چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟


امروز با پاسخ به این سوال که چگونه از پزشک شکایت کنیم؟ همراه شما هستیم.

مرجع رسمی به شکایت از پزشکان بنا به موضوع متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال شکایت از عدم رعایت نرخ مصوب و یا اخذ زیر میزی توسط پزشکان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی که باعث بروز خسارت جسمی، مالی و روحی در بیمار شود، این امکان را به وی می دهد تا پس از اثبات موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی، نسبت به طرح شکایت از پزشک در دادسرای ویژه جرایم دارویی و پزشکی اقدام نماید.

از پزشکان متخلف و مجرم چگونه شکایت کنیم؟

رفتار خلاف شان پزشک باعث ایجاد حق شکایت در سازمان نظام پزشکی خواهد شد.

اما پاسخ به سوال چگونه از پزشک شکایت کنیم، در این نوشتار داده خواهد شد.

این متن توسط دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص جرایم پزشکی در تهران تهیه و در سایت گروه وکلای مهر منتشر خواهد شد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی جرایم پزشکی با مهر پارسیان تماس بگیرید.

مراجع تخصصی شکایت از پزشکان متخلف

سازمان نظام پزشکی

آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باب اول :دادسرای انتظامی

فصل اول :وظائف وتشکیلات

ماده۱- دادسرای انتظامی عهده دارتحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیاتهای بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویبنامه ها، آئین نامه ها، مصوبات شورایعالی، دستورالعملها و نظامات معین میباشد .

ماده۲- دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار تشکیل می شود.

دادستان می تواند دارای یک معاون اول باشد که در غیاب او وظایف انتظامی و اداری را انجام دهد.

دبیرخانه دادسرا تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. رئیس دفتر دادسرا ازبین کارمندان با سابقه سازمان انتخاب میشود. دبیرخانه به تناسب  پرونده ها و در صورت اقتضا می تواند دارای منشی و بایگان باشد.

مجازات اسیدپاشی در قانون جدید چیست؟

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

تبصره – در صورت لزوم، دادستان می تواند از سازمان نظام پزشکی محل تقاضای مشاور حقوقی نماید.

ماده ۳ – وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است . دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم وشماره ثبت به شاکی بدهد .

تبصره – ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین می نماید.

ماده۶- تعقیب امور انتظامی منحصرا” با دادسرای انتظامی است.

*  تبصره۱- شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یابروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند. آغاز مرورزمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی، تاریخ وقوع تخلف بوده و درمورد تخلفات مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.

*  تبصره۲- درصورتیکه رسیدگی به پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد، مرورزمان متوقف شده و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق می ماند، جزو مدت مرورزمان محسوب نمی شود. همچنین جریان مرورزمان با هراقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرورزمانهایی که قطع شده ، محاسبه نمی شود.

ماده۱۳- دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با دلایل آن استماع می نماید.

چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم نماید. در صورتیکه شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است.

*  تبصره- در صورتیکه مشتکی عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک، استمهال نماید، دادسرا می تواند حداکثر دوهفته مهلت به او اعطا کند.

شاکی انتظامی در سازمان نظام پزشکی

ماده۱۵- شاکی انتظامی کسی است که شخصا” ذینفع بوده و قانونا”حق مطالبه دیه و ضرر وزیان را در محاکم دادگستری دارد.

چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر ، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت ، قیمومت ، وکالت ، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد.

ماده۱۷- شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.

وکیل در خیابان ولیعصر

ماده۲۰- چنانچه تعطیل موقت آن بخش از مؤسسه و مرکز بهداشتی و درمانی که مربوط به موضوع و محل ارتکاب تخلف است برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی یا مصالح تندرستی جامعه ضروری باشد، دادستان انتظامی می تواند پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای عمومی و انقلاب محل و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست نماید.

* تبصره- در صورتیکه دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام دیگری لازم باشد که مستلزم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب باشد، مراتب فورا” به آن دادسرا اعلام می گردد.

ماده۲۱- چنانچه مشتکی عنه در شعب مختلف دادیاری تحت تعقیب باشد، به دستور دادستان به کلیه تخلفات او تؤاما” در شعبه واحد دادیاری رسیدگی می شود .

فصل سوم: نحوه رسیدگی هیأت بدوی انتظامی

ماده۵۱- با وصول پرونده به هیات بدوی، دفترهیات آنرا به نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیات، مشتکی عنه را احضارنموده وکیفرخواست دادسرا وضمایم آن را به رؤیت وی رسانده واخطار می نماید چنانچه پاسخی داشته باشد کتبا” و ظرف مدت ده روز به دفتر هیات تسلیم نماید .

*  تبصره- رئیس هیات می تواند در موارد ضرورت، پرونده را خارج از نوبت در هیات مطرح نماید.

ماده۵۹- رای  هیات بدوی به اکثریت آرا صادر و ابلاغ میشود. نظراقلیت نیزدرصورتمجلس ثبت میگردد.

ماده۶۰- هیات بدوی می تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست .

*  تبصره- دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات بدوی در جلسه هیات شرکت نماید.

ماده۶۱- هیات باید در ذیل رای خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آنرا تصریح نماید. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر هیات بدوی رای غیر قطعی را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.

باب سوم: هیأت تجدید نظر انتظامی

فصل اول: آرای قابل تجدید نظر

ماده۶۵- آرای قابل تجدید نظر هیأت های بدوی انتظامی عبارتنداز:

الف- احکام برائت یا محکومیت .

ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب.

ماده۶۶- مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیاتهای بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است .

فصل دوم: اشخاص ذینفع جهت در خواست تجدید نظر

ماده۶۷- اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند:

الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب- شاکی یا مشتکی عنه مندرج در ماده ۳۰ قانون.

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

فصل سوم: درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی

ماده۷۰- درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن باید دردونسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورایعالی تعیین شده، پرداخت گردد.

دادسرای ناحیه شش تهران

چنانچه به تشخیص رئیس هیات تجدیدنظر و یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.

ماده۷۲- چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد، هیات تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.

باب چهارم:هیأت عالی انتظامی

فصل اول: سازمان و تشکیلات

ماده۹۱- مقر هیات عالی در تهران است و ترکیب و طرزانتخاب اعضای آن همان است که در قانون پیش بینی شده است.

ماده۹۲- چنانچه هیات عالی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول، عهده دارمسئولیت اموراداری از جمله ارجاع پرونده ها است.

ماده۹۳- هر هیات دارای یک رئیس و یک دبیر می باشد که در اولین جلسه و با رای مخفی اکثریت اعضا، برای مدت ۲سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنها برای دوره بعد بلا اشکال است. تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراکم امور با مشاوره اعضا توسط رئیس هیات تعیین میشود.

*   تبصره۱- اداره جلسات با رئیس و در غیاب وی با دبیر هیات بوده و چنانچه هیچیک از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می نمایند.

*   تبصره۲- احکام رئیس و دبیر هیات عالی انتظامی توسط رئیس کل سازمان صادر می گردد.

ماده۹۴- هیات عالی دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می کند.

فصل دوم: صلاحیت و حدود وظایف هیأت عالی انتظامی

ماده۹۵- صلاحیت و حدود وظایف هیات عالی به شرح ذیل است:

الف- تجدید نظرنسبت به آرای موضوع بندهای (د),(ه),(و) و(ز) تبصره یک ماده ۲۸ قانون.

*   تبصره: منظور از آرای قابل تجدید نظر اعم است از آرای محکومیت یا برائت صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال.

ب- رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدید نظر که خلاف قانون صادر شده است ، به درخواست رئیس کل سازمان.

تبصره : منظور از آرای قطعی آرایی است که یا در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده یا آرایی که از هیات تجدید نظر انتظامی صادر شده باشد.

ج- رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کاردادسراها و هیاتهای بدوی و تجدید نظرانتظامی.

د- نظارت عالیه بردادسراها و هیاتهای بدوی و تجدید نظرانتظامی.

ه-  ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امورهیاتهای انتظامی.

و- رسیدگی به اعتراض طرفین یانمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی انتظامی موضوع تبصره (۵) ماده (۳۵) قانون.

فصل چهارم: نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از طرز کار هیأت های بدوی و تجدید نظر انتظامی و اعمال نظارت بر آنها

ماده۱۰۶- چنانچه هیات عالی در جریان رسیدگی به پرونده های انتظامی یا در تعقیب شکایت اشخاص یا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورایعالی، رئیس کل ، هیات مدیره، شورای هماهنگی استان ، دادستان و معاونین او هرگونه اخلال یا سوء جریانی مشاهده نماید، می تواند راساً به موضوع رسیدگی کرده و مراتب را با ذکر چگونگی آن به هریک از ارکان سازمان که مسئولیت موضوع به عهده آن است ، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

نمونه شکواییه قصور پزشکی منجر به فوت

ماده۱۰۷- در صورتیکه سوء جریان ناشی ازمسامحه  در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد که به حسن جریان امور هیاتها اخلال نماید، هیات عالی می تواندعزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد را از رئیس کل سازمان درخواست نماید.

کدام احکام لازم الاجرا هستند؟

ماده۱۱۱- احکام لازم الاجرا عبارتند از :

الف- حکم هیات بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.

ب- حکم هیات بدوی که مورد تائید هیات تجدید نظر قرار گرفته باشد.

ج- حکم هیات تجدید نظرکه  پس از نقض رای بدوی صادرشده باشد.

د- حکم هیات تجدید نظر در مورد محرومیت از اشتغال در صورتیکه در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.

ه- حکم هیات عالی در موردمحکومیت که پس ازنقض رای هیات  تجدید نظر صادر شده باشد.

و- حکم هیات عالی که  در مقام رسیدگی به درخواست رئیس کل سازمان صادر شده باشد.

ز- حکم قطعی که از دادگاه تجدیدنظردادگستری استان صادر شده باشد.

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

سازمان تعزیرات حکومتی

شکایت از دریافت مبالغ خارج از تعرفه توسط پزشکان.

شکایت از گرفتن زیر میزی توسط پزشک علاوه بر هزینه های درمان.

شکایت از کم فروشی و گرانفروشی پزشک، دندانپزشک، داروخانه و سایر مراجع بهداشتی و آرایشی،

بر اساس قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محل وقوع تخلف است.

دادسرای ویژه جرایم پزشکی

مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت از پزشکان متخلف و مجرم، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است.

در تهران دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ عهده دار این وظیفه است.

ضابط خاص این دادسرای تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور است.

علاوه  بر این، دانشگاههای علوم پزشکی نیز به عنوان بازرسین و مرجع گزارش به این دادسرا هستند.

بعد از طرح شکایت در یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک توسط شاکی، پرونده ها به این دادسرا ارجاع خواهد شد.

مقام قضایی نیز به کمیسیون پزشکی قانونی دستور بررسی و تعیین مقصر را خواهد داد.

با پرداخت هزینه های کمیسیون توسط شاکی، کمیسیون با دعوت از پزشک متخلف و شاکی رسیدگی نموده و نظریه خود را صادر می کند.

وکیل پایه یک خانواده

نظریه قابل اعتراض از سوی شاکی و متهم است.

شورای حل اختلاف ویژه گروه پزشکی

در پرونده های قصور پزشکی که از اهمیت کمتری برخوردار است ابتدا جهت سعی در سازش بین طرفین پرونده به شورای حل اختلاف ویژه پزشکی ارجاع خواهد شد.

در صورت عدم سازش بین طرفین، پرونده به دادسرا ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل تخصصی جهت شکایت از پزشک

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دادسرای ویژه جرایم پزشکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین پزشکی در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی  جرایم پزشکی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دارویی بهداشتی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده جرایم پزشکی تهران

۵/۵ - (۳۰ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *