وام محمدرضا گلزار

مجازات جعل خبر

مجازات جعل خبر

مجازات جعل خبر   در روزهای اخیر، انتشار خبری جعلی درباره هنرمند محبوب کشورمان، آقای محمدرضا گلزار مبنی بر اخذ وام ده میلیارد تومانی از ... مطالعه مقاله