وکیل دادگاه تجدید نظر کرج

وکیل دادگاه تجدید نظر کرج

وکیل دادگاه تجدید نظر کرج


آخرین به روز رسانی در ۱ اسفند ۱۴۰۱

با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر کرج همراهتان هستیم.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، مراجع اعتراض به رای دادگاه اولیه، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.

با توجه به اینکه شهرستان کرج مرکز استان البرز است، دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز در این شهر واقع شده‌اند.

ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان البرز در دادگستری کل استان واقع شده است.
برای انتخاب وکیل تخصصی دادگاه تجدیدنظر استان البرز با موسسه حقوقی مهر پارسیان همراه باشید.

دلایل انتخاب موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان

موسسه مهر پارسیان در همه شهرهای ایران وکیل همکار دارد که پیگیری پرونده شما را آسان می‌کند.
گروه وکلای مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری یکی از بهترین وکلای دادگستری در ایران و چهره شناخته شده دادگاه‌های بین‌المللی است.

وکیل جرایم پزشکی کرج

سوابق تحصیلی، قضایی و خدمات حقوقی دکتر محمدرضا مهری در وبسایت کانون بین المللی وکلای دادگستری در دسترس است.
پاسخگویی به نیاز متقاضیان و موکلین در موسسه حقوقی مهرپارسیان شبانه روزی و بدون تعطیلی است.

چنانکه محکوم علیه (فردی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده است) به رای محکومیت تمکین و اسقاط حق اعتراض کند و دادستان اعتراض ننماید لیکن شاکی معترض گردد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری حق مکتسب محکوم علیه است.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل دادگاه تجدید نظر کرج بررسی خواهند شد:

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از پزشک

 نظریه مشورتی وظیفه دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اعتراض متهم

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۶۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۶۵ک

استعلام

نظر به اینکه وفق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن (قانون‌گذار) در نوشتن ماده فوق‌الذکر به ماده ۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفاً کلمه دادستان را قید نموده است.

محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد.

حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهی ننموده علی‌رغم تجدید نظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید.

پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده ۴۴۲ قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟

آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغو یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟

پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عیناً تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست.

همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجرای ماده ۴۴۲ یاد‌شده اعمال شده است، لحاظ خواهد شد.

رسیدگی به واخواهی در مرحله تجدیدنظر

وکیل دادگاه تجدید نظر کرج توضیح می‌دهد:

توصیف دادگاه صادرکننده رأی غیابی به «حضوری»، مانع از پذیرش واخواهی محکوم نخواهد بود و حق واخواهی محکوم به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۰۴ح

استعلام:

چنانچه دادگاه در دادنامه صادره حکم غیابی را حضوری اعلام کند و پس از قطعیت رأی و سپری شدن دو سال از تاریخ صدور آن، محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم درخواست واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) کند، تکلیف چیست؟

وکیل ساختمانی

پاسخ:

توصیف دادگاه صادرکننده رأی غیابی به «حضوری»، مانع از پذیرش واخواهی محکوم نخواهد بود و حق واخواهی محکوم به قوت خود باقی است.

بنابراین در فرض سؤال، چنانچه موضوع مشمول ذیل تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، محکوم‌علیه می‌تواند برابر ماده یاد‌شده واخواهی کند و در غیر این ‌صورت موجبی برای پذیرش واخواهی وی نیست.

وکیل رابطه نامشروع در کرج

کدام انکار بعد از اقرار قابل اعتنا است؟

انکار پس از اقرار مسموع نیست، مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.

شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۷
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۲/۲۷

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۹۱/۱۲/۱۹ آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ع. دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره ۱۰۷۷۴۰ مورخ ۹۰/۱۰/۲۶ دفترخانه… تهران مقوم به ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را تقدیم نمودند.

توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که دلالت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می‌شود به قصد رضای طرفین و مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد و رضای ایشان برداشت می‌گردد، این است که خواهان در رسید رسمی فوق الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته ۱۷۵ سکه را نقداً اخذ نموده و تصور ایشان همان ۱۷۵ سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است علاوه بر آن خوانده دلیلی بر اینکه ۱۷۵ سکه دوم را به ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارائه ننمودند.

بنابراین استنباط قضایی دادگاه این است که ذمه (عهده) خوانده نسبت به دویست سکه الباقی مشغول می‌باشد.

بنابراین دادگاه از حیث اینکه خواهان ۱۷۵ سکه دوم را از خواهان نقداً دریافت نداشته استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرقوم حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۴ صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره انکار بعد از اقرار

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴-۹۲/۳/۵ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۷۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۰-۹۰/۱۰/۲۶ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره… تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است.

در صورت برخورد با پورشه آخرین مدل چکار کنیم؟

اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها (ایشان) پس از اقرار وی به موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی‌باشد.

وکیل کلاهبرداری کرج

النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قابل استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و بی اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط صحیح مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نحوه جستجوی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر استان البرز

موسسه حقوقی مهر پارسیان در سراسر کشور دفتر وکیل همکار دارد، این موسسه تحت مدیریت مستقیم دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری اداره می‌شود.

همکاری بیش از صد وکیل پایه یک دادگستری با گروه وکلای مهر موید ادعای ماست.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی و ویژه دادگاه تجدیدنظر استان البرز دارید با موسسه مهر پارسیان تماس بگیرید.
ادعای وکالت تضمینی در مرحله تجدید نظر توسط بعضی از وکلای دادگستری خالی از وجه و به قصد فریب موکلین است.
ما در گروه وکلای مهر کیفیت کار وکالت را تضمین می‌کنیم.

چگونه هزینه‌های درمان را علاوه بر دیه مطالبه کنیم؟

با وکیل دادگاه تجدیدنظر کرج همراه باشید.
درصورتی که هزینه های پزشکی و درمانی زیاندیده بیش از مبلغ دیه مأخوذه به موجب حکم دادگاه کیفری باشد، هزینه‌های مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است.

مستندات: ماده ۳۳۱ قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۶
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

رأی دادگاه بدوی درباره هزینه‌های پزشکی قابل مطالبه

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ- ۱۷/۷۲۶//۹۲۶ تومان بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد.

وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۹۰۱۰۶۵ شعبه محترم ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی گردیده است.وکیل دادگاه تجدید نظر کرج

وکیل تصرف عدوانی کرج

حال با توجه به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ-۱۱۸/۴۸۵/۰۰۰ ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های مازاد بر دیه، با توسل به قاعده لاضرر و مستنداً به مواد ۱و۲ از قانون مسؤلیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۸/۷۸۴/۲۶۰ ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی دیه مأخوذه و نیز مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید.

اما در رابطه با مازاد بر محکوم‌به (مالی که به موجب دادگاه محکوم به پرداخت آن شده است) معنونه (عنوان شده) دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره مطالبه هزینه‌های پزشکی و دیه

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۸۶-۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۵۸/۷۸۴/۲۶۰ ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست.

دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر مکلف به جبران آن بوده و مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد.

بهترین وکیل بانکی

بهترین وکیل کرج

به هر حال بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

چگونه می‌توان سند رسمی را باطل نمود؟

وکیل متخصص امور ملکی با توجه به تجربه‌ای که دارد موارد ابطال سند رسمی را در خصوص هر سند بررسی نموده و با استناد به آنها از دادگاه خواستار ابطال سند رسمی خواهد شد.

آیا می‌توان هزینه درمان را از مسبب حادثه دریافت نمود؟

در صورتی که هزینه درمان بیش از میزان دیه‌ای باشد که دادگاه تعیین نموده است، مازاد هزینه از مسبب حادثه، قابل مطالبه خواهد بود.

 

وکیل دادگاه تجدید نظر کرج

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۱۶ امتیاز)

۴ دیدگاه

 • سلام
  من یه پرونده اخلال در نظام اقتصادی دادسرای کرج دارم و نیاز به معرفی وکیل متخصص جرائم اقتصادی کارکنان دولت تو کرج دارم.
  لطفا با من تماس بگیرید و پاسخ ایمیل رو بدین

 • سلام وقتتون بخیر، من ۳ ماه پیش با یه نفر تصادف کردم و حدود ۲۰ روز در بیمارستان بستری شدم و چند عمل انجام دادم و هزینه های بیماستان و درمان من حدود ۱۱۰ میلیون تومن شد ولی دیه ای که برای من مشخص کردند ۷۰ میلیون هست . من میخواستم بدونم ما بقی این هزینه ها رو من باید از چه کسی مطالبه کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که هزینه درمان متعارف بیش از میزان دیه‌ای باشد که دادگاه تعیین نموده است، مازاد هزینه از مسبب حادثه، قابل مطالبه خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *