صلاحیت دادسرای امور جنایی تهران

امروز با بررسی صلاحیت دادسرای امور جنایی تهران با شما هستیم. 🔸پس از آن‌ که جرمی در سطح جامعه واقع می‌شود، این موضوع قبل از […]

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

امروز با بررسی نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع با شما هستیم. ماده دو قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری هركس به […]

نشانی دفتر مشاوره حقوقی گاندی

امروز با موضوع اعلام نشانی دفتر مشاوره حقوقی گاندی با شما هستیم. تبیین و توضیح مواد قانون آیین دادرسی جدید که با الگو برداری از […]

آیا نداشتن مهریه زندانی دارد؟

امروز با موضوع آیا نداشتن مهریه زندانی دارد؟ با شما خواهیم بود. هرگاه به موجب حکم قطعی دادگاه، مرد به پرداخت مهریه عندالمطالبه محکوم شود […]