امروز با معرفی وکیل اعاده دادرسی در کاشان همراه شما هستیم.

اگر در پرونده حقوقی یا کیفری علیه شما رایی صادر شده باشد پس از قطعیت رای، راه هایی برای به جریان انداختن پرونده مختومه وجود دارد.

اما شمول این راه ها در پرونده شما منوط به احراز شرایط خاص پرونده می باشد.

مطالعه پرونده و برآورد شرایط خاص آن جهت اعمال مواد قانونی مرتبط با درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی قطعاً در تخصص وکلای پایه یک دادگستری است.

در این نوشتار وکیل پایه یک تخصصی اعاده دادرسی در کاشان و همکار دفتر وکالت محمد رضا مهری به شرایط ویژه پذیرش اعاده دادرسی کیفری و حقوقی خواهد پرداخت.

توجه به این نکته ضرورت دارد که تقدیم اعاده دادرسی کیفری فعلاً فقط در دبیرخانه دیوان عالی کشور در تهران قابل ثبت است.

اما درخواست اعاده دادرسی حقوقی به آخرین مرجع صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود.

که حسب مورد می تواند دادگاه بدوی کاشان یا دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان باشد.

با ما همراه باشید تا وکیل پایه یک دادگستری اعاده دادرسی در کاشان شما را با موارد قبولی اعاده دادرسی کیفری و حقوقی آشنا نماید.

ضمنا به بررسی مراجع پذیرش اعاده دادرسی نیز خواهیم پرداخت.

سوالات مهم در معرفی وکیل تخصصی اعاده دادرسی در کاشان

شباهت های اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در چه موضوعاتی است؟

آیا امکان جستجوی وکیل پایه یک دادگستری تخصصی اعاده دادرسی در کاشان وجود دارد؟

هزینه وکیل اعاده دادرسی جهت مطالعه دقیق پرونده و تهیه لایحه چه میزان است؟

برای طرح اعاده دادرسی حقوقی در پرونده‌های مختومه چه اقدامی لازم است؟

اعاده دادرسی در چه صورتی پذیرفته می‌شود؟

?فصل چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری نحوه پذیرفته شدن اعاده دادرسی را بیان می کند:

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج. – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری 

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری 

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود.

این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛

مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری 

هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴، ۷، ۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد.

چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.

این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری 

پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏‌ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏ گیرد.

ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری 

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.

حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری 

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آن‌ها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری 

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادرمی‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود.

مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری 

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود.

در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد.

یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می‌کند.

این رأی قطعی است.

مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ در کاشان

برای اثبات خلاف بین شرع بودن رای قطعی دادگاه، لازم است ابتدا پرونده کامل مطالعه شود .

پس از تنظیم دقیق لایحه، درخواست به دفتر رئیس کل دادگستری استان اصفهان تقدیم شود.

در صورت احراز شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کارشناسان اداره کل دادگستری استان اصفهان پرونده را جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال خواهند نمود.

موضوع در هیات کارشناسان قضایی دفتر معاونت قضایی نیز بررسی شده و در صورت صحت تشخیص به نظر ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید.

در صورت تجویز درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور صورت خواهد پذیرفت.

وکیل اعاده دادرسی در کاشان

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل تخصصی اعاده دادرسی در کاشان

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی وکیل اعاده دادرسی شمال تهران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

خدمات دفتر وکیل اعاده دادرسی در کاشان

مشاوره حقوقی و بررسی امکان یا عدم امکان طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی.

مطالعه پرونده و تهیه مستندات و لایحه اعاده دادرسی کیفری و حقوقی.

مطالعه پرونده و همفکری با گروه وکلای مهر جهت احراز شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

قبول وکالت در پرونده های تخصصی اعاده دادرسی.

تنظیم لایحه اعاده دادرسی برای بار دوم و سوم.

امکان سنجی طرح اعاده دادرسی مجدد در دیوان عالی کشور.

قبول وکالت در پرونده های تجدید نظر کاشان استان اصفهان.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

آدرس مراجعحقوق و وکالتمقالات حقوقی

بهترین وکیل اعاده دادرسی استان اصفهانوکیل دعاوی تخصصی کاشانوکیل دیوان عالی در کاشانوکیل دیوان عدالت در کاشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *