وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی


امروز با موضوع معرفی وکیل ورشکستگی با شما هستیم.

یکی از دعاوی مبتلا به شرکت های تجاری و تجار و بازرگانان، دعوای ورشکستگی است که شامل مراتبی به شرح ادامه این نوشتار خواهدشد.
برای اعلام ورشکستگی شرایط و موانعی وجود دارد که قبل از طرح پرونده در مرجع قضایی لازم است توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

ورشکستگی

ورشکستگی یا توقف حالت در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و در اصطلاح حقوقی به این معناست که یک تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود و عمل به تعهدات خود ناتوان شده که در اصطلاح دیگر به این افراد معسر مفلس یا ورشکسته می گویند. در واقع واژه ورشکسته صرفا بازرگانان و تاجران را در برگرفته و شامل مدیران و شرکا آن ها نمی شود. درهنگام تقسیم کردن دارایی و اموال نیز هیچ کدام از بدهکاران بر هم تقدم ندارند و هرکدام که زودتر حقوقش را طلب کند زودتر باید به نتیجه برسد و چنانچه اشخاص عادی از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشند معسر نامیده می شوند. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم را اعلام نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. اعلام ورشکستگی به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران یا اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی صورت های مختلفی دارد، از جمله ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب که ذیل شرح مختصری داده می شود؛

۱. ورشکستگی عادی

کسی ورشکسته عادی محسوب می شود، که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض و سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کند ورشکستگی عادی محسوب می شود. این نوع ورشکستگی بیشتر در بحران های مالی کشور و عدم حمایت های دولتی از تاجرین رخ می دهد.

وکیل پایه یک چیست

۲. ورشکستگی به دلیل تقصیر تاجر

ورشکستگی به تقصیر نوعی از ورشکستگی تاجر است که تاجر خود مسبب و مقصر در حادث شدن آن می‌باشد. در قانون تجارت نیز برخی اقدامات تاجر باعث می شود تا خود دادگاه او را در صدور حکم ورشکستگی مقصر بداند.
مواردی که دادگاه تکلیف دارد تا تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلان نماید عبارتند از:زیاد تر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
انجام معاملاتی مثل خرید بالاتر یا فروش نازل تر از قیمت روز بازار و یا کسب پول به گونه ای که به مصلحت وی نباشد، به منظور تاخیر در امر ورشکستگی.
۴. اگر یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

۳. ورشکسته شدن بر اساس تقلب

در این نوع از ورشکستگی در واقع تاجر دست به اقداماتی می زند که خود را ورشکسته اعلام کند در حالی که ورشکسته نشده است. این کار به دلیل ناتوانی او در پرداخت بدهی ها و قروض است که اگر تقلب و تمارض او اثبات شود، مجازات های زیادی در پی خواهد داشت از جمله ممنوعیت خروج از کشور، محروم شدن از انجام امور تجاری و مصادره اموال. ورشکسته به تقلب به یک تا پنج سال حبس و ورشکسته به تقصیر به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

تعیین مدیر تصفیه

نتایج اعلام ورشکستگی

هر حکمی که از طرف دادگاه صادر می شود، قاعدتا برای فرد نتایجی را در بر خواهد داشت. ورشکستگی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 • بعد از ورشکستگی تاجر دیگر نمی تواند در اموال خود دخل و تصرف کند زیرا با اعلام ورشکسته شدن اموال تاجر در اختیار قانون خواهد بود و تنها قانون مشخص خواهد کرد که تاجر به چه میزان از اموال خود می تواند دخل و تصرف کند..اگر بدهی های تاجر زیاد باشد قانون ممکن است تمام اموال او اعم از وسایل شخصی را مصادره کند تا از این طریق بتواند بدهی های تاجر را پرداخت کند. توجه به این نکته ضروری است که اموال تاجر بعد از اعلام ورشکستگی پلمپ می شود و از بین رفتن پلمپ توسط هر شخصی جرم حساب خواهد شد.
 • از زمانی که دادگاه حکم خود را برای تایید ورشکستگی اعلام کرد همه معامله های فرد قانونی نخواهد بود و وجهه قانونی نداشته و باطل خواهد بود. یعنی تاجر نمی تواند درباره این معامله ها ادعایی داشته باشد و طرف دیگر مورد معامله هم دچار ضرر شده، به سایر مراجع مراجعه می کند و با ارائه کردن سند ها و مدارک می تواند خسارت خود را جبران کند.
 • تاجران ورشکسته بعد از اعلام ورشکستگی دیگر از نظر قانونی اعتباری ندارند و بین تجار نیز از آن ها سلب اعتبار خواهد شد. این موضوع شروع یک کار تجاری جدید و یا انجام سایر تعهدات قبل را برایش سخت خواهد کرد. تاجران ورشکسته چنان مورد اعتماد نیستند و بیش تر افراد حاضر نبودند تا با آن ها وارد معامله شوند. زیرا آن ها اطمینان ندارند که سرمایه ان ها حفظ شود.
وکیل چک در اهواز

وظایف و تکالیف شخص ورشکسته

مهم‌ترین وظیفه ورشکسته(چه تاجر چه شرکت تجاری) آن است که می بایست ظرف سه روز از تاریخ توقف پرداخت دین خود مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید( ماده ۴۱۳ قانون تجارت). در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که مجازات حبس دارد. البته غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند.
در صورتی که دادگاه صالح رای به اعلام ورشکستگی داد مدیر تصفیه تعیین شده و اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد چرا که ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع شده است. از سوی دیگر حق اقامه یا تعقیب کلیه دعاوی مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه اداره تصفیه خواهد بود همچنین کلیه دعاوی مالی علیه تاجر ورشکسته می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب گردد.

معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته

۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود؛

 • هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد.
 • پرداخت هر قرض اعم از حال یا مدت دار به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
 • هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

نکته:تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت علاوه بر اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همین حال موجب بی نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر

آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد ورشکستگی اطلاع دارید؟

مقاله ی حاضرکه توسط دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ورشکستگی برای شما عزیزان به نگارش درآمده است در خصوص ورشکستگی و انواع آن و مجازات های ناشی از ورشکستگی می‌باشد.

نکات مهم در خصوص ورشکستگی

 • حکم ورشکستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا موثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.
 • در ورشکستگی ، اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت می‌گیرد.(ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.)
 • حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه ( اداره تصفیه ) خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب شود.
 • ورشکستگی محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی را در بر دارد.

شرایط ضروری جهت تحقق ورشکستگی

تاجر بودن

تاجر حقیقی شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده و به نام و به حساب خودش معامله نماید.
باید دانست که ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت لازمه تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این که مشمول ورشکستگی شود، کما اینکه اگر اسم خود را ثبت هم کرده باشد ولی واقعا تاجر نباشد، مشمول ورشکستگی نخواهد شد و تنها ثبت یک اماره بر تاجر بودن است.

توقف از پرداخت دیون

لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد بلکه بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.

شرایط دیون تاجر که موجب ورشکستگی می شود

 • دین باید غیر مشروط و مسلم باشد: یعنی صحت و سقم ان مشخص باشد و ادعایی بر آن در دادگاه وجود نداشته باشد.
 • می‌تواند دین تجاری یا مدنی باشد: تجاری بودن دیون شرط نیست.فلذا حکم ورشکستگی تاجر را بدون توجه به ماهیت طلب طلبکار می توان صادر نمود.
 • تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست.
مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

مجازات ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

مجازات ورشکستگی به تقصیر

مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم می‌شوند به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.نظر به اینکه برای تعقیب کیفری ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر، نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی می باشد، فلذا استفاده از وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی، ضرورتی است اجتناب ناپذیر است.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل ورشکستگی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۳ امتیاز)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *