه صالحه و صدور رأی نهایی، خود را مطلقه نماید.

خدمات گروه وکلای مهر در راههای طلاق از طرف زوجه

با توجه به اینکه مطابق با اصل و قاعده که طلاق را در اختیار شوهر می داند و نظر به اینکه راههای طلاق از طرف زوجه صرفاً در موارد استثنایی و مصرح در قانون مورد پیش بینی قانونگذار واقع گردیده و نیاز به اثبات در دادگاه صالحه دارد، لذا بدیهی است استناد به هر یک از موارد فوق الاشاره برای خانم هایی که با توجه به دلایل موجهه امکان ادامه زندگی مشترک زناشویی با شوهر خود را ندارند، امری مهم می باشد، چه آنکه بار اثبات دعوا بر عهده زن می باشد و چنانچه به نحو مستند و مستدل و با ارائه ی دلایل، مستندات و منضمات مربوطه و لازمه مبادرت به تنظیم و تقدیم دادخواست طلاق ننماید، امکان رد دعوا از سوی محکمه وجود دارد.

معرفی وکیل به درخواست زوجه

لذا بدیهی است که به منظور تنظیم و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوجه و دفاع در جلسات رسیدگی دادگاه و احیانا در تجدیدنظر و فرجام خواهی و یا دفاع در آنها، نیاز بهره گیری از خدمات وکیل متخصص در طلاق به درخواست زوجه که ضمن تسلط کافی و وافی نسبت به قوانین موضوعه، با رویه دادگاها های خانواده، تجدیدنظر استان و نیز دیوان عالی کشور آشنا باشد، امری لازم و ضروری می باشد.

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

جهت مشاوره تلفنی وحضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل طلاق، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

گروه وکلای مهر

 

[/stextbox]

 

 

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات حقوق خانوادهمقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *