پیش از پرداختن به موضوع توصیه می نمایم قبل از خرید و فروش ماشین با وکیل الزام به تنظیم سند ماشین مشاوره حقوقی داشته باشید.

به گفته های اشخاص در نمایشگاه‌های ماشین اکتفا ننماید.

فروش وکالتی خودرو همواره با مشکلات زیادی از جمله خریداری بلاواسطه که منجر به عدم آگاهی به صحت مالکیت فروشنده و ترتب ایادی و دردسرهای ناشی از آن میشود.

در پرونده مذکور نیز مشاهده شده است و دعوی را به طرفیت فروشنده مستقیم و بلاواسطه اقامه نموده که در نهایت منجر به محکومیت مالک اصلی(فروشنده بلاواسطه) گردیده است.

در بحث الزام به ایفای تعهدات موضوع مواد ۲۱۹ به بعد قانونی  قانونگذار مقرر نموده که عقود میان متعاقدین معتبر و نافذ است.

با ما همراه باشید تا با شما به بررسی نمونه پرونده الزام به تنظیم سند ماشین بپردازیم.

در پرونده حاضر به نحوه شایسته و مستدل قاضی به مواد مذکور استناد کرده که در رای مذکور استنباط می‌گردد.

( اصل بر لزوم قرارداها) هرچند که بعضی آنرا ناظر بر لزوم رعایت مفاد  و مقتضای عقد اعم از جایز و لازم می‌دانند.

در مورد بیع به عنوان یکی از مهمترین مصداق های اعمال اصل لزوم در معاملات است.

در پرونده هایی از این دست خوانده مکلف به اجرای حکم بوده که از طریق دادگاه ملزم به اجرای آن می‌گردد.

اگر به دنبال بهترین وکیل در خصوص معاملات خودرو هستید ما به شما وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم

نکات مهم وکیل الزام به تنظیم سند ماشین

  • بهترین وکیل الزام به تنظیم سند ماشین را از کجا پیدا کنیم؟
  • قبل از خرید و فروش ماشین به چه نکاتی دقت کنیم؟
  • نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند ماشین چگونه است؟

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند ماشین

نام خواهان

فرهاد

نام خوانده ها

علیرضا و  شاهین

موضوع پرونده

۱-الزام به تنظیم سند خودرو(تقاضای صدور حکم مبنی بر:

الزام خوانده به تنظیم سند خودرو سواری پژو ۲۰۶ مدل ۸۹ به شماره انتظامی … به انضمام کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه دادرسی )

۲-الزام به فک پلاک خودرو

دلایل و منضمات

۱-برگه دادخواست

۲-کارت شناسایی وسیله نقلیه

۳- اظهارنامه ارسالی و گواهی ابلاغ آن به شماره

۴-کارت ملی خواهان

۵- قرارداد شماره ۰۰۰۷۵۷

۶-برگه پرینت هزینه دادرسی

شرح درخواست

با سلام وعرض ادب

احتراما به استحضار میرساند:

خوانده فوق در مورخ ۲۲/۰۶/۹۶ طی مبایعه نامه شماره ۷۵۷ در نمایشگاه اتومبیل یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی …. را به اینجانب فروخته است.

طی مندرجات مبایعه نامه پیوست دادخواست اکثر ثمن معامله پرداخت گردیده است و قرار بر این بود که در مورخه ۲۳/۰۸/۹۶ خوانده سند خودرو و انتقال آنرا به نام اینجانب منتقل نماید.

اما متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد و ارسال اظهارنامه به شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰۰۰۶ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ هیچ گونه اقدامی از سوی خوانده صورت نگرفته است.

فلذا از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده وفق شرح فوق را دارم .

روند رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند ماشین

ابلاغیه شاهین به شماره ۹۷۱ با موضوع حضور در وقت رسیدگی در وقت مقرر مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مخاطب در محل حاضر نبوده و ابلاغیه به یکی از بستگان وی تحویل گردید.

ابلاغیه علیرضا به شماره ۹۷ به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد.

ابلاغیه فرهاد به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد.

مکاتبات اداری: استعلام پلیس راهور به شماره

جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان)

صورتمجلس جلسه دادرسی

در وقت مقرر جلسه شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل شد و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.

آقای فرهاد خواهان حضور دارند و سایر دعوت شوندگان حضور ندارند.

حسب گواهی دفتر لایحه ای از سوی طرفین به دادگاه تقدیم نشد .

جلسه دادگاه رسمی است.

خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و صدور حکم به شرح خواسته را از دادگاه تقاضا دارم.

ضمنا کل ثمن معامله پرداخت شده است هرچند در متن فروشنامه قید است که پانصد هزار تومان در هنگام سند باقی مانده است

لیکن این مبلغ نیز پرداخت شد.

مستند پرداخت را ندارم. عرض دیگری ندارم.

در این لحظه آقای شاهین ( خوانده ردیف ۲) در دادگاه حاضر و اظهار داشت قبول دارم.

ولی چون سند خودرو گم شده بود به ناچار برای گرفتن سند المثنی اقدام کردم.

اگر آقای خوانده اول یعنی علیرضا با آقای فرهاد مشکلی نداشته باشد من مشکلی ندارم و پول خودم را گرفتم و اگر آقای علیرضا  قبول کند حاضرم سند به نام آقای فرهاد تنظیم کنم

مجددا عرض میکنم مشکلی در جهت تنظیم سند ندارم.

خواهان اظهار داشت من خودرو را از آقای علیرضا خریداری کردم و به ایشان گفتم سند تنظیم کند گفت هرکاری میخواهی انجام بده و من هم به ناچار به طرح دعوا شدم.

طرفین اظهار داشتند اظهار دیگری نداریم. دادگاه ختم جلسه را اعلام و اتخاذ تصمیم میکند.

حکم دادگاه در پرونده الزام به تنظیم سند ماشین

در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل شد و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

در خصوص دعوای آقای فرهاد به طرفیت آقایان

۱-علیرضا -شاهین به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی …. مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال  و فک پلاک خودرو ی موصوف به انضمام خسارات دادرسی به شرح منعکس در داخواست تقدیمی و ضمایم آن با این توضیح که خواهان اعلام نموده در مورخ ۲۳/۰۶/۹۶ به موجب مبایعه نامه شماره ۷۵۷ در نمایشگاه اتومبیل یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی …. از خوانده ردیف اول خریداری و طی مندرجات مبایعه نامه پیوست دادخواست اکثر ثمن معامله پرداخت گردید و قرار بر اینست که در مورخه ۲۳/۰۸/۹۶ خوتنده سند خودرو و انتقال آن را به نام ایشان منتقل نماید.

اما متاسفانه علی رغم پیگیری متعدد  و ارسال اظهارنامه به شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ هیچ گونه اقدامی از سوی خوانده صورت نگرفته است و صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نمود.

خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ وقت دادرسی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی و مشاهده آن در جلسه دادرسی حاضر نشد.

خوانده ردیف ۲ در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشت که خودرو را به خوانده ردیف اول فروخته و ثمن معامله را از ایشان دریافت نموده است چنانچه نامبرده اعلام نماید حاضر به تنظیم سند به نام خواهان میباشد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده

شرایط صدور رای به الزام به تنظیم سند ماشین

نظر به اینکه اول: وقوع عقد بیع شرعی فیمابین خواهان با خوانده ردیف اول و خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم با التفات به تصاویر مصدق سند عادی بیع نامه ها محرز میباشد.

دوم: عقدی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین  و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است.

سوم: خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و یا دفاع موثری به عمل نیاورده است.

چهارم: حسب پاسخ استعلام پلیس راهور به شماره ۰۰۰۰مورخ ۲۵/۰۲/۹۷ خودرو در مالکیت خوانده ردیف ۲ قرار دارد.

لذا دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی و به استناد مواد ۲۱۹و ۲۲۰و ۲۲۳ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به فک پلاک خودرو و حضور وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند به نام خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

راجع به دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با عنایت به شرح فوق و اینکه خودرو حسب اعلام پلیس راهور به نام خوانده نمی‌باشد.

به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف اول با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۵ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند و فک پلاک خودرو صادر می‌شود.

اما با عنایت به اینکه خواهان خودرو را از خوانده ردیف اول خریداری کرده و خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده است حاضر به تنظیم سند به نام هرکسی که خریدار معرفی نماید، میباشد.

با این وصف سبب ورود خسارت دادرسی به خواهان و خوانده ردیف اول میباشد.

دادگاه از باب تسبیب نامبرده اخیر را به پرداخت مبلغ ۶۹۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید.

رای صادرشده حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان میباشد.

وکیل الزام به تنظیم سند ماشین

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

 دفتر وکیل الزام به تنظیم سند ماشین

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925