شکایت از شهرداری

شکایت از شهرداری


امروز با موضوع نحوه طرح شکایت از شهرداری با شما هستیم.

تملک اراضی مورد نیاز شهرداری، با توجه به اینکه با منافع مالکین در تضاد قرار می‌گیرد، مورد اعتراض مالکین است.

بر اساس ماده واحد نحوه تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها و همچنین قانون و آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، شهرداری مجاز به تملک هر زمین و ملکی نیست.

لزوم انطباق طرح شهرداری با کاربری ملک و چگونگی تعیین بهای مورد نیاز شهرداریها، و همچنین عدم رعایت قواعد و قوانین آمره در اقدامات اجرایی شهرداری، موضوع این نوشته است.

دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل دعاوی مربوط به شهرداری با سابقه طرح موضوعات و اخذ نتیجه مطلوب در پرونده‌ها علیه شهرداری، آماده پذیرش دعاوی می‌باشد.

نمونه شکایت از شهرداری تهران، رای ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک اراضی مورد نیاز، نمونه دادخواست ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک اراضی، و معرفی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران، از مباحث قابل طرح می‌باشند.

سوالات درباره نمونه شکایت از شهرداری تهران

 • بهترین وکیل دیوان عدالت اداری کیست؟
 • طرح دعوای ابطال اقدامات شهرداری در تملک اراضی در کدام مرجع انجام می‌شود و نیاز به چه مدارکی دارد؟
 • مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری تهران و سایر شهرها کجاست؟
 • پس از اخذ رای به ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک اراضی چه اقدامی لازم است؟
 • نمونه شکایت از شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری در چه مواردی کاربرد دارد؟
 • بهترین وکیل ملکی در ایران چه ویژگیهایی دارد؟
بهترین وکلای اعاده دادرسی

نمونه رای پذیرش شکایت از شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری    تاریخ۱۵ تیرماه ۱۳۹۳   شماره دادنامه ۱۰۱۱

شاکی: آقایان و خانم ها الف- ح همگی به نشانی تهران با وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری.

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک ۵۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۷۴ بخش ۱۰ تهران.

گردشکار: آقای محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، با تقدیم دادخواست به خواسته فوق، اظهار داشته:

مورث موکلین ایشان ملک مشاعی ۵۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی موضوع شکایت بوده و شهرداری تهران به استناد تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری، پلاک مذکور را تملک نموده است.

این در حالی است که پلاک مذکور در طرح کشت اجباری مورد ادعای شهرداری تهران قرار ندارد و آگهی های منتشر شده نیز مطابقتی با پلاک ثبتی ملکی مورث موکلین ندارد.

در این راستا به دادنامه قطعی صادر شده از شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری حسب شکایت شریک مشاعی ملک، اقدامات شهرداری تهران در تملک حصه شریک را ابطال نموده است.

طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی، به موجب لایحه دفاعیه، اعلام نمود:

ملک مورد ادعای شکات، به استناد تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه ضمن تودیع بهای ان تملک گردیده و سند به نام شهرداری منتقل شده است.

شکات نیز مالکیتی نسبت به ملک ندارند و لازم است بدوا مالکیت خود را با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی ثابت نموده و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک اراضی را تقدیم دادگاه نمایند.

الزام به فک رهن

پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارت طرفین و مداقه در لوایح دفاعیه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای دادگاه اعلام می گردد.

رای شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری

درباره شکایت مشروحه فوق از شهرداری تهران مبنی بر ابطال اقدامات شهرداری تهران نسبت به تملک ۵۰۰ متر مشاع از پلاک۷۴ بخش ده تهران، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست ان و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری تهران و مجموع دلایل و مدارک مضبوط در پرونده،

اولا: ایراد وارده از سوی شهرداری تهران به سمت شاکی وارد نیست.

زیرا مستنبط از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۹ رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری انجام شده، مستلزم رسیدگی به صحت اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دوما: نظر به اینکه عمده دلیل استنادی وکیل شکات، در اثبات ادعای خود، عدم شمول طرح کشت اجباری نسبت به ملک موکلین و همچنین عدم مطابقت مختصات و کروکی مندرج در آگهی منتشره با پلاک ثبتی مورد نظر می باشد و شهرداری تهران نسبت به ادعای مذکور پاسخی ارائه ننموده است.

همچنین علیرغم ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی نماینده ای از سوی شهرداری در جلسه حاضر نشده است.

سوما: به موجب دادنامه قطعی ۱۰۰۹ شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۳۷ مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۸۶ شعبه ۷ دیوان عدالت اداری صادر شده، نسبت به حصه شریک مشاعی ملک مورد ترافع حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر گردیده.

⁠ وکیل ملک بهجت آباد

لذا بنا به مراتب مذکور و به لحاظ عدم رعایت مقررات مذکور در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی مربوطه، در نحوه تملک و عدم مطابقت مندرجات آگهی منتشر شده با پلاک ثبتی موضوع تملک، حکم به ورود شکایت علیه شهرداری تهران و ابطال اقدامات تملکی نسبت به سهم شکات صادر و اعلام می گردد.

رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رییس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری ناصر معروفی

اعتراض به رای ورود شکایت از شهرداری تهران

رای فوق در فرجه قانونی توسط اداره کل حقوقی شهرداری تهران مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

رای شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات شهرداری تهران به دادنامه ۱۰۱۱ شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری، به کیفیتی نیست که اساس رای بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و در نتیجه نقض رای معترض به شود، و با توجه به اینکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است.

از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال می باشد، لذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری– مستشار شعبه

در نمونه شکایت از شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری، ملاحظه می فرمایید که دقت وکیل متخصص در دعاوی ملکی، می‌تواند راهگشای احقاق حق حتی بعد از گذشت سالها از موضوع می‌باشد.

وکیل ملک در نیاوران

عدم رعایت قواعد شکلی توسط شهرداری تهران در زمان تملک ملک مورد ادعای شکات که از موکلین گروه وکلای مهر و شخص آقای محمد رضا مهری بهترین وکیل ملک در ایران با داشتن سابقه قضاوت در دادگاه‌های حقوقی و کیفری، می‌باشند، باعث پذیرش ادعای قانونی شکات در دیوان عدالت اداری و سپس دادگاه حقوقی و در نتیجه ابطال سند مالکیت شهرداری تهران و صدور سند مالکیت به نام شکات گردید.

اقدامات بعد از طرح شکایت از شهرداری

در صورتی که نیاز به طرح شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری باشد، پس از صدور رای قطعی از دیوان عدالت اداری، نوبت به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی می‌باشد، جهت دریافت ضرر و زیان وارده از اقدامات شهرداری و یا ابطال سند مالیکت شهرداری در دعاوی ملکی، لازم است تا دعوای حقوقی در دادگستری مطرح شود.

گاهی نیز ممکن است قصد شکایت کیفری از کارمندان شهرداری و یا اقدامات شهرداری داشته باشیم.

در فرض طرح شکایت کیفری علیه شهرداری تهران، به دادسرای ویژه شهرداری در تهران، و در شهرستآن‌ها به دادسرای عمومی مراجعه فرمایید.

بهترین وکیل شکایت از شهرداری

گروه وکلای مهر با همکاری دفتر وکالت بهترین وکیل ملک در تهران، بهترین وکیل ملک در شمال ایران، بهترین وکیل ملک در مشهد، بهترین وکیل ملک در شیراز، بهترین وکیل ملک در همدان، بهترین وکیل ملک در ارومیه، بهترین وکیل ملک در تبریز، بهترین وکیل ملک در رشت، بهترین وکیل ملک در رامسر، بهترین وکیل ملک در اصفهان، بهترین وکیل ملک در شهرکرد، بهترین وکیل ملک در ساری، بهترین وکیل ملک در بابل، بهترین وکیل ملک در نوشهر و چالوس، بهترین وکیل ملک در کرج و قزوین، بهترین وکیل ملک در دماوند و شهریار، اقدام به مطالعه پرونده و اعلام نتیجه درباره نحوه طرح شکایت از شهرداری، شکایت از زمین شهری، شکایت از جهاد کشاورزی و شکایت از منابع طبیعی و سازمان امور اراضی می‌نماید.

دیوان عالی کشور

با توجه به حجم بالای تماس های تلفنی و مراجعین، مشاوره با بهترین وکیل ملکی ایران، فقط با هماهنگی قبلی و تعیین وقت صورت می‌پذیرد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها ۱۵ الی ۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

موبایل وکیل متخصص پرونده شهرداری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

مقالات حقوقی

۱۰ دیدگاه

 • رقم های ۳ رقمی رسمی هیچکدوم جواب نمیدند.
  ۱۱۲،۱۱۳،۱۱۴،۱۱۵،۱۱۶،۱۱۷.
  شهردار شهرستان ایرانشهر استان س و ب شماره رسمی شهرداری رو از دسترس خارج کرده و شماره اش رو ندارم.
  تمام چمن های شهردار قبلی رو آب نمیده و خشک شدند.
  شهردار دنبال فضای سبز نیست،بلکه دنبال روشنایی های خیابانها هست.

 • نحوه شکایت مرد م از دولت
  خدمت محمدرضا مهری سلام عرض میکنم
  بنده از ارادتمندان جناب آقای محمدرضا مهری هستم و همه مطالب ایشون رو دنبال مبیکنم

  آقای محمدرضا مهری میخواستم بپرسم آیا امکان شکایت از دولت به دلیلی نابسامانی ارزی و گرانی های اخیر وجود داره؟

 • سلام
  معمولا برای پیگیری مشکلات اقتصادی کشور در حد کلان یا خرد، چون دولت مسئول اجرایی هست، باید در قالب سوال یا استیضاح مشکلات پیگیری بشه که این در صلاحیت نمایندگان مجلس هست

 • سلام من سعید خرددهقان که دارای معلولیت می باشم که دارای همسر ودو فرزند این جانب به مدت ۵سال بیکار می باشم ودر مدت ۵سال به شهداری نامه های زیاد داده ام که برای اشتقال از فرمانداری استان داری نماینده مجلس دادهام ولی رسی دگی نشده واز لایه معلولین استفاده کرده ام ولی تابه هال رسیدگی نکرده اند ودر مدت ۵سال که به انوان یک فرد اشقال رسیدگی نکر ده اند لطفان رسیدگی شود شماره تماس۰۹۳۷۵۳۷۱۳۶۰باتشکر از شما

 • سلام
  موسسه حقوقی مهر پارسیان، ارائه خدمات مشاوره حقوقی و معرفی وکیل را عهده دار است.
  جهت پیگیری شکایت یا دادخواست به مرجعی که دادخواست رو تقدیم فرمودین مراجعه فرمایید.
  در صورت نیاز به معرفی وکیل معاضدتی و وکیل رایگان به اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری محل سکونتتون مراجعه بفرمایید.

 • سلام
  این خبری که الان اعلام میکنم شاید عجیب باشه براتون ولی اتفاق افتاده و کسی هم جواب گو نیست
  سازمان ملی زمین و املاک تهران بعد از ۳۵ سال دویست و نود هکتار زمین در شهرستان قرچک را موات اعلام کرده …. این در حالیه که نودوپنج درصد این زمینها به صورت کاملا قانونی و زیر نظر شهرداری مناطق ساخته شده و هیچ گونه ایرادی ندارد و پایانکار هم دارند …. و تعدادی هم که زمین ساخته نشده دارند دارای سند شش دانگ جمهوری اسلامی و جالبتر اینکه کمیسیون ماده دوازده در سند قید … و واگذاری خود جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان ملی زمین و املاک بوده… و این مشکلات که گریبان گیر حدود دوازده هزار نفر شده است ….. لطفا کمک کنید … اسناد و مدارک همه این مشکلات هم به صورت تصویری دارم …. ازجمله تمامی نامه نگاری بین شهرداری و شهرسازی که اول اعلام کرده اند که جواز ساخت صادر کنید و به صورت بنر اعلام کرده اند … و بعد اعلام کرده اند که موات است ……
  فرماندار شهرستان قرچک و دادستان شهرستان .. و ریئس سازمان ملی زمین و املاک تهران جناب اقای علی نبیان طی جلسه ای که با حظور بنده و چند نماینده مردمی دیگر دو هفته پیش در سازمان ملی زمین و املاک برگزار شد در جریان این امر مهم قرار گرفته اند ….. ولی هنوز هیچ مشکلی حل نشده و مردم بسیار بسیار ناراحت و شاکی هستند …
  این را هم در نظر بگیرید که مالکان زمین های که میتوانستند سال نود زمینشان را بسازند باید چه مبلغی هزینه میکردند و الان باید چقدر هزینه کنند ….
  …..
  تجمعاتی هم از سوی مردم انجام شده و نیروی انتظامی هم بعد از برسی حق را به مردم داده اند

 • با سلام و احترام
  چنانچه شهرداری در اجرای طرحی قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز ….
  از جمله ماده ۸ این قانون را رعایت نکرده باشد و بدون توافق اقدام به تصرف نموده باشد امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد ؟

 • سلام طرح شکایت کیفری نیاز به احراز سوء نیت داره و معمولا تو این موارد پذیرفته نمیشه
  میتونین از طریق دیوان عدالت اداری اقدامات تملک شهرداری رو باطل کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *