داوری

ماهیت قراردادها

ماهیت قراردادها

در مقاله ماهیت قراردادها با بررسی موضوع امور قراردادها در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم. منظور از قرارداد چیست؟ به توافق دو یا چند اراده ... مطالعه مقاله
اهمیت داوری

اهمیت داوری

با بررسی موضوع اهمیت داوری همراهتان هستیم. دلایل تمایل طرفین دعوا به ساز و کار داوری (محاسن داوری) از مهمترین دلایل استفاده از داوری میتوان ... مطالعه مقاله
انواع داوری

انواع داوری

با بررسی موضوع انواع داوری همراهتان هستیم. تعریف داوری قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف دقیقی درباره داوری ارائه نداده و ماده ۴۵۴ قانون به اوصاف ... مطالعه مقاله