مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی


با موضوع مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی همراه شما هستیم.

برای طرح دعوای خلع ید از ملک و یا قلع و قمع مستحدثات، ابتدا باید مالکیت خواهان طبق سند رسمی و یا طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و ارائه حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت، تحقق یابد.

اما دعوی الزام به رفع تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی نیازی به سند مالکیت ندارد.

بلکه صرف اثبات تصرف سابق خواهان و لحوق تصرف خوانده به نحو عدوان و غیر قانونی برای صدور رای رفع تصرف عدوانی حقوقی کفایت می کند.

در این نوشتار با هدف ارائه مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی و نیز معرفی بهترین و با تجربه ترین وکیل برای دعوای تصرف عدوانی در تهران، ارکان مهم این گونه پرونده ها را برای شما تشریح خواهیم نمود.

سوالات قابل طرح در موضوع مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

نحوه تنظیم دادخواست الزام به رفع تصرف عدوانی چگونه است؟

صدور دستور موقت در پرونده رفع تصرف عدوانی حقوقی چه شرایطی دارد؟

بهترین و با تجربه ترین وکیل دادگستری برای مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی کیست؟

آثار حقوقی و کیفری تصرف عدوانی مجدد بعد از صدور رای دادگاه چیست؟

نحوه اجرای حکم دادگاه بدوی در پرونده رفع تصرف عدوانی چیست؟

با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری با تجربه ترین وکیل دعاوی ملکی در تهران همراه باشید.

تعریف تصرف عدوانی حقوقی

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

بنابر تعریف این ماده، رکن اصلی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی، خارج کردن مال غیر منقول ( ملک) از ید مدعی داشتن تصرف سابق است.

پس در صورت عدم اثبات سابقه تصرف و خارج کردن ملک از ید مدعی بدون رضایت وی و همچنین لحوق تصرف خوانده بر ملک، امکان صدور رای به نفع خواهان وجود ندارد.

آیا داشتن سند مالکیت می تواند سبق تصرف خواهان را اثبات کند؟

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر انکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

چه چیزی مانع طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی می شود؟

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

آیا دادخواست رفع تصرف عدوانی از سوی سرایدار پذیرفته می شود؟

پاسخ به این سوال مثبت است.

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

شرایط صدور دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد اثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن اثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت رای امکان پذیر است؟

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد.

در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودر صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده رفع تصرف عدوانی حقوقی

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

ریاست محترم شعبه ۷۷ دادگاه حقوقی تهران

موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه …

با سلام و احترام، به استحضار می رساند آقای … توسط وکیل خود، دادخواستی به طرفیت آقای د به خواسته رفع تصرف عدوانی، مطالبه اجرت المثل، تقاضای دستور موقت، به شرح مندرج در دادخواست با تعرفه پلاک ثبتی ملک تقدیم نموده که در شعبه تحت تصدی حضرتعالی مطرح رسیدگی است.

با توجه به تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی برای روز ۷ اردیبهشت ۹۹ و تشکیل جلسه، به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی تمامی موارد دفاعی طی این لایحه تقدیم حضرتعالی خواهد شد.

اول: خواهان محترم دارای سند مالکیت در ملک نیست.

استناد وکیل محترم خواهان در اثبات سمت و مالکیت مبایعه نامه عادی است که از خانم ی مالک رسمی فعلی، بنا به ادعای ایشان توسط آقای …خریداری شده است.

همانگونه که مستحضر هستید طرح این گونه دعاوی فرع بر اثبات مالکیت است.

وجود اختلاف در مالکیت بین طرفین دعوا و مالک رسمی تا حدی امکان استماع دعوا را از بین میبرد.

هرچند که رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً به دعوای خلع ید پس از اثبات مالکیت نظر دارد، ولی با نگاهی به مواد ،۴۶ ۴۷، ۴۸ و همچنین ۲۲ قانون ثبت نمی‌توان سمتی برای طرح دعوا توسط خواهان در بحث اختلاف در مالکیت، قائل شد.

هرچند مالکیت رسمی خواهان در دعوای حقوقی تصرف عدوانی نیاز به احراز ندارد.

دوم: عدم ارائه دلیل در خارج نمودن عدوانی ملک مورد ترافع  از ید خواهان

ریاست محترم دادگاه

در پرونده کیفری شماره 9809982147400461 مختومه شده در شعبه ۵ دادیاری دادسرای ناحیه ۳ به شماره بایگانی 980552و شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران، شاکی ابتدا مدعی عدوانی بودن تصرف موکل شده است.

اما مالک رسمی ملک و فروشنده به زعم خواهان محترم، و همچنین شهود در پرونده استنادی کیفری، به صراحت گواهی و شهادت داده‌اند که هیچ گاه ملک به آقای … فروخته و تحویل داده نشده است.

بنا بر صراحت ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط طرح دعوی حقوقی رفع تصرف عدوانی محقق نیست.

لذا دعوی ایشان محکوم به بطلان است. (پیوست شماره 1)

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

سوم: عدم تعرض به شهادت شهود مبنی بر تحویل نشدن ملک به آقای …

خواهان محترم و وکیل وی در پرونده استنادی هیچگاه به اظهارات مالک و شهود تعرفه شده اعتراضی ننمودند و اعتراض آنها به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادیار محترم، عیناً در شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران، مردود اعلام شد.

وکیل محترم خواهان هیچ دلیلی مبنی بر صدق تصرفات موکل خود لحوق تصرف آقای .. و عدوانی بودن آن ارائه ننموده‌اند.

بلکه صرفاً ادعایی مطرح شده که در ستون دلایل و منضمات دادخواست، دلیلی برای آن اقامه و ارائه نشده است.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷.۹ ۱۹۴ مورخه ۲۰ اردیبهشت 1389 اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق، موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مشروط به احراز تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و همچنین عدوانی بودن آن است.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این امر تاکید و اصرار دارد.

چهارم: طرح دعاوی گوناگون اختلاف در مالکیت توسط طرفین

هرچند که خواهان محترم، به طرفیت موکل، دعوایی راجع به اصل مالکیت یا سایر موضوعات مربوط به مالکیت اقامه ننموده است، اما به موجب پرونده کلاسه  9809982160600732مطروحه در شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی صدر تهران، با طرح خواسته الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی، دعوایی به طرفیت خانم …، مالک ملک طرح نموده که موکل نیز به عنوان ثالث وارد دعوی مذکور شده است. (پیوست های شماره 2 و 3)

بنابراین وجود اختلاف در مالکیت و ادعاهای متعدد بین طرفین و همچنین طرح دادخواست ابطال مبایعه نامه از سوی … دلیل دیگری بر وجود این اختلافات و انجام معامله بین طرفین است.

در هر صورت، ید موکل بنا بر شهادت صریح مالک اصلی ملک و سایر شهود در پرونده کیفری، مالکانه بوده و ملک از سوی مالک رسمی با عقد بیع شرعی به وی واگذار و توسط فروشنده تحویل ایشان شده است.

بنابراین دعوی خواهان محترم صرفاً ادعایی است که پیشتر عدم صحت آن در دادگاه کیفری مشخص و اثبات شده است.

ریاست محترم شعبه ۷۷ دادگاه حقوقی تهران

با توجه به مجموع عرایض تقدیمی و مستندات پیوست و عنداللزوم تقاضای مطالبه و مطالعه پرونده های استنادی، به صدق گفتار بنده به وکالت از آقای خوانده و همچنین واهی بودن دعوی مطروحه بیش از پیش واقف خواهید شد.

لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بی حقی خواهان محترم مورد استدعاست.

منوط به نظر عالیست. با احترام مجدد محمدرضا مهری متانکلایی وکیل خوانده

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل جهت مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

4.8/5 - (104 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *